Volver ao contido

Imposto sobre actos xurídicos documentados. Documentos notariais

Estarían obrigados a presentar declaración por este imposto:

 1. os adquirentes de bens ou dereitos que documenten as súas adquisicións en documentos notariais.
 2. as persoas que insten ou soliciten documentos notariais.
 3. as persoas no interese das cales se expidan os documentos notariais. Cando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, considerarase suxeito pasivo ao prestamista

sempre e cando o documento cumpra tódolos seguintes requisitos: 

 1. se trate de primeiras copias de escrituras e actas notariais.
 2. teña por obxecto cantidade ou cosa valuable.
 3. conteña actos ou contratos inscritibles nalgún dos seguintes rexistros:
 • Rexistro da Propiedade
 • Rexistro Mercantil
 • Rexistro da Propiedade Industrial
 • Rexistro Bens Mobles
 1. non estea suxeita ao imposto sobre sucesións e doazóns, transmisións patrimoniais onerosas ou operacións societarias.

O prazo para a presentación é de un mes, contado desde a data de devindicación do imposto 

A autoliquidación do imposto, na súa modalidade de actos xurídicos documentados, documentos notariais, realizarase polo modelo 600. Para ese efecto, os obrigados tributarios poderán:

O obrigado tributario accederá á OVT: 

 • Se non dispón de sinatura electrónica (certificado dixital ou DNI electrónico) a través de OVTributaria  à Cidadáns à Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados à Confección On-line e obterá o modelo de autoliquidación para proceder á presentación presencial (consulte a guía)
 • Se dispón de sinatura electrónica (certificado dixital ou DNI electrónico) poderá realizar o pago e a presentación do imposto a través da OVTributaria à Cidadáns à Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados à Presentación telemática, así como achegar a documentación a través do servizo "Presentación de documentación autoliquidacións"

Se é colaborador social realizarase a presentación do imposto e a achega da documentación polo  perfil de colaboradores sociais.

Os modelos xerados a través da plataforma da OVT terán a mesma validez e eficacia que os modelos papel.

A presentación poderá ser presencial ou electrónica.

 • Presentación presencial: realizarase, mediante o modelo papel ou o obtido polo programa de axuda da OVT sen firma dixital, nas delegacións territoriais da Axencia Tributaria de Galicia, así como nas oficinas de distrito hipotecario que teñan encomendada a recepción das devanditas autoliquidacións, con independencia de que non teña atribuídas competencias para a aplicación dos tributos respecto á autoliquidación presentada.
  Cando da autoliquidación practicada resulte un importe para ingresar, con carácter previo á súa presentación e sen prexuízo da posibilidade de solicitar un aprazamento ou fraccionamento (consulte esta guía), os obrigados tributarios realizarán, no seu caso, o pago da débeda tributaria (consulte esta guía).
  Na presentación, unha vez dixitalizada a autoliquidación e a documentación complementaria, devolverase á persoa interesada cos xustificantes de presentación.
  Se se quere acudir ás nosas oficinas para presentar o imposto con cita, pódese pedir a través deste enlace.
 • Presentación electrónica: realizarase a través da OVT, tanto a presentación das autoliquidacións como a da documentación complementaria.

A presentación electrónica das autoliquidacións e, se é o caso, da documentación complementaria ten carácter obrigatorio para os obrigados tributarios seguintes:

 1. As persoas xurídicas.
 2. As entidades sen personalidade xurídica as que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. 
 3. As persoas que representen a un contribuínte que estea obrigado á presentación e pagamento electrónico.
 4. As persoas ou entidades que, de acordo co que prevé o artigo 92 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, teñan a condición de colaboradores sociais na aplicación dos tributos e cumpran os requisitos e as condicións que estableza a normativa vixente.

