Volver ao contido

Imposto sobre Transmisións Patrimoniais (compravenda de determinados medios de transporte usado entre particulares)

O imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, vén regulado no Real Decreto Lexislativo 1/1993, do 24 de setembro, polo que se aproba o Texto Refundido da lei do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, e no Real Decreto 828/1995, do 29 de maio, polo que se aproba o Regulamento do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Teñen a obriga de declara-lo imposto aquelas persoas que adquiran vehículos (coches, embarcacións ou aeronaves) como consecuencia de transmisións onerosas por actos "inter vivos", sempre que ditos vehículos non se adquiran de empresarios ou profesionais no exercicio da súa actividade empresarial ou profesional, xa que neste caso a adquisición estaría gravada polo Imposto sobre o valor engadido (IVE).

Ex.: a compra dun coche a un concesionario está suxeita a IVE mentres que se se adquire de segunda man ao antigo titular, está suxeita ao Imposto sobre transmisións.

O prazo para a presentación é de un mes, contado desde a data de devindicación do imposto.
 

A autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais, medios de transporte usados, realizarase polo modelo 620. Para ese efecto, os obrigados tributarios poderán:

O obrigado tributario accederá á OVT:

 • Se non dispón de sinatura electrónica (certificado dixital ou DNI electrónico) a través de OVTributaria  à Cidadáns à Transmisión de medios de transporte usado à Confección On-line e obterá o modelo de autoliquidación para proceder á presentación presencial (Consulte esta guía).
 • Se dispón de sinatura electrónica (certificado dixital ou DNI electrónico) poderá realizar o pago e a presentación do imposto a través da OVTributaria -> Cidadáns -> Transmisión de medios de transporte usado -> Presentación telemática, así como achegar a documentación a través do servizo "Presentación de documentación autoliquidacións"

Se é colaborador social realizarase a presentación do imposto e a achega da documentación polo perfil de colaboradores sociais.

Os modelos xerados a través da plataforma da OVT terán a mesma validez e eficacia que os modelos papel aprobados pola Orde.

A presentación poderá ser presencial ou electrónica.

 • Presentación presencial: realizarase, mediante o modelo papel ou o obtido polo programa de axuda da OVT sen firma dixital, nas delegacións territoriais da Axencia Tributaria de Galicia, así como nas oficinas de distrito hipotecario que teñan encomendada a recepción das devanditas autoliquidacións, con independencia de que non teña atribuídas competencias para a aplicación dos tributos respecto á autoliquidación presentada.
  Cando da autoliquidación practicada resulte un importe para ingresar, con carácter previo á súa presentación e sen prexuízo da posibilidade de solicitar un aprazamento ou fraccionamento (consulte esta guía), os obrigados tributarios realizarán, no seu caso, o pago da débeda tributaria (consulte esta guía).
  Na presentación, unha vez dixitalizada a autoliquidación e a documentación complementaria, devolverase á persoa interesada cos xustificantes de presentación.
  Se se quere acudir ás nosas oficinas para presentar o imposto con cita, pódese solicitar a través deste enlace.
 • Presentación electrónica: realizarase a través da OVT, tanto a presentación das autoliquidacións como a da documentación complementaria.

A presentación electrónica das autoliquidacións e, se é o caso, da documentación complementaria ten carácter obrigatorio para os obrigados tributarios seguintes:

 1. As persoas xurídicas.
 2. As entidades sen personalidade xurídica as que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. 
 3. As persoas que representen a un contribuínte que estea obrigado á presentación e pagamento electrónico.
 4. As persoas ou entidades que, de acordo co que prevé o artigo 92 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, teñan a condición de colaboradores sociais na aplicación dos tributos e cumpran os requisitos e as condicións que estableza a normativa vixente.

Quedan exceptuadas da obriga de presentación telemática as autoliquidacións do modelo 620 nos casos en que non se poida obter a validación do vehículo da Dirección Xeral de Tráfico e nos casos en que o vehículo teña matrícula estranxeira, así como as complementarias dos modelos 620.

