Volver ao contido

Relación de Prezos Públicos e Privados

PREZOS PÚBLICOS:

 1. Decreto 180/1989, do 22 de xuño, que regula o prezo percibido polos ensaios de laboratorios de Control de Calidade (DOG nº 184, do 25 de setembro de 1989).
 2. Decreto 89/2013, do 13 de xuño, polo que se fixan os prezos públicos correspondentes aos estudos conducentes á obtención dos títulos oficiais nas ensinanzas de música e artes escénicas, de idiomas, deportivas, de conservación e restauración de bens culturais e nos estudos superiores de deseño. (DOG nº 114, do 17 de xuño de 2013).
 3. Decreto 119/2013, do 18 de xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional no ensino universitario para o curso 2013/2014.  (DOG nº 147, do 2 de agosto de 2013).
 4. Decreto 119/1994, do 28 de abril, polo que se fixan os prezos públicos dos servizos xestionados pola Consellería de Agricultura, Gandería e Montes referentes a actividades de caza e pesca. (DOG nº 92, do 13 de maio de 1994). Corrección de erros: DOG nº 101, do 27 de maio de 1994.
 5. Decreto 222/1998, do 10 de xullo, polo que se modifica o Decreto 119/1994, do 28 de abril, no referente á expedición de permisos de pesca nos coutos dependentes da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural. (DOG nº 144, do 28 de xullo de 1998).
 6. Decreto 295/1994, do 30 de setembro, que regula o prezo das entradas nos museos e arquivos dependentes da  Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 199, de 14 de outubro de 1994).
 7. Decreto 219/2011, do 17 de novembro, que se fixan os prezos públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia. (DOG nº 229, do 30 de novembro de 2011).
 8. Decreto 56/2014, do 30 de abril, polo que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde e nas fundacións públicas sanitarias (DOG nº 96, do 21 de maio de 2014).
 9. Decreto 123/1985, de 2 de maio que regula os prezos públicos percibidos polas Residencias da Terceira Idade e Centros Sociais. (DOG nº 126, do 3 de xullo de 1985).
 10. Decreto 8/1993, do 19 de xaneiro, que regula os prezos percibidos polo Laboratorio Oficial de Contrastación de Metais Preciosos, laboratorio rexional de Medio Ambiente Industrial e a realización de copias de planos de demarcación de dereitos mineiros. (DOG nº 20, de 1 de febreiro de 1993).
 11. Decreto 297/1995, do 16 de novembro, polo que se modifica o Decreto 8/1993, do 19 de xaneiro, polo que se fixan os prezos públicos que percibirá a Xunta de Galicia no Laboratorio Oficial de Contrastación de Metais Preciosos, Laboratorio Rexional de Medio Ambiente Industrial e pola realización de copias de planos de demarcación de dereitos mineiros. (DOG nº 225, do 23 de novembro de 1995).
 12. Decreto 117/1993, do 3 de xuño, que regula a utilización de locais incubadoras do CEI. (DOG nº 112, do 15 de xuño de 1993).
 13. Decreto 84/2012, do 16 de febreiro, polo que se establecen os prezos públicos polas prestacións das residencias de tempo libre. (DOG nº 44, do 2 de marzo de 2012).
 14. Decreto 276/2002, do 6 de setembro, polo que se establecen as tarifas dos centros de menores de titularidade propia. (DOG nº 185, do 25 de setembro de 2002).
 15. Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes desta consellería (DOG nº 17, do 25 de xaneiro de 2012), modificado polo Decreto 91/2014, do 17 de xullo (DOG nº 140, do 24 de xullo de 2014).
 16. Decreto 21/2009, do 29 de xaneiro, polo que se crea a Reserva galega de dereitos de plantación de viñedo. (DOG nº 29, do 11 de febreiro de 2009).
 17. Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. (DOG nº 154, do 13 de agosto de 2013).
 18. Decreto 130/2012, do 31 de maio, polo que se establecen os prezos públicos polos servizos de rescate prestados pola Consellería do Medio Rural e do Mar (DOG nº 112, do 13 xuño de 2012).
 19. Decreto 143/2013, do 12 de setembro, polo que se fixan os prezos públicos polos servizos de residencia e comedor prestados nos centros de formación das familias marítimo-pesqueira e agroforestal, así como os prezos de matrícula na Aula de Seguridade e Salvamento, dependentes desta consellería (DOG nº 176, do 16 de setembro de 2013)
 20. Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo (DOG nº 182, do 24 de setembro de 2013).
 21. Decreto 47/2016, do 21 de abril, polo que se fixan os prezos públicos correspondentes ás pericias efectuadas, por solicitude de particulares, polo Instituto de Medicina Legal de Galicia nas reclamacións extraxudiciais por feitos relativos á circulación de vehículos de motor. (DOG nº 83, do 2 de maio de 2016).