 

A presentación de forma electrónica levará a cabo segundo as seguintes regras:

 1. Realizarase a través da OVT, tanto a presentación das autoliquidacións como a da documentación complementaria.
 2. Cando o feito impoñible estea contido nun documento notarial, estarase ás seguintes regras:
  1. Cando a solicitude do obrigado tributario o notario autorizante colabore na presentación, pago e remisión por vía telemática da autoliquidación e documentación complementaria do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, remitirá o documento en formato electrónico que incorpore o feito ou negocio suxeito a tributación á consellería competente en materia de facenda. A aplicación informática da consellería emitirá unha dilixencia de presentación do documento para a súa incorporación á matriz da escritura ou documento notarial por parte do notario autorizante.
  2. No caso de que a presentación electrónica realícese polo propio suxeito pasivo ou por un profesional actuando no seu nome, estes deberán solicitar ao notario autorizante a remisión en formato electrónico do documento que incorpore o feito ou negocio suxeito a tributación. O propio notario procederá ao envío deste documento no prazo de dez días naturais, contados a partir da súa formalización, e, en todo caso, antes da finalización do prazo de presentación da declaración tributaria correspondente.

O usuario sinalará a través da aplicación informática na devandita presentación que autorizou ao notario o envío do documento notarial. Aceptada a presentación da autoliquidación, a aplicación informática da consellería enviará ao usuario un xustificante da presentación do documento.

Se o usuario desexa que o notario autorizante do documento incorpore á matriz da escritura ou documento notarial a dilixencia de presentación do documento comunicarallo, e leste incorporará a autorización do usuario á ficha notarial remitida. Neste caso a aplicación enviará ao notario devandito xustificante para a súa incorporación.

Nos supostos en que da autoliquidación practicada resulte un importe para ingresar, con carácter previo á súa presentación e sen prexuízo da posibilidade de solicitar un aprazamento ou fraccionamento (consulte esta guía), os obrigados tributarios realizarán, se é o caso, o pago da débeda tributaria.

Presentación presencial:

Cando da autoliquidación practicada resulte un importe para ingresar, con carácter previo á súa presentación e sen prexuízo da posibilidade de solicitar un aprazamento ou fraccionamento (consulte esta guía), os obrigados tributarios realizarán, no seu caso, o pago da débeda tributaria:

Pagamento por TPV físico. Xerarase un recibo que o contribuínte deberá conservar, no que se identificará o importe, a data do ingreso, así como o NRC. O devandito documento servirá de xustificante de pago do número de autoliquidación impreso no mesmo.

Pagamento en entidade colaboradora. A entidade colaboradora quedará co seu exemplar e devolverá ao contribuínte o resto de exemplares co selo da entidade, a data do ingreso e o importe ingresado. O devandito documento servirá de xustificante de pago do número da autoliquidación impreso nel.

Pagamento por xiro postal. O pago deberá realizarse pola totalidade do importe a ingresar, sen que caiba a posibilidade de realizar ingresos parciais.

No momento do pagamento, Correos entregará ao usuario un resgardo do xiro postal. O pago considerarase efectuado na data en que o xiro postal sexa imposto, con independencia da data en que os fondos sexan ingresados na conta restrinxida de recadación.

Correos cobrará aos seus clientes as tarifas ou demais cantidades que teña estipuladas pola prestación do servizo de xiro que non se considerarán importes pagados á Administración e quedan excluídas da relación xurídica existente entre a persoa obrigada ao pagamento e a Atriga.

O pago por xiro postal non exime do deber de presentar ante a Administración a autoliquidación e demais documentación complementaria.

Presentación telemática:

Se da autoliquidación practicada resulta un importe para ingresar, con carácter previo á súa presentación e sen prexuízo da posibilidade de solicitar un aprazamento ou fraccionamento (consulte esta guía), os obrigados tributarios realizarán, se é o caso, o pago da débeda tributaria:

