Volver ao contido

Anexo 3, taxa por servizos profesionais: modalidades actuacións profesionais da lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da comunidade autónoma de galicia. (D.O.G. Núm. 240 de 11 de decembro de 2003)

Bonificacións

Establécese unha bonificación dun 25% do importe das tarifas desta taxa que se deben satisfacer cando estean comprendidas na solicitude de autorización, ampliación, modificación ou traslado de establecementos industriais e se realicen os trámites a través das Oficinas de Tramitación Única de Industrias (OTU´S) da consellería competente en materia de industria.

Exencións

 1. Polos servizos xerais establecidos na tarifa 99 da modalidade de actuacións profesionais::

  a) Os barcos de guerra e as aeronaves militares nacionais. Igualmente os estranxeiros que, en réxime de reciprocidade, non realicen operacións comerciais e sempre que a súa visita teña carácter oficial ou de arribada forzosa.

  b) As embarcacións dedicadas polas administracións públicas a labores de vixilancia, investigación, protección e rexeneración costeira, represión do contrabando, salvamento, loita contra a contaminación marítima, ensinanzas marítimas e, en xeral, a misións oficiais da súa competencia.

  c) O material e as embarcacións da Cruz Vermella Española dedicadas ós labores propios que ten encomendados esta institución.

 2. O Estado e os demais entes públicos territoriais ou institucionais, sempre que os servizos ou as actividades dos que sexan beneficiarios se presten ou realicen no marco do principio de colaboración entre administracións.
 3. Os informes de avaliación dos ensaios clínicos con medicamentos de uso humano ou produtos sanitarios, ou estudos post-autorización de seguimento prospectivo, así como doutros estudos neste ámbito cando se solicite a exención da tarifa 59 da modalidade de actuacións profesionais, sempre que cumpran os seguintes criterios, que deberán ser debidamente acreditados

  a) o promotor do estudo deberá ser un centro do sistema sanitario público, universidade pública, organización científica, institución sen ánimo de lucro, ou un investigador con vinculación laboral a algunha de estas institucións.

  b) o estudo non formará parte dun programa de desenvolvemento clínico que teña por finalidade a comercialización do medicamento ou produto sanitario obxecto da investigación.

  c) O material e as embarcacións da Cruz Vermella Española dedicadas ós labores propios que ten encomendados esta institución.

  d) o promotor deberá garantir mediante  declaración escrita ao Comité Ético de Investigación Clínica de Galicia que se cumpren os criterios para ser considerado un estudo de investigación clínica non comercial.

TAXA POR SERVIZOS PROFESIONAIS
MODALIDADES ACTUACIÓNS PROFESIONAIS
Código Descrición Tarifa
32.01.00 Informes técnicos e outras actuacións facultativas realizadas por persoal técnico ó servizo da Xunta de Galicia e dos seus organismos autónomos cando deban facerse como consecuencia de disposicións en vigor ou dos termos propios das concesións e autorizacións outorgadas.  
  - Sen saída ó campo 28,72
  - Con saída ó campo 162,20
  - Se é necesario saír máis dun día, por cada día máis 133,56
  - De se-lo caso por foto 2,96
  Esta tarifa incrementarase en 36,09 € por ha. 36,09
     
32.03.00 Dirección e inspección de obras realizadas mediante contrato, incluídas as adquisicións ou subministracións especificadas nos proxectos e as correspondentes revisións de prezos a cargo da administración para a xestión e execución das devanditas actividades, calquera que fora a forma de adxudicación do contrato. A base da taxa será o orzamento de execución material, coa inclusión de se-lo caso das revisións de prezos e as adquisicións e subministracións específicas nos proxectos e segundo as certificacións expedidas polo servizo.  
O tipo será do 4 %.  
     
32.04.00 Taxa por redacción de proxectos, confrontación e taxación de obras e proxectos.  
A base da taxa é o importe do orzamento do proxecto de obras, servizos ou instalacións, e, no caso de taxación, o valor que resulte para esta.  
O importe da taxa obterase multiplicando a raíz cúbica do cadrado da base polo coeficiente que a seguir se sinala, é dicir, por aplicación da fórmula: t = c  p2/3, onde p é igual á base da taxa dividida por dez.  
  a) No caso de redacción de proxectos de obras, servizos e instalacións aplicarase o coeficiente c=2,181768. A taxa mínima será de 572,15
  b) No caso de confrontación e informe aplicarase o coeficiente c=0,727256. A taxa mínima será de 238,45
  c) No caso de taxación de obras, servizos o instalacións e no de taxacións de terreos ou edificios aplicarase o coeficiente c=0,363628. A taxa mínima será de 190,79
  d) No caso de taxacións de proxectos de obras, servizos ou instalacións aplicarase o coeficiente c=0,272721. A taxa mínima será de 143,09
     
32.05.00 Exame de proxectos, comprobación de certificacións e inspección de obras, tanto de nova planta coma de rehabilitación de toda clase de vivendas.  
  (Sobre orzamento)  
  (1) Enténdese por orzamento a suma do orzamento xeral, incluídas a marxe industrial e de administración, os honorarios e mailo valor dos terreos. 0,07%
     
32.06.00 Visado de contrato de adquisición e arrendamento de vivendas 4,87
     
32.07.00 Xestión técnico-facultativa de industrias e minas.  
32.07.01 Capacitación profesional para o exercicio de actividades en materias de industria: realización de probas para a obtención do certificado e a expedición de certificados de capacitación profesional ou empresarial 38,37
32.07.02 Renovación dos anteriores certificados 11,05
32.07.03 Actuacións en materia de expropiación forzosa cando o beneficiario non coincida co expropiante 381,43
  (Esta cantidade verase incrementada en 18,08 € por cada servidume e 45,06 € por cada finca que conteña o expediente)  
     
