Volver ao contido

Imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas

Teñen obrigación de declarar o imposto aquelas persoas que adquiran bens e dereitos como consecuencia de transmisións onerosas por actos "inter vivos" (entre vivos), así como aqueles a cuxo favor se constitúan dereitos reais, préstamos, fianzas, arrendamentos, pensións,  concesións administrativas e outras operacións consideradas transmisións patrimoniais a efectos de liquidación e pago do imposto.

Os casos máis comúns son:

 • Na compravenda de bens tanto mobles como inmobles, o adquirente
 • Na constitución de dereitos reais (usufrutos, servidumes...),  a persoa a favor da cal se constitúen.
 • Nos arrendamentos, o arrendatario
 • Nas pensións, o pensionista.

É conveniente aclarar que este imposto grava as transmisións que se producen por un particular, nunca as que se realizan por empresarios ou profesionais no exercicio da súa actividade empresarial ou profesional que están gravadas polo Imposto sobre o valor engadido (IVE). Por tanto, existe unha incompatibilidade absoluta entre o imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas e o IVE. A operación estará gravada, no seu caso, por un ou outro imposto. Así na compra dun inmoble:

 • Se a parte vendedora é un particular é unha operación suxeita á modalidade de transmisións patrimoniais onerosas (TPO) do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados (ITPAJD).
 • Se parte vendedora ou transmisor é un empresario ou profesional que realiza a operación en exercicio da súa actividade, a transmisión debe tributar por IVE, sen prexuízo, da súa tributación pola cota gradual da modalidade de actos xurídicos documentados (AJD), documentos notariais, cando concorran os requisitos esixidos polo artigo 31 da lei.

Con todo, se a operación está suxeita pero exenta de IVE, queda suxeita a TPO (salvo a renuncia á exención prevista no artigo 20.Dous da Lei do IVE).

A venda de inmobles incluídos na transmisión dun patrimonio empresarial ou profesional tributa por TPO, e non por IVE, cando concorran as circunstancias do artigo 7.1º da Lei do IVE.

Por outra banda, infórmase de que, en relación coas dúbidas suscitadas sobre o réxime de tributación indirecta das operacións inmobiliarias, tanto no ámbito do IVE como do ITPO, a AEAT incorporou un novo servizo de axuda e información ao contribuínte denominado "Cualificador Inmobiliario", creado para resolver as principais dúbidas expostas en relación coa tributación indirecta relacionada coa transmisión, cesión e arrendamento de bens inmobles, así como, a urbanización de terreos. En concreto, indica se a operación de compravenda ou arrendamento do inmoble tributa polo Imposto sobre Transmisións Patrimoniais ou polo Imposto sobre o Valor Engadido.

O prazo para a presentación é de un mes, contado desde a data de devindicación do imposto.

Cando se trate de consolidacións do dominio, polo falecemento do usufrutuario, que deban tributar polo imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, o prazo será de seis meses, contados desde o día do falecemento do usufrutuario ou desde aquel en que adquira firmeza a declaración de falecemento.

Cando se trate de adquisicións de bens mobles usados, excepto vehículos, embarcacións ou aeronaves, realizados polos empresarios dedicados á revenda, con ou sen transformación, que deban tributar polo imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas, e se acumularon todas as adquisicións realizadas en cada mes natural nun só modelo 600 de autoliquidación, a presentación e o ingreso realizarase no mes seguinte ao período de liquidación que corresponda.

A autoliquidación do imposto, na súa modalidade de transmisións patrimoniais onerosas, realizarase polo modelo 600. Para ese efecto, os obrigados tributarios poderán:

 • Adquirir o modelo papel nas Oficinas de distrito hipotecario e estancos autorizados para a súa venda ou
 • Utilizar o programa de axuda da Oficina Virtual Tributaria (OVT) de Axencia Tributaria de Galicia (Atriga).
  O obrigado tributario accederá á OVT: 
  • Se non dispón de sinatura electrónica (certificado dixital ou DNI electrónico) a través de OVTributaria  à Cidadáns à Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados à Confección On-line e obterá o modelo de autoliquidación para proceder á presentación presencial (consulte esta guía).
  • Se dispón de sinatura electrónica (certificado dixital ou DNI electrónico) poderá realizar o pago e a presentación do imposto a través da OVTributaria à Cidadáns à Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados à Presentación telemática, así como achegar a documentación a través do servizo "Presentación de documentación autoliquidacións"

Se é colaborador social realizarase  a presentación do imposto e a achega da documentación polo  perfil de colaboradores sociais.