 1. De forma presencial con NRC en calquera das entidades colaboradoras autorizadas para pagos presenciais con NRC ou mediante xiro postal nas Oficinas de Correos ou, no ámbito rural, a través dos carteiros rurais por medio de dispositivos  PDAs co documento de ingreso que para estes efectos xerará a aplicación informática e imprimirá o usuario.
  Pagamento en entidade colaboradora. A aplicación informática xerará dúas copias do documento de ingreso debidamente cuberto. Co devandito documento acudirase á entidade financeira colaboradora para a realización do pago, que  quedará co exemplar para a entidade e devolverá ao obrigado tributario o exemplar para o interesado co selo da entidade, data do ingreso, número e importe, así como co NRC. O devandito documento servirá de xustificante de pago do número de autoliquidación impreso neste.
  A continuación deberá completar a presentación da autoliquidación na aplicación informática, Operacións realizadas, onde incluirá o número NRC identificativo do ingreso que consta no documento facilitado pola entidade colaboradora.
  Pagamento por xiro postal. O pago deberá realizarse pola totalidade do importe a ingresar, sen que caiba a posibilidade de realizar ingresos parciais.
  O pago considerarase efectuado na data en que o xiro postal sexa imposto, con independencia da data en que os fondos sexan ingresados na conta restrinxida de recadación.
  No momento do pago, Correos entregará ao usuario un resgardo do xiro postal co NRC.
  A continuación, deberá completar a presentación da autoliquidación na aplicación informática, Operacións realizadas, onde incluirá o número  NRC identificativo do ingreso que consta no resgardo facilitado por Correos. O documento de autoliquidación expedido por  Atriga servirá de xustificante de presentación e de pago do imposto.
  Correos cobrará aos seus clientes as tarifas ou demais cantidades que teña estipuladas pola prestación do servizo de xiro que non se considerarán importes pagados á Administración e quedan excluídas da relación xurídica existente entre a persoa obrigada ao pagamento e a Atriga.
 2. De forma electrónica, o usuario accederá ás aplicacións específicas a través da OVT da Atriga e efectuará o pago da correspondente autoliquidación a través das entidades de crédito colaboradoras para ese efecto ou mediante tarxeta de crédito ou débito a través de sistemas de terminal de punto de venda (TPV)* virtual ou por Bizum.
  *Aviso: Existe un límite para pagos con tarxeta de crédito ou débito de 3.000 €.
  Unha vez realizado o pago, a aplicación informática xerará o recibo que o contribuínte deberá conservar, no que se identificará o número da conta que realiza o pago, data do ingreso, importe, NIF e nome do obrigado ao pago, así como o NRC. O devandito documento servirá de xustificante de pago do número de autoliquidación impreso neste.
  Tamén poderá utilizar a domiciliación bancaria como medio de pago das débedas resultantes. As contas designadas polos obrigados ao pago para o cargo do importe das débedas domiciliadas deberán cumprir as seguintes condicións:
 • Ser de titularidade do obrigado ao pago.
 • Tratarse dunha conta á vista ou dunha conta de aforro que admita a domiciliación de pagos.
 • Estar abertas nunha entidade de crédito autorizada para actuar como colaboradora na xestión recadatoria da Atriga.

Carecerán de efectos as ordes de domiciliación en contas que non reúnan os requisitos anteriores, polo que o obrigado deberá responder ante a Atriga da posible falta de pagamento ou do pago fóra de prazo do importe domiciliado.
O pago das débedas domiciliadas considerarase efectuado na data na que se produza o cargo na conta do obrigado, carecendo de efectos fronte á Atriga a data na que a entidade colaboradora valore contablemente a operación de cargo

A normativa tributaria de recadación prevé a posibilidade de aprazar ou fraccionar o pago das débedas tributarias que se atopen en período voluntario ou executivo cando a situación económico-financeira do obrigado tributario impídalle, de forma transitoria, efectuar o pago no prazo establecido pola normativa, co pagamento dos intereses de demora correspondentes.

Para solicitar o aprazamento ou fraccionamento da débeda, tense que presentar unha solicitude acompañada da documentación necesaria para identificar a débeda e, no seu caso, a garantía correspondente, xunto coa proposta dun calendario de ingresos e a documentación que xustifique a existencia de dificultades económicas.

Nas solicitudes de aprazamento e fraccionamento presentadas a partir do 11.06.2023 non se esixirá ningún tipo de garantía, cando o importe total das débedas dun mesmo debedor non supere a 50.000 € (Orde HFP/583/2023, do 7 de xuño).
Para solicitudes presentadas con anterioridade a esa data non se esixirán garantías, se as débedas non superan o importe de 30.000€ (Orde HAP/347/2016, do 11 de marzo).