32.07.06 Autorización de organismos notificados, laboratorios de ensaio, entidades auditoras e de inspección e laboratorios de calibración industrial 220,44
32.07.07 Autorización a entidades habilitadas para impartiren cursos sobre regulamentos de seguridade industrial 133,56
32.07.09 Autorización de utilización de produtos (tubos, depósitos, contadores e outros) 88,21
32.07.10 Autorización e rexistro de empresas de venda e asistencia técnica de equipos e instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico 88,21
32.07.11 Autorización, inscrición, baixa ou modificación da inscrición no rexistro de instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico 44,07
32.07.13 Autorización e inscrición ou autorizacións de modificacións nas instalacións radioactivas de segunda e terceira categoría 117,05
32.07.14 Renovación de autorizacións de entidades habilitadas para impartiren cursos sobre regulamentos de seguridade industrial. Sobre a tarifa consignada no subalínea 07 devengarase o 50 % dela.  
32.07.15 Autorización ou notificación de organismos de control e verificadores medioambientais 220,44
32.07.16 Renovación da autorización de utilización de produtos 44,13
32.07.19 Cambio de titularidade ou ampliación/redución nos campos de actuación dun organismo de control: o 50% do subalínea 15  
32.07.20 Asignación de contrasinal de homologación para vehículos destinados ó transporte de mercadorías perecedoiras (ATP) 45,27
32.07.21 Expedición de certificado de ATP para vehículos importados destinados ó transporte de mercadorías perecedoiras 90,53
32.07.22 Presentación de declaracións responsables de inicio de actividade. 58,37
32.07.23 Presentación de declaracións responsables de modificación ou cese de actividade. 26,05
32.07.24 Expedición de certificados de empresa para a comercialización e manipulación de gases fluorados. 58,37
32.07.25 Autorización de distribuidores de halóns. 88,21
     
32.08.00 Conformación de certificacións de organismos de control autorizados (OCA) ou de entidades recoñecidas.  
  a) En actividades industriais (por cada certificado) 3,89
  b) En materia relacionada co medio ambiente, en canto ós controis realizados polos OCA, por cada foco de emisión e por contaminante 38,270000
     
32.09.00 Inscrición no Rexistro industrial e/ou autorización de funcionamento así como as preceptivas actualizacións.  
  - Base de aplicación. Importe da maquinaria e instalacións :  
  - Ata 300,51 € 7,03
  - De 300,52 ata 751,27€ 14,03
  - De 751,28 ata 1.502,53€ 22,81
  - De 1.502,54 ata 3.005,06 € 33,45
  - De 3.005,07 ata 7.512,65 € 45,56
  - De 7.512,66 ata 15.025,30 € 59,59
  - De 15.025,31 ata 30.050,61 € 77,11
  - De 30.050,62 ata 45.075,91 € 98,12
  - De 45.075,92 ata 60.101,21 € 121,04
  - Por cada 6.010,12 € ou fracción de exceso ata 6.010.121,04 € 3,19
  - Por cada 6.010,12 € ou fracción que exceda de 6.010.121,04 € 0,66
  No caso de denegación de inscrición devengarase o 50% da tarifa anterior.  
     
32.10.00 Cambio de titular en Rexistro industrial e mineiro sobre tarifa consignada no apartado 09 25%
  Cun máximo de 953,52
32.11.00 Recoñecementos periódicos de maquinaria e instalación 19,13
     
32.12.00 Modificación e/ou ampliación de maquinaria e equipos.  
  Sobre tarifa consignada no apartado 09 40%
     
32.13.00 Traslado de instalacións .  
  Sobre tarifa consignada no apartado 09 75%
     
32.15.00 Autorización de aparellos elevadores e guindastres. 90%
  Sobre tarifa consignada no apartado 09  
     
32.17.00 Instalacións: con recipientes a presión, frigoríficas, de gas, e de protección contra incendios.  
  Da tarifa consignada no apartado 09 100%
     
32.18.00 Autorización de instalacións de transporte e distribución de enerxía eléctrica e gas.  
  Da tarifa consignada no apartado 09 150%
     
32.19.00 Autorización ou rexistro de instalacións:  
  Eléctricas receptoras 20+0,6*(Pot. En Kw)
  Interiores de auga 22+2,4*(Caudal en l/s)
  Calefacción ou climatización 30+0,6*(Pot. En Kw térmicos)
     
32.22.00 Inscrición, autorización e posta en marcha de instalacións mineiras e de instalacións elevadoras de auga. 150%
Da tarifa consignada no apartado 09
     
32.23.00 Comprobación do plan anual de labores mineiros  
  - Ata 601.012,10 €  
  Da tarifa consignada no apartado 09 150%
  - Por cada 6.010,12 € o fracción de exceso 0,89
     