PREZOS PRIVADOS:

 1. Orde do 15 de marzo de 1994, pola que se regulan os prezos privados que se aplicarán pola prestación dos servizos da biblioteca de la EGAP. (DOG nº 109, de 8 de xuño de 1994).
 2. Orde do 3 de maio de 2010, pola que se regulan os prezos privados aplicables pola cesión temporal de instalacións e prestación de actividades formativas por parte da Escola Galega de Administración Pública. (DOG nº 89, do 12 de maio de 2010).
 3. Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal. (DOG nº 86, de 7 de maio de 2014).
 4.  
  1. Orde do 20 de agosto de 2012 pola que se establecen os prezos privados de venda ao público de cartografía e imaxes (ortofotos e fotografía aérea) polo Instituto de Estudos do Territorio (IET). (DOG nº 171, do 7 de setembro de 2012).
  2. Orde do 12 de marzo de 2015 pola que se fixa o prezo de venda ao público do Mapa de Galicia en relevo. (DOG nº 55, do 23 de marzo de 2015).
 5. Orde do 25 de xaneiro de 1995 que regula os servizos CGAI modificada pola Orde do 27 de febreiro de 1995 que regula pola que se establecen certas reducións nos prezos privados pola prestación de determinados servizos no CGAI. (DOG nº 29, do 10 de febreiro de 1995; DOG nº 64, do 31 de marzo de 1995).
 6. Orde do 15 de febreiro de 1995 que regula o Curso do Consello Galego de Relacións Laborais. (DOG nº 43, do 2 de marzo de 1995).
 7. Orde do 1 de abril de 2016 pola que se fixan os prezos privados correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e á expedición de carnés dirixidos á mocidade, xestionados pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. (DOG nº 67, do 8 de abril de 2016), modificada pola Orde do 28 de decembro de 2017 (DOG nº 3, do 4 de xaneiro de 2018).
 8. Orde do 28 de novembro de 1995, pola que se regulan os prezos privados que se aplicarán pola cesión temporal de determinadas dependencias do IGVS. (DOG nº 247, do 28 de decembro de 1995).
 9. Orde do 3 de maio de 1993 pola que se fixan os prezos de venda ó público de publicacións editadas pola Xunta de Galicia. (DOG nº 86, do 7 de maio de 1993). (1)
 10. Orde do 11 de xullo de 1994 po la que se fixan os prezos de venda ó público de publicacións editadas pola Xunta de Galicia. (DOG nº 134, do 13 de xullo de 1994). (2)
 11. Orde do 9 de febreiro de 1998, pola que se fixan os prezos de venda ó público de diversas publicacións editadas pola Xunta de Galicia. (DOG nº 33, do 18 de febreiro de 1998).
 12. Sucesivas ordes das distintas consellerías polas que se fixan os prezos establecidos por las publicacións das mesmas.
 13. Orde do 22 de xaneiro de 1996, pola que se fixan os prezos privados xestionados pola consellería e polo Laboratorio  de Control e Asesoramento para a Calidade da Edificación (Lacace), dependente do Instituto Galego de Vivenda e Solo. (DOG nº 44, do 1 de marzo de 1996).
 14. Orde do 17 de febreiro de 1997, pola que se fixan os prezos privados dos servizos xestionados pola Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, referentes a doses seminais, determinacións analíticas, plantas e sementes de viveiro, sementes e piñas de secadoiro e especies cinexéticas. (DOG. nº 53, do 18 de marzo de 1997).(3)
 15. Orde do 23 de maio de 2007 pola que se fixan os prezos privados das doses seminais de gando bovino e de exemplares bovinos, aviarios, ovinos e porcinos producidos no Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia. (DOG nº 107 de 7 de xuño de 2007).
 16. Orde do 31 de marzo de 1999 pola que se fixan os prezos derivados dos servizos xestionados pola Consellería de Medio Ambiente, referente ás plantas forestais, sementes e piñas de secadoiro e especies cinexéticas. (DOG nº 69, do 13 de abril de 1999). (4)
 17. Orde do 2 de xaneiro de 1997, pola que se fixan as tarifas e prezos privados dos cursos e talleres de artistas impartidos no Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC). (DOG nº 9, do 15 de xaneiro de 1997).
 18. Orde do 21 de abril de 2015 pola que se fixan os prezos privados que percibirá a Xunta de Galicia no Laboratorio de Consumo de Galicia. (DOG nº 81, do 30 de abril de 2015).
 19. Orde do 17 de marzo de 2004 pola que se regulan os prezos privados dos produtos de difusión do Instituto Galego de Estatística. (DOG nº  63, do 31 de marzo de 2004).
 20.  