Os modelos xerados a través da plataforma da OVT terán a mesma validez e eficacia que os modelos papel.

A presentación poderá ser presencial ou electrónica.

 • Presentación presencial: realizarase, mediante o modelo papel ou o obtido polo programa de axuda da OVT sen firma dixital, nas delegacións territoriais da Axencia Tributaria de Galicia, así como nas oficinas de distrito hipotecario que teñan encomendada a recepción das devanditas autoliquidacións, con independencia de que non teña atribuídas competencias para a aplicación dos tributos respecto á autoliquidación presentada.
  Cando da autoliquidación practicada resulte un importe para ingresar, con carácter previo á súa presentación e sen prexuízo da posibilidade de solicitar un aprazamento ou fraccionamento (consulte esta guía) , os obrigados tributarios realizarán, no seu caso, o pago da débeda tributaria (consulte esta guía).
  Na presentación, unha vez dixitalizada a autoliquidación e a documentación complementaria, devolverase á persoa interesada cos xustificantes de presentación.
  Para a presentación presencial requírese cita previa.
 • Presentación electrónica: realizarase a través da OVT, tanto a presentación das autoliquidacións como a da documentación complementaria.

A presentación electrónica das autoliquidacións e, se é o caso, da documentación complementaria ten carácter obrigatorio para os obrigados tributarios seguintes:

 1. As persoas xurídicas.
 2. As entidades sen personalidade xurídica as que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. 
 3. As persoas que representen a un contribuínte que estea obrigado á presentación e pagamento electrónico.
 4. As persoas ou entidades que, de acordo co que prevé o artigo 92 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, teñan a condición de colaboradores sociais na aplicación dos tributos e cumpran os requisitos e as condicións que estableza a normativa vixente.

Quedan exceptuadas da obriga de presentación telemática as autoliquidacións complementarias dos modelos 600.
 

A presentación de forma electrónica levará a cabo segundo as seguintes regras:

 1. Realizarase a través da OVT, tanto a presentación das autoliquidacións como a da documentación complementaria.
 2. Cando o feito impoñible estea contido nun documento notarial, estarase ás seguintes regras:
  1. Cando a solicitude do obrigado tributario o notario autorizante colabore na presentación, pago e remisión por vía telemática da autoliquidación e documentación complementaria do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, remitirá o documento en formato electrónico que incorpore o feito ou negocio suxeito a tributación á consellería competente en materia de facenda. A aplicación informática da consellería emitirá unha dilixencia de presentación do documento para a súa incorporación á matriz da escritura ou documento notarial por parte do notario autorizante.
  2. No caso de que a presentación electrónica realícese polo propio suxeito pasivo ou por un profesional actuando no seu nome, estes deberán solicitar ao notario autorizante a remisión en formato electrónico do documento que incorpore o feito ou negocio suxeito a tributación. O propio notario procederá ao envío deste documento no prazo de dez días naturais, contados a partir da súa formalización, e, en todo caso, antes da finalización do prazo de presentación da declaración tributaria correspondente.

O usuario sinalará a través da aplicación informática na devandita presentación que autorizou ao notario o envío do documento notarial. Aceptada a presentación da autoliquidación, a aplicación informática da consellería enviará ao usuario un xustificante da presentación do documento.

Se o usuario desexa que o notario autorizante do documento incorpore á matriz da escritura ou documento notarial a dilixencia de presentación do documento comunicarallo, e este incorporará a autorización do usuario á ficha notarial remitida. Neste caso a aplicación enviará ao notario devandito xustificante para a súa incorporación.

Nos supostos en que da autoliquidación practicada resulte un importe para ingresar, con carácter previo á súa presentación e sen prexuízo da posibilidade de solicitar un aprazamento ou fraccionamento (consulte esta guía), os obrigados tributarios realizarán, se é o caso, o pago da débeda tributaria.