32.25.00 Verificación despois de reparación ou modificación e verificación periódica de instrumentos de medida, feita por entidade encargada de realizar o control metrolóxico na fase de instrumentos en servizo; por instrumento  
32.25.01 Instrumentos de medida de lonxitude 1
32.25.02 Instrumentos non automáticos de medida de masa ata 600kg 1
32.25.03 Instrumentos non automáticos de medida de masa de máis de 600kg 1
32.25.04 Instrumentos automáticos de medida de masa 1
32.25.05 Instrumentos de medida de volume non automáticos 6
32.25.06 Instrumentos automáticos de medida de volume: Surtidores, por mangueira 1
32.25.07 Instrumentos automáticos de medida de volume: sistema de medida sobre camión cisterna 2
32.25.08 Instrumentos automáticos de medida de volume: contadores de auga fría 2
32.25.09 Instrumentos de medida de temperatura: termómetros e rexistradores de temperatura 2
32.25.10 Instrumentos de medida de presión: manómetros e vacuómetros 1
32.25.11 Instrumentos de conteo de persoas 1
32.25.12 Contadores de máquinas recreativas 2
32.25.13 Instrumentos de medida de son: sonómetros 2
32.25.14 Instrumentos de medida de velocidade: cinemómetros 2
32.25.15 Opacímetros e analizadores de gases de escape 2
32.25.16 Taxímetros 2
32.25.17 Medidores de concentración de alcohol en aire expirado: etilómetros 2
32.25.18 Refractómetros 1
32.25.19 Contadores eléctricos 1
     
32.26.00 Verificación de instrumentos de medida, como consecuencia de reclamación de parte  
32.26.01 Verificación realizada por un laboratorio de verificación metrolóxica ou por entidade encargada de realizar o control metrolóxico na fase de instrumentos en servizo, por instrumento 10
32.26.02 Verificación de contadores eléctricos realizada directamente pola administración, incluídos desprazamentos e realización dos ensaios, por instrumento 83
32.26.03 Verificación de contadores de auga fría de menos de 40 mm de diámetro, con caudais comprendidos entre 0,0125 m3/hora e 20 m3/hora, realizada directamente pola administración, incluídos desprazamentos e realización dos ensaios, por instrumento  73
32.26.04 Verificación de contadores de gas de paredes deformables G1.6 a G10 e caudais de 16 litros/hora ata 16 m3/hora realizada directamente pola administración, incluídos desprazamentos e realización dos ensaios, por instrumento  92
32.27.00 Actuacións en materia de vehículos  
  a) Recoñecemento para primeira matriculación, vehículos de emigrantes e motos de importación 9,65
  b) Recoñecemento de vehículos reformados  
  - Conforme ó proxecto 14,44
  - Sen proxecto 7,18
  c) Recoñecemento de vehículos especiais  
  - Polo primeiro vehículo 47,77
  - Polos sucesivos (por cada un) 19,19
  d) Recoñecemento de matriculación de vehículos importados usados 47,77
  e) Recoñecemento de vehículos de transporte escolar 14,44
  f) Expedición de duplicado pola inspección técnica de vehículos 4,87
  g) Verificación de taxímetros 4,87
  h) Recoñecementos posteriores de taxímetros 4,87
  i) Corrección de erros en tarxeta ITV, independente de Inspección Técnica 2,24
  k) Autorización de catalogación de vehículos históricos 39,02
  l) Autorización de reforma de importancia xeneralizada en vehículos 83,75
     
32.29.00 Tramitación de expedientes en materia de dereitos mineiros, con exclusión dos gastos relativos á información pública.  
Rectificacións, marcaxe, divisións e agrupacións de demarcacións existentes.  
  a) Permisos de exploración  
  - Polas primeiras 300 cuadrículas 1525,64
  - Por cada unha das restantes 2,02
  b) Permisos de investigación  
  - Pola primeira cuadrícula 1429,14
  - Por cada unha das restantes 71,45
  c) Concesión de explotación derivada de permiso de investigación.  
  - Pola primeira cuadrícula 2576,04
  - Por cada unha das restantes 110,39
  d) Concesión de explotación directa  
  - Pola primeira cuadrícula 2576,04
  - Por cada unha das restantes 110,39
  e) Perímetros de protección  
  - Polas primeiras 30 ha 1429,14
  - Por cada unha das restantes 3,57
  f) Recursos da sección A.  
  - Polas primeiras 30 ha 1840,03
  - Por cada unha das restantes 3,69
  g) Expedición do título de concesión mineira 56,59
  No caso de non se admiti-la solicitude devólvese íntegro e no caso de se admiti-la solicitude e non se adxudicar devólvese o 50 % da tarifa anterior.  
     
32.31.00 Deslindamentos de dereitos mineiros.  
  Da tarifa consignada no apartado 29 d) 50%
     
32.33.00 Control de medio ambiente atmosférico e residuos.  
32.33.01 Actividades de control de medio ambiente atmosférico.  
  a) Medición de emisións atmosféricas 715,15
  De ser necesario máis dun día, por cada día de máis 572,15
  b) Control de emisións 333,83
  c) Demostre de residuos tóxicos e perigosos 190,76
     
32.35.00 Inspección anual das empresas afectadas polo regulamento de accidentes graves 87,14
     
32.36.00 Actuacións en materia de acuicultura.  
32.36.01 Outorgamento, prórroga ou cambio de dominio inter vivos ou mortis causa.  
  * Viveiros flotantes e parques de cultivo 93,75
  * Restantes establecementos de cultivos mariños e auxiliares.  
  Base de aplicación(capital de instalación)  
  — Ata 3.005,06€ 39,65
  — Desde 3.005,07 a 9.015,18 € 59,16
  — De 9.015,19 a 18.030,37 € 79,31
  — Por cada 60.101,21 € máis ou fracción 11,20
32.36.02 Ampliación, modificación ou cambio de sistema das instalacións de acuicultura e auxiliares 67,89
32.36.03 Modificacións que afecten o cultivo (cambio de especies ou das técnicas de cultivo) 67,89
32.36.04 Inspección, informes e outras actuacións por petición do interesado realizadas por persoal ó servizo da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.  
  * Sen saída 27,69
  * Con saída ó campo 156,66
  * Con saída ó mar 184,31
32.36.05 Traslado de establecementos de cultivos mariños e auxiliares 173,85
  Nas actuacións en materia de acuicultura dos subalíneas 01, 02, 03 e 05, de ser preciso saír máis dunha vez para inspección e informes incrementarase a tarifa sinalada neses subalíneas en 67,89 € por cada saída. 67,89
32.36.06 Autorización de extracción de semente de mexillón (por cada autorización) 7,35
32.36.07 Autorizacións e concesións para a explotación de bancos marisqueiros 91,91
32.36.08 Concesións experimentais en materia de acuicultura 91,91
32.36.09 Permiso/concesión  de actividade en materia de acuicultura 300,00
32.36.10 Autorización de inmersión 2,00
     