A solicitude pode presentarse

 • Presencialmente, mediante escrito ou modelo normalizado, nos rexistros da Xunta de Galicia ou por calquera outro dos medios que indica o apartado 4 do artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro , do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 • Telematicamente:
  • Pola OVT (certificado dixital ou DNI electrónico) xa sexa como cidadán ou colaborador social a través do apartado de Solicitudes à Aprazamentos/fraccionamentos de débedas.
  • Pola Sede electrónica da Xunta de Galicia (certificado dixital, DNI electrónico ou Chave) polo procedemento PR0004A

A solicitude deberá dirixirse ao Departamento de Recadación da Delegación da Axencia Tributaria de Galicia á que corresponda a tramitación do imposto. Se a xestión do imposto corresponde ás Oficinas Liquidadoras do Distrito Hipotecario da Coruña a solicitude dirixirase ao Departamento de Recadación desa Delegación.

 O obrigado tributario debe  presentar a seguinte documentación: 

 1. O documento en que se conteña ou constate o feito impoñible suxeito a gravame. No caso de documentos notariais, xudiciais ou administrativos, deberase presentar copia auténtica do documento. Se se trata de documentos privados, presentarase o orixinal destes.  Se o acto ou contrato non está incorporado no documento presentarase unha declaración escrita substitutiva.
 2. Modelo 600 de autoliquidación.
 3. No suposto de aplicarse algún dos beneficios fiscais que se indican a continuación, achegarase tamén a seguinte documentación:

a.    Tipos bonificados para a adquisición de vivenda habitual por discapacitados.
1º. Certificación ou resolución expedida polo órgano competente, referida á data de deivindicación do imposto, onde se acredite o grao de discapacidade e a data de efectos desta. Se a Comunidade Autónoma de Galicia fose competente para a súa expedición non será precisa a súa achega.
2º. En caso de pensionistas da Seguridade Social cunha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez recoñecida e pensionistas de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade recoñecida, será suficiente con achegar o xustificante documental do recoñecemento das devanditas pensións.
3º. En caso de persoas cuxa incapacidade sexa declarada xudicialmente, aínda que non alcance o grao de discapacidade requirido para aplicarse o tipo bonificado, así como nos casos de dependencia severa e gran dependencia, sempre que estas últimas situacións fosen recoñecidas polo órgano competente, de acordo co establecido no artigo 28 da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, deberase achegar copia do documento xudicial ou certificación do órgano competente, respectivamente.
b.    Tipos bonificados para a adquisición de vivenda habitual por familias numerosas.
Título oficial en vigor establecido para o efecto na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas. Se a Comunidade Autónoma de Galicia fose competente para a súa expedición non será precisa a súa achega.
En ningún caso será necesaria a achega do carné familiar galego a que se refire o parágrafo 3 do artigo 12 da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.

Precísase cita previa  para a presentación presencial do imposto nas delegacións da Axencia Tributaria de Galicia, oficinas liquidadoras ou oficinas de distrito hipotecario .
En caso de presentación telemática do imposto, a remisión dos documentos comprensivos dos feitos impoñibles realizarase das seguintes formas:

A.    Presentación telemática de calquera documento, salvo os notariais: A través da OVTributaria, servizo "Presentación de documentación asociada"  no momento posterior á presentación. Se é colaborador social deberá presentar a documentación a través do mesmo servizo co perfil de colaborador  social e achegar a representación.

B.    Presentación telemática dos documentos notariais: 

1.    Cando por solicitude do obrigado tributario o notario autorizante colabore na presentación, pagamento e remisión por vía telemática da autoliquidación e documentación complementaria do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, remitirá o documento en formato electrónico que incorpore o feito ou negocio suxeito a tributación á consellería competente en materia de facenda. A aplicación informática da consellería emitirá unha dilixencia de presentación do documento, para a súa incorporación á matriz da escritura ou documento notarial por parte do notario autorizante.

2.    Se a presentación electrónica é realizada polo propio suxeito pasivo ou por un profesional actuando no seu nome, estes deberán solicitar ao notario autorizante a remisión en formato electrónico do documento que incorpore o feito ou negocio suxeito a tributación. O propio notario procederá ao envío deste documento no prazo de dez días naturais, contados a partir da súa formalización, e, en todo caso, antes da finalización do prazo de presentación da declaración tributaria correspondente.