Presentación presencial:

Cando da autoliquidación practicada resulte un importe para ingresar, con carácter previo á súa presentación e sen prexuízo da posibilidade de solicitar un aprazamento ou fraccionamento (consulte esta guía), os obrigados tributarios realizarán, no seu caso, o pago da débeda tributaria:

Pagamento por TPV físico. Xerarase un recibo que o contribuínte deberá conservar, no que se identificará o importe, a data do ingreso, así como o NRC. O devandito documento servirá de xustificante de pago do número de autoliquidación impreso no mesmo.

Pagamento en entidade colaboradora. A entidade colaboradora quedará co seu exemplar e devolverá ao contribuínte o resto de exemplares co selo da entidade, a data do ingreso e o importe ingresado. O devandito documento servirá de xustificante de pago do número da autoliquidación impreso nel.

Pagamento por xiro postal. O pago deberá realizarse pola totalidade do importe a ingresar, sen que caiba a posibilidade de realizar ingresos parciais.

No momento do pagamento, Correos entregará ao usuario un resgardo do xiro postal. O pago considerarase efectuado na data en que o xiro postal sexa imposto, con independencia da data en que os fondos sexan ingresados na conta restrinxida de recadación.

Correos cobrará aos seus clientes as tarifas ou demais cantidades que teña estipuladas pola prestación do servizo de xiro que non se considerarán importes pagados á Administración e quedan excluídas da relación xurídica existente entre a persoa obrigada ao pagamento e a Atriga.

O pago por xiro postal non exime do deber de presentar ante a Administración a autoliquidación e demais documentación complementaria.

Presentación telemática:

Se da autoliquidación practicada resulta un importe para ingresar, con carácter previo á súa presentación e sen prexuízo da posibilidade de solicitar un aprazamento ou fraccionamento (consulte esta guía), os obrigados tributarios realizarán, se é o caso, o pago da débeda tributaria:

 1. De forma presencial con NRC en calquera das entidades colaboradoras autorizadas para pagos presenciais con NRC ou mediante xiro postal nas Oficinas de Correos ou, no ámbito rural, a través dos carteiros rurais por medio de dispositivos  PDAs co documento de ingreso que para estes efectos xerará a aplicación informática e imprimirá o usuario.
  Pagamento en entidade colaboradora. A aplicación informática xerará dúas copias do documento de ingreso debidamente cuberto. Co devandito documento acudirase á entidade financeira colaboradora para a realización do pago, que  quedará co exemplar para a entidade e devolverá ao obrigado tributario o exemplar para o interesado co selo da entidade, data do ingreso, número e importe, así como co NRC. O devandito documento servirá de xustificante de pago do número de autoliquidación impreso neste.
  A continuación deberá completar a presentación da autoliquidación na aplicación informática, Operacións realizadas, onde incluirá o número NRC identificativo do ingreso que consta no documento facilitado pola entidade colaboradora.
  Pagamento por xiro postal. O pago deberá realizarse pola totalidade do importe a ingresar, sen que caiba a posibilidade de realizar ingresos parciais.
  O pago considerarase efectuado na data en que o xiro postal sexa imposto, con independencia da data en que os fondos sexan ingresados na conta restrinxida de recadación.
  No momento do pago, Correos entregará ao usuario un resgardo do xiro postal co NRC.
  A continuación, deberá completar a presentación da autoliquidación na aplicación informática, Operacións realizadas, onde incluirá o número  NRC identificativo do ingreso que consta no resgardo facilitado por Correos. O documento de autoliquidación expedido por  Atriga servirá de xustificante de presentación e de pago do imposto.
  Correos cobrará aos seus clientes as tarifas ou demais cantidades que teña estipuladas pola prestación do servizo de xiro que non se considerarán importes pagados á Administración e quedan excluídas da relación xurídica existente entre a persoa obrigada ao pagamento e a Atriga.
 2. De forma electrónica, o usuario accederá ás aplicacións específicas a través da OVT da Atriga e efectuará o pago da correspondente autoliquidación a través das entidades de crédito colaboradoras para ese efecto ou mediante tarxeta de crédito ou débito a través de sistemas de terminal de punto de venda (TPV)* virtual.
  *Aviso: Existe un límite para pagos con tarxeta de crédito ou débito de 3.000 €.
  Unha vez realizado o pago, a aplicación informática xerará o recibo que o contribuínte deberá conservar, no que se identificará o número da conta que realiza o pago, data do ingreso, importe, NIF e nome do obrigado ao pago, así como o NRC. O devandito documento servirá de xustificante de pago do número de autoliquidación impreso neste.
  Tamén poderá utilizar a domiciliación bancaria como medio de pago das débedas resultantes. As contas designadas polos obrigados ao pago para o cargo do importe das débedas domiciliadas deberán cumprir as seguintes condicións:
 • Ser de titularidade do obrigado ao pago.
 • Tratarse dunha conta á vista ou dunha conta de aforro que admita a domiciliación de pagos.
 • Estar abertas nunha entidade de crédito autorizada para actuar como colaboradora na xestión recadatoria da Atriga.