  1. Orde do 13 de xaneiro de 2000, pola que se fixan os prezos privados esixibles pola prestación do servizo de venda de follas de reclamacións no Instituto Galego de  Consumo. (DOG nº 18, do 27 de xaneiro de 2000).
  2. Orde do 5 de novembro de 2013 pola que se regulan os prezos privados aplicables pola expedición das follas de reclamacións de turismo. (DOG nº 223, do 20 de novembro de 2013).
 21. Orde do 11 de maio de 2000, pola que se fixan os prezos de venda das prendas de uniforme de los alumnos da Academia Galega de Seguridade (DOG nº 113, de 12 de xuño de 2000).
 22. Orde de 22 de febreiro de 2005, pola que se fixan os prezos de venda ó público de diversos artigos da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. (DOG nº 50 do 14 de marzo de 2005).
 23. Orde do 12 de febreiro de 2004, pola que se fixan os prezos de venda ao público de diversos artigos da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. (DOG nº 47 do 8 de marzo 2004).
 24. Orde do 9 de outubro de 2006, pola que se fixan os prezos de venda ao público de diversos artigos da Consellería de Cultura e Deporte. (DOG nº 215, do 8 de novembro de 2006).
 25. Orde do 2 de xuño de 2010 pola que se fixa o prezo de venda ao público dun dobre CD da Consellería de Cultura e Turismo, con músicas pertencentes ao Códice Calixtino e á tradición xacobea medieval europea. (DOG nº 134, do 15 de xullo de 2010).
 26. Orde do 25 de marzo de 2022 pola que se fixan os prezos privados por servizos prestados pola Axencia Galega da Calidade Alimentaria. (DOG núm. 67, do 6 de abril de 2022)
 27. Orde do 31 de marzo de 2010 pola que se fixan prezos privados para diversos cursos de especialización e de cualificación profesional e asimilados impartidos pola Academia Galega de Seguridade (Agasp). (DOG nº 67, do 12 de abril de 2010).
 28. Orde do 31 de marzo de 2011 pola que se regulan os prezos privados aplicables pola cesión temporal de instalacións para actividades formativas por parte da Academia Galega de Seguridade Pública. (DOG nº 80, do 26 de abril de 2011).
 29. Orde do 3 de outubro de 2011 pola que se regulan os prezos privados aplicables nas instalacións naútico-deportivas de Sada que integraban parcialmente a concesión administrativa anulada por sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 29 de maio de 2003. (DOG nº 202, do 21 de outubro de 2011).
 30. Orde do 24 de febreiro de 2012 pola que se establecen os prezos privados pola realización de determinacións analíticas no laboratorio de hixiene analítica do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA).
 31. Orde do 4 de xullo de 2012 pola que se establecen os prezos privados pola prestación de servizos de profesionalización e desenvolvemento estratéxico ás pequenas e medianas empresas do Instituto Galego de Promoción Económica. (DOG Nº 161, do 24 de agosto de 2012).
 32. Orde do 31 de xullo de 2013 pola que se fixan os prezos privados dos servizos de limpeza e desinfección de vehículos dedicados ao transporte por estrada no sector gandeiro en Galicia. (DOG n 152, do 9 de agosto de 2013).
 33. Orde do 26 de decembro de 2013 pola que se fixan os prezos privados que percibirá a Xunta de Galicia polos servizos prestados polo Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia. (DOG nº 249, do 31 de decembro de 2013).
 34. Orde do 10 de xuño de 2014 pola que se establecen os prezos privados que percibirá a Axencia Galega de Innovación polos servizos prestados polo Centro de Innovación e Servizos do Deseño e a Tecnoloxía e o Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia. (DOG nº 123, do 1 de xullo de 2014).
 35. Orde do 4 de xullo de 2014 pola que se regulan os prezos privados correspondentes á prestación de servizos polo Centro Superior de Hostalería de Galicia. (DOG nº 128, de 8 de xullo de 2014).
 36. Orde do 7 de setembro de 2022 pola que se fixan os prezos privados do servizo de matadoiro móbil de Galicia. (DOG núm. 174, do 13 de setembro de 2022).

(1) Recolle todas as publicacións que a Xunta emitiu ata a data.

(2) Recolle todas as publicacións que a Xunta emitiu ata a data.

(3) Só permanece vixente o punto II do anexo, que establece os prezos de análises físicos, químicos e físico-químicos realizados nos laboratorios agrarios e enolóxicos da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

(4) Só permanecen vixentes os prezos correspondentes a: III. Venda de especies cinexéticas. Código 36.20.00