O usuario sinalará a través da aplicación informática na devandita presentación que autorizou ao notario o envío do documento notarial. Aceptada a presentación da autoliquidación, a aplicación informática da consellería enviará ao usuario un xustificante da presentación do documento.
Se o usuario desexa que o notario autorizante do documento incorpore á matriz da escritura ou documento notarial a dilixencia de presentación do documento comunicarallo, e este incorporará a autorización do usuario á ficha notarial remitida. Neste caso a aplicación enviará ao notario o devandito xustificante para a súa incorporación.
 

O tipo do imposto é con carácter xeral do 1,5%.

Este tipo aplicarase sobre o valor declarado no documento, sen prexuízo da comprobación administrativa.

Para maior información acerca de todas as medidas aprobadas pola Comunidade Autónoma ver o resumo de medidas normativas aprobadas pola Comunidade Autónoma e beneficios fiscais.

Tributarase por actos xurídicos documentados (AJD), documentos notariais, cota gradual, a condición de que o documento cumpra todos os requisitos seguintes:

 1. trátese de primeiras copias de escrituras e actas notariais
 2. teña por obxecto cantidade ou cousa valuable
 3. conteña actos ou contratos inscribibles nalgún dos seguintes rexistros:
 • Rexistro da Propiedade
 • Rexistro Mercantil
 • Rexistro da Propiedade Industrial
 • Rexistro de Bens Mobles
 1. non estea suxeita ao imposto sobre sucesións e doazóns, transmisións patrimoniais onerosas ou operacións societarias.

Neste caso concreto é determinante se a compravenda ou o arrendamento tributan por IVE ou por Transmisións Patrimoniais Onerosas (TPO). Se tributa por IVE e outórgase en documento notarial a operación estará suxeita a AJD, documento notarial, cota gradual; se tributa por TPO non tributaria por AJD, documento notarial, cota gradual, debido á incompatibilidade entre ambas as modalidades do imposto.

Por outra banda, infórmase de que, en relación coas dúbidas suscitadas sobre o réxime de tributación indirecta das operacións inmobiliarias, tanto no ámbito do IVE como do ITPO, a AEAT incorporou un novo servizo de axuda e información ao contribuínte denominado "Cualificador Inmobiliario", creado para resolver as principais dúbidas expostas en relación coa tributación indirecta relacionada coa transmisión, cesión e arrendamento de bens inmobles, así como, a urbanización de terreos.

En concreto, indica se a operación de compravenda ou arrendamento do inmoble tributa polo Imposto sobre Transmisións Patrimoniais ou polo Imposto sobre o Valor Engadido. Con todo non ofrece información sobre a tributación por AJD, documento notarial, cota variable.

Os préstamos hipotecarios concedidos por entidades financeiras están suxeitos a IVE pero exentos, polo que tributan pola cota gradual de documentos notariais.

A base sobre a que se aplicaría o tipo sería a total responsabilidade hipotecaria e o obrigado ao pago é o prestamista.

Aparte das posibles consecuencias derivadas da falta de presentación e ingreso, comúns a tódolos impostos, o imposto de actos xurídicos documentados posúe certas garantías para a súa presentación que convén ter en conta. Así, a súa non presentación pode implicar que: 

 • os rexistros públicos non admitirán para a súa inscrición ningún documento que conteña actos ou contratos suxeitos.
 • os documentos nos cales conste o feito impoñible non se admitirán nin terán efecto en oficinas ou rexistros públicos

Nota: Esta información ten carácter divulgativo e non recolle o contido íntegro do Real Decreto Lexislativo 1/1993, de 24 de setembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados (B.O.E. 20/10/1993), e no Real Decreto 828/1995, de 29 de maio, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre Transmisións patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados (B.O.E. 22/6/1995)e da ORDE do 9 de decembro de 2020 pola que se aproban os diferentes modelos de autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o procedemento e as condicións para o seu pagamento e presentación, así como determinadas obrigacións formais e de subministración de información tributaria. A estes efectos acompáñase o texto íntegro das normas antes citadas para a súa consulta.