Carecerán de efectos as ordes de domiciliación en contas que non reúnan os requisitos anteriores, polo que o obrigado deberá responder ante a Atriga da posible falta de pagamento ou do pago fóra de prazo do importe domiciliado.
O pago das débedas domiciliadas considerarase efectuado na data na que se produza o cargo na conta do obrigado, carecendo de efectos fronte á Atriga a data na que a entidade colaboradora valore contablemente a operación de cargo

A normativa tributaria de recadación prevé a posibilidade de aprazar ou fraccionar o pago das débedas tributarias que se atopen en período voluntario ou executivo cando a situación económico-financeira do obrigado tributario impídalle, de forma transitoria, efectuar o pago no prazo establecido pola normativa, co pagamento dos intereses de demora correspondentes.

Para solicitar o aprazamento ou fraccionamento da débeda, tense que presentar unha solicitude acompañada da documentación necesaria para identificar a débeda e, no seu caso, a garantía correspondente, xunto coa proposta dun calendario de ingresos e a documentación que xustifique a existencia de dificultades económicas.

Non se esixirá ningún tipo de garantía cando o importe total das débedas dun mesmo debedor non supere os 30.000 euros (Orde HAP/347/2016, de 11 de marzo).

A solicitude pode presentarse

 • Presencialmente, mediante escrito ou modelo normalizado, nos rexistros da Xunta  de Galicia ou  por calquera outro dos medios que indica o apartado 4 do artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro , do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 • Telematicamente:
  • Pola OVT (certificado dixital ou DNI electrónico) xa sexa como cidadán ou colaborador social a través do apartado de Solicitudes à Aprazamentos/fraccionamentos de débedas.
  • Pola Sede electrónica da Xunta de Galicia (certificado dixital, DNI electrónico ou Chave)  polo procedemento PR0004A

A solicitude deberá dirixirse ao Departamento de Recadación da Delegación da Axencia Tributaria de Galicia á que corresponda a tramitación do imposto. Se a xestión do imposto corresponde ás Oficinas Liquidadoras do Distrito Hipotecario da Coruña a solicitude dirixirase ao Departamento de Recadación desa Delegación.

O obrigado tributario debe  presentar a seguinte documentación: 

 1. O documento en que se conteña ou constate o feito impoñible suxeito a gravame. No caso de documentos notariais, xudiciais ou administrativos, deberase presentar copia auténtica do documento. Se se trata de documentos privados, presentarase o orixinal destes.  Se o acto ou contrato non está incorporado no documento presentarase unha declaración escrita substitutiva. 
 2. No caso de transmisión de bens inmobles ou constitución de dereitos sobre estes, deberase presentar o último recibo do imposto sobre bens inmobles ou, na súa falta, certificación catastral do inmoble. Non será necesaria a súa presentación cando a referencia catastral conste no documento en que se conteña ou constate o feito impoñible suxeito a gravame.
 3. Modelo 600 de autoliquidación.
 4. No suposto de aplicarse algún dos beneficios fiscais que se indican a continuación, achegarase tamén a seguinte documentación:  

Tipos bonificados para a adquisición de vivenda habitual por discapacitados. 

