Volver ao contido

Pasos a seguir para a presentación e o pago da taxa fiscal sobre o xogo de apostas deportivas e de competición

 1. Obtención do certificado dixital.
 2. Obtención da autorización da Dirección da Axencia Tributaria de Galicia para o acceso á OVT
 3. Presentación da declaración informativa de apostas deportivas e de competición. Prazo: Vinte primeiros días naturais de cada trimestre natural (Prorrogado ata o primeiro día hábil seguinte, no suposto de que o último día do período fose día inhábil ou sábado)
ATENCIÓN: Prazos excepcionais para a presentación correspondente aos anos:
 • 2013: vinte primeiros días naturais de novembro de 2015.
 • 2014: vinte primeiros días naturais de decembro de 2015.
 • 2015: vinte primeiros días naturais de setembro de 2016.


4. Pago e presentación telemática das autoliquidacións.

A taxa fiscal sobre o xogo de apostas deportivas e de competición é un tributo estatal cuxo rendemento está cedido polo Estado á Comunidades Autónomas que somete a gravame a organización, celebración ou realización do xogo a través de apostas deportivas ou de competición.

Os suxeitos pasivos deste tributo deberán autoliquidar e presentar o imposto a través das aplicacións informáticas desta páxina. Estes suxeitos pasivos deberán dispoñer do correspondente certificado dixital e estar previamente autorizados pola Dirección da Axencia Tributaria de Galicia, para o que deberán presentar ante esta (no suposto de que carecesen da devandita autorización), con anterioridade ao primeiro prazo de autoliquidación, unha solicitude de autorización xunto a unha ficha de usuario axustadas aos modelos que encontrarán na oficina virtual tributaria.

Unha vez autorizados, os suxeitos pasivos deberán, dentro dos prazos de presentación do tributo, presentar telematicamente ante a Axencia Tributaria de Galicia o modelo D-041 na que se incluíran os datos seguintes:

 • Os datoscorrespondentes ás apostas deportivas e de competición validamente formalizadas e os datos correspondentes aos premios pagados ao longo do trimestre ao que se refire a declaración
 • Os datos acumulados correspondentes ás apostas deportivas e de competición validamente formalizadas e os datos acumulados correspondentes aos premios pagados, dende a data de devindicación do exercicio ao que se refire a declaración ata o fin do trimestre ao que se refire a declaración.
 • Unha relación individualizada dos premios superiores a 2.500 € pagados ao longo do trimestre ao que se refire a declaración.

Unha vez presentado o D-041, ingresarán e presentarán telematicamente ante a Axencia Tributaria de Galicia o 041, no cal practicarán a autoliquidación do tributo e determinarán a débeda tributaria correspondente ás apostas deportivas e de competición validamente formalizadas ao longo do trimestre ao que se refire a declaración.


Prazos de presentación:

 • Primeiro trimestre do ano natural: do 1 ao 20 de abril.
 • Segundo trimestre do ano natural: do 1 ao 20 de xullo.
 • Terceiro trimestre do ano natural: do 1 ao 20 de outubro.
 • Cuarto trimestre do ano natural: do 1 ao 20 de xaneiro do ano seguinte
ATENCIÓN: Prazos excepcionais para a presentación correspondente aos anos:
 • 2013: vinte primeiros días naturais de novembro de 2015.
 • 2014: vinte primeiros días naturais de decembro de 2015.
 • 2015: vinte primeiros días naturais de setembro de 2016.


As entidades financeiras nas que pode facer os ingresos telemáticos son as seguintes:

 1. Pagamento telemático presencial (con NRC)
  • Abanca
  • Evo Banco
  • La Caixa
  • Grupo Banco Popular
  • Caja Duero
   
 1. Pagamento telemático con cargo en conta
  • Abanca
  • Evo Banco
  • La Caixa
  • Banco Popular
  • Banco Santander
  • BBVA
  • Caja Rural Galega
  • Caja Duero
  • Caja Rural de Zamora