A presentación de forma electrónica levará a cabo segundo as seguintes regras:

 1. Realizarase a través da OVT, tanto a presentación das autoliquidacións como a da documentación complementaria.
 2. Cando o feito impoñible estea contido nun documento notarial, estarase ás seguintes regras:
  1. Cando a solicitude do obrigado tributario o notario autorizante colabore na presentación, pago e remisión por vía telemática da autoliquidación e documentación complementaria do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, remitirá o documento en formato electrónico que incorpore o feito ou negocio suxeito a tributación á consellería competente en materia de facenda. A aplicación informática da consellería emitirá unha dilixencia de presentación do documento para a súa incorporación á matriz da escritura ou documento notarial por parte do notario autorizante.
  2. No caso de que a presentación electrónica realícese polo propio suxeito pasivo ou por un profesional actuando no seu nome, estes deberán solicitar ao notario autorizante a remisión en formato electrónico do documento que incorpore o feito ou negocio suxeito a tributación. O propio notario procederá ao envío deste documento no prazo de dez días naturais, contados a partir da súa formalización, e, en todo caso, antes da finalización do prazo de presentación da declaración tributaria correspondente.

O usuario sinalará a través da aplicación informática na devandita presentación que autorizou ao notario o envío do documento notarial. Aceptada a presentación da autoliquidación, a aplicación informática da consellería enviará ao usuario un xustificante da presentación do documento.

Se o usuario desexa que o notario autorizante do documento incorpore á matriz da escritura ou documento notarial a dilixencia de presentación do documento comunicarallo, e leste incorporará a autorización do usuario á ficha notarial remitida. Neste caso a aplicación enviará ao notario devandito xustificante para a súa incorporación.

Nos supostos en que da autoliquidación practicada resulte un importe para ingresar, con carácter previo á súa presentación e sen prexuízo da posibilidade de solicitar un aprazamento ou fraccionamento (consulte esta guía), os obrigados tributarios realizarán, se é o caso, o pago da débeda tributaria.

Presentación presencial:

Cando da autoliquidación practicada resulte un importe para ingresar, con carácter previo á súa presentación e sen prexuízo da posibilidade de solicitar un aprazamento ou fraccionamento (consulte esta guía), os obrigados tributarios realizarán, no seu caso, o pago da débeda tributaria:

Pagamento por TPV físico. Xerarase un recibo que o contribuínte deberá conservar, no que se identificará o importe, a data do ingreso, así como o NRC. O devandito documento servirá de xustificante de pago do número de autoliquidación impreso no mesmo.

Pagamento en entidade colaboradora. A entidade colaboradora quedará co seu exemplar e devolverá ao contribuínte o resto de exemplares co selo da entidade, a data do ingreso e o importe ingresado. O devandito documento servirá de xustificante de pago do número da autoliquidación impreso nel.

Pagamento por xiro postal. O pago deberá realizarse pola totalidade do importe a ingresar, sen que caiba a posibilidade de realizar ingresos parciais.

No momento do pagamento, Correos entregará ao usuario un resgardo do xiro postal. O pago considerarase efectuado na data en que o xiro postal sexa imposto, con independencia da data en que os fondos sexan ingresados na conta restrinxida de recadación.

Correos cobrará aos seus clientes as tarifas ou demais cantidades que teña estipuladas pola prestación do servizo de xiro que non se considerarán importes pagados á Administración e quedan excluídas da relación xurídica existente entre a persoa obrigada ao pagamento e a Atriga.

O pago por xiro postal non exime do deber de presentar ante a Administración a autoliquidación e demais documentación complementaria.