32.37.00 Actuacións en materia de réxime especial de produción eléctrica:  
32.37.01 Selección de anteproxectos de instalacións de parques eólicos 2.500,00
32.37.02 Autorización administrativa das instalacións de parques eólicos 3.000,00
32.37.03 Autorización administrativa para a transmisión de titularidade de parques eólicos. 500,00
32.37.04 Cambios de titularidade. Recoñecemento do réxime especial de produción eléctrica 500,00
32.37.05 Autorización administrativa de repotenciación de parques eólicos existentes. Sobre a tarifa consignada no código 32.37.02, o 40%
32.37.06 Autorización administrativa doutras instalacións de produción en réxime especial . Sobre a tarifa consignada no código  32.09.00, o 150%
     
32.38.00 Actuacións con respecto ás seccións 1ª e 3ª do Rexistro de Instalacións de Distribución polo miúdo de Produtos Petrolíferos Líquidos  
32.38.01 Inscrición  
  Polo conxunto das dúas primeiras mangueiras 32,79
  Por cada mangueira que exceda de dúas 8,20
32.38.02 Cambio de titularidade  
  Sobor da tarifa consignada na subalínea 01 desta mesma alínea 50%
32.38.03 Ampliación das instalacións  
  Sobor da tarifa consignada na subalínea 01 desta mesma alínea 100%
32.39.00

Talleres de tacógrafos e de limitadores de velocidade

 
32.39.01 Autorización e inscrición 78,03
32.39.02 Renovación da autorización e inscrición, cambio de titularidade, cambio de situación ou cambio do responsable e/ou do técnico: sobre a tarifa anterior devengarase o 50% dela.  
     
32.41.00 Informes de supervisión de proxectos en materia de aproveitamentos de augas.  
32.41.01 Fase de estudio e informe do proxecto antes do outorgamento da concesión:  
  usos industriais e hidroeléctricos 0,02%sobre o orzamento
  - Outros usos 0,001%sobre o orzamento
  - Mínimo 73,59
32.41.02 Fases posteriores ó outorgamento da concesión (fases de construción ou explotación das infraestruturas) con saída ó campo:  
  - Usos industriais e hidroeléctricos 0,03% do orzamento 0,03%sobre o orzamento
  Outros usos 0,001%sobre o orzamento
  - Mínimo/día 147,201610
  - Por foto 2,965468
  Entenderase por orzamento a suma do orzamento xeral, incluída a marxe industrial, de administración, os honorarios de facultativos e mailo IVE.  
     
32.42.00 Tramitación de expedientes de concesión de augas  
32.42.01 Visita de recoñecemento e control do aproveitamento in situ como consecuencia das disposicións en vigor ou dos termos propios da concesión ou autorización.  
  — Unha xornada 147,201610
  — De ser necesario saír máis dun día, por cada día de máis 132,481449
  — Por foto 2,965468
32.42.02 Visita de recoñecemento para confronta-lo proxecto in situ  
  — Unha xornada 147,201610
  — De ser necesario saír máis dun día, por cada día de máis 132,481449
  — Por foto 2,965468
32.42.03 Visita de recoñecemento para confronta-lo proxecto, no caso de modificación deste in situ  
  — Unha xornada 147,201610
  — De ser necesario saír máis dun día, por cada día de máis 132,481449
  — Por foto 2,965468
32.42.04 Visita de recoñecemento final do aproveitamento  
  — Usos hidroeléctricos e industriais  
  — Unha xornada 184,002013
  — De ser necesario saír máis dun día, por cada día de máis 147,201610
  — Por foto 2,965468
  — Outros usos  
  — De existir proxecto 110,401207
  — De non existir proxecto 73,600806
  Estas cantidades incrementaranse nun 5% do valor do orzamento do proxecto, cando este non exceda de 34.007,44 € e nun 10% sobre o exceso de 34.007,44 €  
32.42.05 Acta de adecuación do aproveitamento de augas ós condicionantes ambientais e/ou hidrolóxicos da concesión in situ.  
  — Unha xornada 147,201610
  — De ser necesario saír máis dun día, por cada día de máis 132,481449
  — Por foto 2,965468
32.42.06 Emisión da acta previa á posta en funcionamento 39,02
     
32.43.00 Legalización de aproveitamento de augas  
32.43.01 Concesións para abastecemento de núcleos de poboación ou urbanización 80,96
32.43.02 Concesión para regadíos e usos agrarios 80,96
32.43.03 Concesión para uso das augas dedicadas a finalidades exclusivamente mineiras 66,22
32.43.04 Concesións para usos recreativos 66,22
32.43.05 Concesións para extracción de áridos 66,22
32.43.06 Concesións para establecementos de acuicultura 66,22
32.43.07 Concesións para navegación e transporte acuático 58,87
32.43.08 Outras concesións 58,87
     