1º. Certificación ou resolución expedida polo órgano competente, referida á data de deivindicación do imposto, onde se acredite o grao de discapacidade e a data de efectos desta. Se a Comunidade Autónoma de Galicia fose competente para a súa expedición non será precisa a súa achega.
2º. En caso de pensionistas da Seguridade Social cunha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez recoñecida e pensionistas de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade recoñecida, será suficiente con achegar o xustificante documental do recoñecemento das devanditas pensións.
3º. En caso de persoas cuxa incapacidade sexa declarada xudicialmente, aínda que non alcance o grao de discapacidade requirido para aplicarse o tipo bonificado, así como nos casos de dependencia severa e gran dependencia, sempre que estas últimas situacións fosen recoñecidas polo órgano competente, de acordo co establecido no artigo 28 da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, deberase achegar copia do documento xudicial ou certificación do órgano competente, respectivamente.

Tipos bonificados para a adquisición de vivenda habitual por familias numerosas.
Título oficial en vigor establecido para o efecto na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas. Se a Comunidade Autónoma de Galicia fose competente para a súa expedición non será precisa a súa achega.
En ningún caso será necesaria a achega do carné familiar galego a que se refire o parágrafo 3 do artigo 12 da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.

Dedución por arrendamento de predios rústicos.
Certificación expedida pola consellería competente en materia de medio rural referida á data de deivindicación do imposto que, segundo os casos, acredite:
1º. Que as persoas arrendatarias teñen a condición de agricultores profesionais en canto á dedicación de traballo e procedencia de rendas e sexan titulares dunha explotación agraria, á cal queden afectos os elementos obxecto do aluguer, ou
2º. Que as persoas arrendatarias son socios dunha sociedade agraria de transformación, cooperativa de explotación comunitaria da terra ou sociedade civil que sexa titular dunha explotación agraria á que queden afectos os elementos arrendados.
Non será necesaria a presentación dos documentos anteriores cando, tratándose de documentos notariais, fosen incorporados a este.

Precísase cita previa  para a presentación presencial do imposto nas delegacións da Axencia Tributaria de Galicia, oficinas liquidadoras ou oficinas de distrito hipotecario.
En caso de presentación telemática do imposto, a remisión dos documentos comprensivos dos feitos impoñibles realizarase das seguintes formas:

A.  Presentación telemática de calquera documento, salvo os notariais: A través da OVTributaria, servizo "Presentación de documentación asociada" no momento posterior á presentación. Se é colaborador social deberá presentar a documentación a través do mesmo servizo co perfil de colaborador  social e achegar a representación.

B.  Presentación telemática dos documentos notariais: 

 1. Cando por solicitude do obrigado tributario o notario autorizante colabore na presentación, pagamento e remisión por vía telemática da autoliquidación e documentación complementaria do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, remitirá o documento en formato electrónico que incorpore o feito ou negocio suxeito a tributación á consellería competente en materia de facenda. A aplicación informática da consellería emitirá unha dilixencia de presentación do documento, para a súa incorporación á matriz da escritura ou documento notarial por parte do notario autorizante.
 2. Se a presentación electrónica é realizada polo propio suxeito pasivo ou por un profesional actuando no seu nome, estes deberán solicitar ao notario autorizante a remisión en formato electrónico do documento que incorpore o feito ou negocio suxeito a tributación. O propio notario procederá ao envío deste documento no prazo de dez días naturais, contados a partir da súa formalización, e, en todo caso, antes da finalización do prazo de presentación da declaración tributaria correspondente.

O usuario sinalará a través da aplicación informática na devandita presentación que autorizou ao notario o envío do documento notarial. Aceptada a presentación da autoliquidación, a aplicación informática da consellería enviará ao usuario un xustificante da presentación do documento.
Se o usuario desexa que o notario autorizante do documento incorpore á matriz da escritura ou documento notarial a dilixencia de presentación do documento comunicarallo, e este incorporará a autorización do usuario á ficha notarial remitida. Neste caso a aplicación enviará ao notario o devandito xustificante para a súa incorporación.