Presentación telemática:

Se da autoliquidación practicada resulta un importe para ingresar, con carácter previo á súa presentación e sen prexuízo da posibilidade de solicitar un aprazamento ou fraccionamento (consulte esta guía), os obrigados tributarios realizarán, se é o caso, o pago da débeda tributaria:

 1. De forma presencial con NRC en calquera das entidades colaboradoras autorizadas para pagos presenciais con NRC ou mediante xiro postal nas Oficinas de Correos ou, no ámbito rural, a través dos carteiros rurais por medio de dispositivos  PDAs co documento de ingreso que para estes efectos xerará a aplicación informática e imprimirá o usuario.
  Pagamento en entidade colaboradora. A aplicación informática xerará dúas copias do documento de ingreso debidamente cuberto. Co devandito documento acudirase á entidade financeira colaboradora para a realización do pago, que  quedará co exemplar para a entidade e devolverá ao obrigado tributario o exemplar para o interesado co selo da entidade, data do ingreso, número e importe, así como co NRC. O devandito documento servirá de xustificante de pago do número de autoliquidación impreso neste.
  A continuación deberá completar a presentación da autoliquidación na aplicación informática, Operacións realizadas, onde incluirá o número NRC identificativo do ingreso que consta no documento facilitado pola entidade colaboradora.
  Pagamento por xiro postal. O pago deberá realizarse pola totalidade do importe a ingresar, sen que caiba a posibilidade de realizar ingresos parciais.
  O pago considerarase efectuado na data en que o xiro postal sexa imposto, con independencia da data en que os fondos sexan ingresados na conta restrinxida de recadación.
  No momento do pago, Correos entregará ao usuario un resgardo do xiro postal co NRC.
  A continuación, deberá completar a presentación da autoliquidación na aplicación informática, Operacións realizadas, onde incluirá o número  NRC identificativo do ingreso que consta no resgardo facilitado por Correos. O documento de autoliquidación expedido por  Atriga servirá de xustificante de presentación e de pago do imposto.
  Correos cobrará aos seus clientes as tarifas ou demais cantidades que teña estipuladas pola prestación do servizo de xiro que non se considerarán importes pagados á Administración e quedan excluídas da relación xurídica existente entre a persoa obrigada ao pagamento e a Atriga.
 2. De forma electrónica, o usuario accederá ás aplicacións específicas a través da OVT da Atriga e efectuará o pago da correspondente autoliquidación a través das entidades de crédito colaboradoras para ese efecto ou mediante tarxeta de crédito ou débito a través de sistemas de terminal de punto de venda (TPV)* virtual ou por Bizum.
  *Aviso: Existe un límite para pagos con tarxeta de crédito ou débito de 3.000 €.
  Unha vez realizado o pago, a aplicación informática xerará o recibo que o contribuínte deberá conservar, no que se identificará o número da conta que realiza o pago, data do ingreso, importe, NIF e nome do obrigado ao pago, así como o NRC. O devandito documento servirá de xustificante de pago do número de autoliquidación impreso neste.
  Tamén poderá utilizar a domiciliación bancaria como medio de pago das débedas resultantes. As contas designadas polos obrigados ao pago para o cargo do importe das débedas domiciliadas deberán cumprir as seguintes condicións:
 • Ser de titularidade do obrigado ao pago.
 • Tratarse dunha conta á vista ou dunha conta de aforro que admita a domiciliación de pagos.
 • Estar abertas nunha entidade de crédito autorizada para actuar como colaboradora na xestión recadatoria da Atriga.

Carecerán de efectos as ordes de domiciliación en contas que non reúnan os requisitos anteriores, polo que o obrigado deberá responder ante a Atriga da posible falta de pagamento ou do pago fóra de prazo do importe domiciliado.
O pago das débedas domiciliadas considerarase efectuado na data na que se produza o cargo na conta do obrigado, carecendo de efectos fronte á Atriga a data na que a entidade colaboradora valore contablemente a operación de cargo

A normativa tributaria de recadación prevé a posibilidade de aprazar ou fraccionar o pago das débedas tributarias que se atopen en período voluntario ou executivo cando a situación económico-financeira do obrigado tributario impídalle, de forma transitoria, efectuar o pago no prazo establecido pola normativa, co pagamento dos intereses de demora correspondentes.

Para solicitar o aprazamento ou fraccionamento da débeda, tense que presentar unha solicitude acompañada da documentación necesaria para identificar a débeda e, no seu caso, a garantía correspondente, xunto coa proposta dun calendario de ingresos e a documentación que xustifique a existencia de dificultades económicas.