32.44.00 Recoñecemento de instalación de carácter parcial no caso de modificación dos aproveitamentos hidroeléctricos  
32.44.01 Medicións de azude 58,87
32.44.02 Medicións de toma 58,87
32.44.03 Medicións de canle ou caudal 58,87
32.44.04 Medicións de cámara de carga 58,87
32.44.05 Medicións de entubado forzado 58,87
32.44.06 Medicións central hidroeléctrica 58,87
32.44.07 Medicións restitucións 58,87
32.44.08 Comprobación de aparellos ou comportas 58,87
     
32.45.00 Levantamento topográfico. Informe 156,062290
  Esta cantidade incrementarase en 0,250100 €/km de desprazamento, 14,077047 €/h topógrafo e 9,396607 €/h auxiliar topógrafo.  
     
32.46.00 Actuacións con respecto ás seccións 2ª e 4ª do Rexistro de Instalacións de Distribución polo miúdo de Produtos Petrolíferos Líquidos  
32.46.01 Inscrición  
  — Ata 40.000 l 57,17
— Cada 20.000 l ou fracción que exceda 25,71
32.46.02 Cambio de titularidade  
  Sobre a tarifa consignada na subalínea 01 desta mesma alínea 50%
32.46.03 Ampliación das instalacións  
  * Sobre a tarifa consignada na subalínea 01 desta mesma alínea 100%
     
32.48.00 Cambio de titularidade. Autorizacións de instalacións de produción, transporte e distribución de enerxía eléctrica 368,00
     
32.49.00 Recoñecemento e autorización das escolas de navegación de lecer. 147,21
     
32.50.00 Recoñecemento e autorización das escolas de mergullo 147,21
     
32.51.00 Autorización comercial autonómica para a instalación, ampliación e traslado de establecementos comerciais  
  - Por metro cadrado de superficie útil para exposición e venda ó público 4,79
     
32.52.00 Actuacións en materia de residuos:  
32.52.01 Autorización ou prórroga da autorización de produtor de residuos perigosos 345,92
32.52.03 Autorización ou prórroga da autorización de xestor de residuos para actividades de almacenamento, valorización e eliminación de residuos 691,85
32.52.04 Inscrición no Rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia  
  - pequenos produtores de residuos perigosos 172,95
  - transportistas de residuos perigosos ou non perigosos 172,95
  - produtores de residuos non perigosos 172,95
  - produtores de residuos non perigosos inertes 172,95
  - produtores de residuos de construción e demolición 172,95
32.52.05 Inscrición de vehículos no Rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia 43,26
32.52.06 Ampliación de inscricións no Rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia 43,26
32.52.07 Autorización ou prórroga da autorización de instalacións de residuos urbanos 345,92
32.52.08 Autorización ou prórroga da autorización de xestión de residuos para actividades de transporte de residuos urbanos 172,95
32.52.09 Autorización de xestión de residuos para actividades de transporte de residuos perigosos con asunción da titularidade 172,95
32.52.12 Autorización de almacenamento previo 345,92
32.52.13 Autorización de traslado transfronteirizo de residuos 172,95
     
32.53.00 Anuncios no Diario Oficial de Galicia  
Para cada liña en columna de 18 cíceros  
32.53.01 Procedemento ordinario 5,42
32.53.02 Procedemento urxente 10,82
     
32.54.00 Realización de copias de planos de demarcación de dereitos mineiros  
  — Por cada copia de planos de demarcación ata 50 cuadrículas 34,01
  — Por cada cuadrícula que exceda de 50 0,67
     
32.55.00 Contrastación de metais preciosos  
32.55.01 Operacións de ensaio de ouro, e de se-lo caso, contraste  
  Por gramo 0,110400
  Mínimo 1,67
32.55.02 Operacións de ensaio de platino, e de se-lo caso, contraste  
  Por gramo 0,154562
  Mínimo 2,31
32.55.03 Operacións de ensaio de prata, e de se-lo caso, contraste  
  Por gramo 0,022079
  Mínimo 0,36
32.55.04 Análise consultiva de ouro 29,45
32.55.05 Análise consultiva de platino 117,76
32.55.06 Análise consultiva de prata 22,08
     
32.56.00 Expedición do certificado oficial de explotación de patentes de invencións e modelos de utilidade 111,84
     
32.57.00 Expedición, renovación e modificación substancial da autorización ambiental integrada 796,43
     
32.58.00 Rexistro de entidades en materia de control metrolóxico  
32.58.02 Autorizacións ou habilitacións de organismos autorizados de verificación metrolóxica, organismos notificados e organismos de control metrolóxico 100
32.58.03 Rexistro, modificacións, ampliacións e traslados de organismos autorizados de verificación metrolóxica, organismos notificados e de control metrolóxico 53
     
32.59.00

Informe de avaliación de ensaios clínicos con medicamentos de uso humano ou produtos sanitarios, de estudos post-autorización de seguimento prospectivo e doutros estudos neste ámbito

 
32.59.01 Avaliación de novos ensaios clínicos, con medicamentos de uso humano ou produtos sanitarios, actuando o CEIC de Galicia como implicado 652,65
  - Por cada centro participante en Galicia engadiráselle á cantidade anterior 326,32
32.59.02 Avaliación de novos ensaios clínicos,  con medicamentos ou produtos sanitarios, actuando o CEIC de Galicia como CEIC de referencia 1087,74
  - Por cada centro participante en Galicia engadiráselle á cantidade anterior 326,32
32.59.03 Avaliación de novos estudos post-autorización de seguimento prospectivo, por avaliación global 652,65
32.59.04 Modificacións relevantes ós protocolos de ensaios clínicos con medicamentos de uso humano ou produtos sanitarios aprobados 326,32
32.59.05 Avaliación doutros estudos non incluídos nos apartados anteriores 111,00
32.60.00 Dirección e inspección da explotación de infraestruturas hidráulicas. 4%
  A base impoñible será o importe de cada unha das certificacións expedidas polo servizo. O tipo de gravame será do:
     