A base impoñible está constituída polo valor do ben transmitido ou do dereito que se constitúa ou ceda. Unicamente serán deducibles as cargas que diminúan o valor dos bens, pero non as débedas aínda que estean garantidas con peza ou hipoteca.

A efectos deste imposto considerarase valor dos bens e dereitos o seu valor de mercado, salvo que resulte de aplicación algunha das regras contidas nos apartados do artigo 10 ou nos artigos seguintes da lei.

Entenderase por valor de mercado o prezo máis probable polo cal podería venderse, entre partes independentes, un ben libre de cargas.

Con todo, se o valor declarado polos interesados, o prezo ou contraprestación pactada ou ambos son superiores ao valor de mercado, a maior desas magnitudes tomarase como base impoñible.

No caso dos bens inmobles, o seu valor será o valor de referencia previsto na normativa reguladora do catastro inmobiliario, á data de pagamento do imposto.

Con todo, se o valor do ben inmoble declarado polos interesados, o prezo ou contraprestación pactada, ou ambos son superiores ao seu valor de referencia, tomarase como base impoñible a maior destas magnitudes.

Cando non exista valor de referencia ou este non poida ser certificado pola Dirección Xeral do Catastro, a base impoñible, sen prexuízo da comprobación administrativa, será a maior das seguintes magnitudes: o valor declarado polos interesados, o prezo ou contraprestación pactada ou o valor de mercado

Por tanto, a base impoñible dos bens inmobles virá constituída polo maior dos seguintes valores:

 • O valor declarado.
 • O prezo ou contraprestación.
 • O valor de referencia.

Conta con máis información sobre o valor de referencia na web de Atriga  en valoración de bens inmobles

A Administración poderá comprobar o valor dos bens e dereitos transmitidos, salvo que, no caso de inmobles, a base impoñible sexa o seu valor de referencia ou magnitude superior, de acordo co disposto no artigo 10 da lei

A comprobación levará a cabo polos medios establecidos no artigo 57 da Lei Xeral Tributaria.

Os tipos de gravame que se aplican á base impoñible na Comunidade Autónoma de Galicia, con carácter xeral, serán os seguintes:

 • O 9% no caso de transmisións de bens inmobles, así como a constitución e cesión de dereitos que recaian sobre estes, agás dereitos reais de garantía.
  Para feitos impoñibles devindicados con anterioridade ao 1 de xaneiro do 2022 o tipo de gravame é o 10%.
 • O 8%, se se trata da transmisión de bens mobles e semoventes, así como a constitución e cesión de dereitos reais sobre estes, agás os dereitos reais de garantía. Aplicarase este tipo igualmente a calquera outro acto suxeito que non teña un tipo específico.
 • O 1%, se se trata da constitución de dereitos reais de garantía, pensións, fianzas ou préstamos, mesmo os representados por obrigas, así como a cesión de créditos de calquera natureza.

Para maior información acerca de todas as medidas aprobadas pola Comunidade Autónoma ver o resumo de medidas normativas aprobadas pola Comunidade Autónoma e beneficios fiscais.

Aparte das posibles consecuencias derivadas da falta de presentación e ingreso, comúns a tódolos impostos, o imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas posúe certas garantías para a súa presentación que convén ter en conta. Así, a súa non presentación pode implicar que:

 • os rexistros da propiedade non autoricen o cambio de titular dos bens
 • os documentos nos que conste o feito impoñible no se admitirán nin terán efecto en oficinas ou rexistros públicos

Nota: Esta información ten carácter divulgativo e non recolle o contido íntegro do Real Decreto Lexislativo 1/1993, de 24 de setembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados (B.O.E. 20/10/1993), e no Real Decreto 828/1995, de 29 de maio, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre Transmisións patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados (B.O.E. 22/6/1995) e da ORDE do 9 de decembro de 2020 pola que se aproban os diferentes modelos de autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o procedemento e as condicións para o seu pagamento e presentación, así como determinadas obrigacións formais e de subministración de información tributaria. A estes efectos acompáñase o texto íntegro das normas antes citadas para a súa consulta.