Volver ao contido

Cálculo on-line dos valores do vehículos

A Axencia Tributaria de Galicia pon á súa disposición o seguinte formulario para que poida obter os prezos medios de venda aplicables na xestión do Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, Imposto sobre sucesións e doazóns e Imposto especial sobre determinados medios de transporte, de acordo coa correspondente Orde do Ministerio de Facenda, e en cumprimento do deber de información e asistencia da Administración tributaria previsto no artigo 85 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

Ligazóns asociadas