32.61.00 Informes sobre fenómenos meteorolóxicos específicos  
32.61.01 Informe de descrición da situación meteorolóxica por localidade e día 10,20
32.61.02 Informe de descrición da situación meteorolóxica nunha localidade nun determinado mes 30,60
     
32.62.00 Recoñecemento de organización de produtores 600,00
     
32.63.00 Dirección dos contratos de servizo en materia de augas e infraestruturas  
  A base impoñible será a execución material de cada un dos contratos de servizo. O tipo de gravame será do: 4%
     
32.64.00

Execución subsidiaria en expedientes sancionadores de dominio público hidráulico. A base impoñible da taxa será o custe total da execución.

O tipo será o 25 % da base impoñible
     
32.65.00 Expedición de placas de instalación e inspeccións periódicas de equipos a presión 25,17
     
32.66.00 Autorizacións para bens inmobles obxecto de concesión nas Illas de Ons e Onza  
32.66.01 Autorización para a novación do uso ao que se destinan os bens inmobles 11,96
32.66.02 Autorización para obras de conservación, reforma e renovación dos bens inmobles 40,68
32.66.03 Autorización para obras que supoñan ampliación ou incremento de volume, edificabilidade ou altura dos bens inmobles 174,16
32.66.04 Autorización para o cambio de uso ao que se destinan os bens inmobles 11,96
32.66.05 Autorización para a cesión temporal a terceiros do uso dos bens inmobles 11,96
     
32.67.00 Entidades colaboradoras da administración hidraúlica de Galicia  
32.67.01 Outorgamento do título de entidade colaboradora da administración hidraúlica de Galicia 73,48
32.67.02 Modificación do título de entidade colaboradora da administración hidraúlica de Galicia 41,68
32.67.03 Renovación do título de entidade colaboradora da administración hidraúlica de Galicia 10,91
32.67.04 Inspección e control  das entidades que ostenten o título de entidade colaboradora da administración hidraúlica de Galicia 118,41
32.68.00 Obras hidráulicas de regulación xestionadas pola Administración Hidráulica da Comunidade Autónoma de Galicia,por metro cúbico de auga captado 0,017
     