Nas solicitudes de aprazamento e fraccionamento presentadas a partir do 11.06.2023 non se esixirá ningún tipo de garantía, cando o importe total das débedas dun mesmo debedor non supere a 50.000 € (Orde HFP/583/2023, do 7 de xuño).
Para solicitudes presentadas con anterioridade a esa data non se esixirán garantías, se as débedas non superan o importe de 30.000€ (Orde HAP/347/2016, do 11 de marzo).

A solicitude pode presentarse

 • Presencialmente, mediante escrito ou modelo normalizado, nos rexistros da Xunta de Galicia ou por calquera outro dos medios que indica o apartado 4 do artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro , do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 • Telematicamente:
  • Pola OVT (certificado dixital ou DNI electrónico) xa sexa como cidadán ou colaborador social a través do apartado de Solicitudes -> Aprazamentos/fraccionamentos de débedas.
  • Pola Sede electrónica da Xunta de Galicia (certificado dixital, DNI electrónico ou Chave) polo procedemento PR0004A

A solicitude deberá dirixirse ao Departamento de Recadación da Delegación da Axencia Tributaria de Galicia á que corresponda a tramitación do imposto. Se a xestión do imposto corresponde ás Oficinas Liquidadoras do Distrito Hipotecario da Coruña a solicitude dirixirase ao Departamento de Recadación desa Delegación.

O obrigado tributario debe  presentar a seguinte documentación: 

 1. O documento en que se conteña ou constate o feito impoñible suxeito a gravame. No caso de documentos notariais, xudiciais ou administrativos, deberase presentar copia auténtica do documento. Se se trata de documentos privados, presentarase o orixinal destes.  Se o acto ou contrato non está incorporado no documento presentarase unha declaración escrita substitutiva.
 2. En caso de transmisión de vehículos, deberase achegar a ficha técnica e o permiso de circulación, e, no caso de transmisión de embarcacións, a copia da folla de asento no Rexistro de Embarcacións da Capitanía Marítima ou licenza de navegación.
 3. Modelo 620.

 

Tipo de medio de transporte

Tipo impositivo

Terrestre

3%

Vehículos con categoría ambiental 0 emisións

0%

Embarcacións de recreo e motores mariños

1%

Aeronaves

8%

Os tipos anteriores aplicaranse sobre o valor do ben. A efectos deste imposto considerarase valor dos bens o seu valor de mercado. Con todo, se o valor declarado polos interesados, o prezo ou contraprestación pactada ou ambos son superiores ao valor de mercado, a maior desas magnitudes tomarase como base impoñible. Entenderase por valor de mercado o prezo máis probable polo cal podería venderse, entre partes independentes, un ben libre de cargas.

Para coñecer o valor fiscal do ben pode utilizar as táboas de valores aprobadas polo Ministerio de Facenda.

Na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, a cota tributaria correspondente á transmisión de automóbiles turismo e todoterreos, cun uso igual ou superior a quince anos, será a seguinte:

Cilindrada do vehículo
(centímetros cúbicos)  

  Cota
(euros)

Ata 1.199 22
De 1.200 a 1.599   38


   

Ademáis das posibles consecuencias derivadas da falta de presentación e ingreso, comúns a todos os impostos, o imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas de vehículos posúe certas garantías para a súa presentación que convén ter en conta. Así a súa non presentación pode implicar que non se admita na dirección xeral de tráfico, ou no rexistro correspondente de embarcacións, o cambio de titular.

Nota: Esta información ten carácter divulgativo e non recolle o contido íntegro do Real Decreto Lexislativo 1/1993, de 24 de setembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados (B.O.E. 20/10/1993), do Real Decreto 828/1995, de 29 de maio , polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre Transmisións patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados (B.O.E. 22/6/1995) e da ORDE do 9 de decembro de 2020 pola que se aproban os diferentes modelos de autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o procedemento e as condicións para o seu pagamento e presentación, así como determinadas obrigacións formais e de subministración de información tributaria A estes efectos acompáñase o texto íntegro das normas antes citadas para a súa consulta.