32.99.00 Tarifas portuarias aplicables nos portos e instalacións competencia da Comunidade Autónoma de Galicia  
  Regras xerais de aplicación e definición  
32.99.01 Tarifas por servizos xerais  
  Tarifa X-1. Entrada e estadía de barcos  
  Contía básica 7,833061
  (por cada 100 unidades de arqueo bruto ou fracción, por cada período de vintecatro horas ou fracción)  
  Porcentaxes  
  Reduccións ou bonificacións  
  Regras  
  Tarifa X-2. Atracada  
  Contía básica 0,978515
  (por cada metro de eslora ou fracción e por cada período de vintecatro horas ou fracción que permaneza atracado ou amarrado)  
  Coeficientes por calado do peirao medido en B.V.M.E  
  Reduccións ou bonificacións  
  Regras  
  Tarifa X-3: Mercadorías e pasaxeiros  
             Pasaxeiros e vehículos  
             Pasaxeiros – Navegación Interior, local ou de ría  
  Bloque II: 0,028509
  Bloque I: 0,057122
             Pasaxeiros – Navegación entre portos da UE  
  Bloque II: 0,876832
  Bloque I: 2,442608
             Pasaxeiros - Navegación exterior  
  Bloque II: 2,930501
  Bloque I: 4,885214
             Vehículos – Navegación interior, local ou de ría  
  Motocicletas e vehículos ou remolques de dúas rodas 0,137516
  Automóbiles 0,687584
  Camións, autocares e outros vehículos de transporte colectivo 3,437919
             Vehículos – Navegación entre portos da UE  
  Motocicletas e vehículos ou remolques de dúas rodas 0,275032
  Automóbiles 1,375166
  Camións, autocares e outros vehículos de transporte colectivo 6,875837
             Vehículos – Navegación exterior  
  Motocicletas e vehículos ou remolques de dúas rodas 0,550067
  Automóbiles 2,750336
  Camións, autocares e outros vehículos de transporte colectivo 13,751673
  Reduccións ou bonificacións  
             Mercadorías  
  Grupo primeiro de mercadorías (por Tm de peso bruto ou fracción) 0,436818
  Grupo segundo de mercadorías (por Tm de peso bruto ou fracción) 0,728030
  Grupo terceiro de mercadorías (por Tm de peso bruto ou fracción) 1,164848
  Grupo cuarto de mercadorías (por Tm de peso bruto ou fracción) 1,892878
  Grupo quinto de mercadorías (por Tm de peso bruto ou fracción) 2,912120
  Reduccións ou bonificacións  
             Bateas concertadas  
  Tipo A 203,848363
  Tipo B 232,969545
  Tipo C 262,090739
  Reduccións ou bonificacións  
  Mercadorías cargadas ou descargadas en peiraos, embarcadoiros ou boias construídas por particulares en réxime de concesión administrativa: tarifas establecidas na resolución de outorgamento da concesión  
  Regras  
  Tarifa X-4. Pesca fresca (sobre o valor da pesca) 1,75%
  Reduccións ou bonificacións  
  Regras  
  Tarifa X-5. Embarcacións deportivas e de lecer  
  A) Pola utilización das augas do porto e mais das instalacións portuarias:  
  Zona I 0,034893
  Zona II 0,020935
  B) Polos servizos utilizados de atracada, ancoraxe ou estadía en seco de embarcacións:  
  1. Atracada en punta: 0,038380
  2. Atracada de costado: 0,095952
  3. Atracada a banqueta ou dique: 0,019191
  4. Ancoraxe: 0,038380
  5. Embarcacións en seco: 0,081416
  C) Pola dispoñibilidade doutros servizos específicos:  
  1. finger en cada posto de atracada 0,016282
  2. Por brazo de amarre ou por tren de ancoraxe para amarre por popa de embarcacións atracadas 0,008142
  3. Toma de auga 0,005815
  4. Toma de enerxía eléctrica 0,005815
  Coeficientes  
  Reduccións ou bonificacións  
  Regras  
32.99.02 Tarifas por servizos específicos  
  Tarifa E-1: Guindastres  
  Guindastre de menos de 3 toneladas 14,181233
  Guindastre entre 3 e 6 toneladas 19,241587
  Guindastre maior de 6 toneladas 22,275079
  Recargos  
  Regras  
  Tarifa E-2: Almacenaxe, locais e edificios  
  Zona de manobra e tránsito (no caso de existir autorización)(por m2 ou fracción e día natural ou fracción)  
    Grupo A  
      Días 1 ó 10 0,037035
      Días 11 ó 20 0,113430
      Días 21 e seguintes 0,223736
    Grupo B  
      Días 1 ó 10 0,024669
      Días 11 ó 20 0,075600
      Días 21 e seguintes 0,149178
    Grupo C  
      Días 1 ó 10 0,018548
      Días 11 ó 20 0,056745
      Días 21 e seguintes 0,111899
  Zona de almacenamento  
    Grupo A  
      Superficie descuberta 0,020201
      Superficie cuberta 0,077620
    Grupo B  
      Superficie descuberta 0,013467
      Superficie cuberta 0,051726
    Grupo C  
      Superficie descuberta 0,010100
      Superficie cuberta 0,038749
  Ocupacións de superficie destinadas a usos non relacionados directamente coas actividades portuarias (por m2 ou fracción e por día natural ou fracción)  
    Grupo A  
      Días 1 ó 10 0,100101
      Días 11 e seguintes 0,202020
    Grupo B  
      Días 1 ó 10 0,067334
      Días 11 e seguintes 0,134667
    Grupo C  
      Días 1 ó 10 0,050504
      Días 11 e seguintes 0,101008
  Regras  
  Tarifa E-3. Fornecementos  
  Subministración de auga potable  
  - por m3 de auga ou fracción subministrada a través das tomas propiedade de Portos de Galicia 1,019049
  Facturación mínima 3,840155
  3 de auga ou fracción subministrada ás instalacións dos usuarios dotadas de contador 0,611430
  Facturación mínima 3,840155
  Subministración de enerxía eléctrica  
  - por kWh ou fracción subministrado a través das tomas propiedade de Portos de Galicia 0,331849
  Facturación mínima 3,840155
  - por kWh ou fracción subministrado ás instalacións fixas dotadas de contador 0,199109
  Facturación mínima: será un 10 % superior á mínima mensual establecida pola compañía eléctrica subministradora para a instalación de que se trate.  
  Subministro en Media Tensión. Reducción 20%
  Regras  
  Tarifa E-4. servizos diversos (xornada normal días laborables)  
  Aparcamento:  
  Por cada hora ou fracción, ata un máximo de doce horas  
  - Vehículos lixeiros 0,256011
  - Camións e remolques 0,512020
  Por cada período de vintecatro horas ou fraccións superiores a doce horas  
  - Vehículos lixeiros 3,072122
  - Camións e remolques 6,144243
  Báscula  
  - Por pesada 1,443900
  - Tara dun vehículo 0,727070
  Recargos  
  Utilización das instalacións para a reparación de embarcacións nos varadoiros  
  - Embarcacións de ata 50 t: (por cada metro de eslora ou fracción) 0,495152
  - Embarcacións de máis de 50 t e ata 150 t (por cada tonelada ou fracción) 0,246870
  - Embarcacións de máis de 150 t (por cada tonelada ou fracción) 0,382682
  Contías da tarifa por día de estadía ou fracción nos varadoiros  
  - Embarcacións de ata 50 t: (por cada metro de eslora ou fracción) 0,246870
  - Embarcacións de máis de 50 t e ata 150 t (por cada tonelada ou fracción) 0,125204
  - Embarcacións de máis de 150 t (por cada tonelada ou fracción) 0,246870
  Recargos  
  Utilización ou fracción das ramplas do varadoiro (por día ou fracción)  
  - por cada metro de eslora ou fracción (Aplicable unicamente a embarcacións con cuberta). 0,485443
  Regras  
32.99.03 Tarifas portuarias polo exercicio de actividades comerciais, industriais e de servizos  
  Contías mínimas: (para os efetos da súa liquidación, a contía mínima contemplada nesta alínea será de: 2,96
  A) Taxas portuarias  
   1. Taxa portuaria pola prestación de servizos e actividades de manipulación de carga:  
    Grupo de mercadorias  
      - 1 0,006095
      - 2 0,010158
      - 3 0,016253
      - 4 0,026412
      - 5 0,040633
   2. Taxa portuaria pola prestación de servizos ao pasaxe:  
    A) Pasaxeiros  
     Pasaxeiros – Navegación Interior, local ou de ría  
      - Bloque II. 0,000828
      - Bloque I 0,001660
     Pasaxeiros – Navegación entre portos da UE  
      - Bloque II. 0,025472
      - Bloque I 0,070959
     Pasaxeiros – Exterio  
      - Bloque II. 0,076416
      - Bloque I 0,141917
    B) Vehículos  
     Vehículos  - Navegación Interior, local ou de ría  
      - Motocicletas e vehículos ou remolques de dúas rodas 0,002032
      - Automóbiles 0,010158
      - Camións, autocares e outros vehículos de transporte colectivo 0,050791
     Vehículos  - Navegación Entre portos da UE  
      - Motocicletas e vehículos ou remolques de dúas rodas 0,004064
      - Automóbiles 0,020317
      - Camións, autocares e outros vehículos de transporte colectivo 0,101584
     Vehículos  - Navegación Exterior  
      - Motocicletas e vehículos ou remolques de dúas rodas 0,008126
      - Automóbiles 0,040633
      - Camións, autocares e outros vehículos de transporte colectivo 0,203167
   3. Taxa portuaria pola prestación de servizos técnico náuticos  
    a) Servizo de practicaxe  
     Arqueo  
      - Menor  o igual que 1.500 GT 2,06
      - Maior que 1.500 GT  e menor o igual  que 3.000 GT 2,47
      - Maior que 3.000 GT  e menor o igual  que 4.000 GT 2,88
      - Maior que 4.000 GT 3,30
    b) Servizo de amarre e desamarre  
     Arqueo  
      - Menor  o igual que 1.500 GT 2,06
      - Maior que 1.500 GT  e menor o igual  que 3.000 GT 2,47
      - Maior que 3.000 GT  e menor o igual  que 4.000 GT 2,88
      - Maior que 4.000 GT 3,30
    c) Servizo de remolque  
     Arqueo  
      - Menor  o igual que 1.500 GT 17,61
      - Maior que 1.500 GT  e menor o igual  que 3.000 GT 21,13
      - Maior que 3.000 GT  e menor o igual  que 4.000 GT 24,66
      - Maior que 4.000 GT 28,18
   4. Taxa polo exercicio da actividade comercial portuaria de consignación de buques  
     Arqueo  
      - Menor  o igual que 1.500 GT 11,77
      - Maior que 1.500 GT  e menor o igual  que 3.000 GT 14,12
      - Maior que 3.000 GT  e menor o igual  que 4.000 GT 16,47
      - Maior que 4.000 GT 18,83
  5. Restantes servizos e actividades comerciais e industriais portuarias:  
  A cota anual da taxa polo exercicio de actividades comerciais ou industriais portuarias non contempladas nos artigos anteriores establecerase por  unha porcentaxe en función do  importe anual da cifra neta de negocios da actividade desenvolvida no porto ao amparo da autorización, de acordo coa seguinte táboa  
  Actividade desenvolvida Tipo a aplicar
  Lonxas, fábricas de xeo, cámaras de frío; departamentos de armadores ou exportadores; subministración de combustible a buques; recollida de refugallos; varadoiros, talleres de reparación de embarcacións, estaleiros; depuradoras de molusco, cetarias, viveiros, acuicultura; xestión de amarres náutico-recreativos 1 por 100
  Naves de almacenaxe, loxística; oficinas; venda de embarcacións, efectos navais; industrias conserveiras, transformación e manipulación da pesca 1,50 por 100
  B) Actividades non portuarias  
  A cota anual da taxa polo exercicio das restantes actividades comerciais ou industriais non portuarias establécese como o 2 por 100 do importe anual da cifra neta de negocios da actividade desenvolvida no porto ao amparo da autorización. A cota anual máxima desta taxa para aquelas concesións, autorizacións ou calquera outro título habilitante outorgado con anterioridade ao 12 de decembro de 2003, data de entrada en vigor desta lei, para o exercicio dos restantes servicios e actividades comerciais e industriais non portuarias será de 120.000 €.  
  Regras  

 

Actividades non portuarias

Intensidade da actividade Temporada (Euros)
Alta Media Baixa
Alta 0,95 0,72 0,48
Media 0,80 0,60 0,40
Baixa 0,61 0,47 0,31

 

Porcentaxes da Tarifa X-1

Porcentaxes da Tarifa X-1 Porcentaxe
buques de ata 3.000 GT 90%
buques entre 3.001 GT e 6000 GT: 100%
buques de máis de 6.000 GT: 110%

 

Coeficientes Tarifas X-2 y X-5

Coeficientes  X-2 Coeficiente
Por calado do peirao igual ou maior a 7 metros 1
Por calado do peirao inferior ós 7 metros 0,5
Coeficientes X-5 Coeficiente
Para as embarcacións de paso no porto 1,5

 

Recargos Tarifas E-1 e E-4

Recargos tarifa E-1 Recargo
- servizos prestados en días laborables fóra da xornada ordinaria 25%
- servizos prestados en días festivos (mínimo: 2h) 25%
Recargos tarifa E-4 Recargo
Báscula  
- servizos prestados en días laborables fóra da xornada ordinaria 100%
- servizos prestados en días festivos 100%
Estanza en varadoiros  
- para embarcacións de máis de 50t, por cada semana continuada de estanza, aplicarase acumulativamente un 50%

 

Data publicación

26/06/2009

Tipo de disposición

resolución

Tipo de Contido

Ordenación

Estado

Vixente

Orixe

Autonómica