Volver ao contido

Orde do 29 de xuño de 1994 pola que se regula o procedemento de recadación voluntaria das taxas e prezos da comunidade autónoma de Galicia. (1) (DOG nº 145, de 29 de xullo de 1994). (2)

(1) As referencias á Lei 13/1991, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, así como ó Decreto lexislativo 1/1992, do 11 de abril, polo que se aproba o texto articulado das bases contidas no capítulo 3º do título II da mesma, entenderanse realizadas á Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións da Comunidade Autónoma de Galicia.

(2) Corrección de erros (DOG nº 184, do 22 de setembro de 1994)

Sumario

| |

 

O Decreto 172/1992, do 26 de xuño, polo que se es­tablecen as normas para a xestión, liquidación e recadación das taxas e prezos públicos da Comunidade Autónoma,. dispón no seu artigo 10 que "a xestión recadatoria en período voluntario das taxas e prezos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia correspóndelle en exclusiva á Consellería de Economía e Facenda". Así mesmo, o artigo 14 determina os medios considerados como xustificante do pagamento das taxas e prezos públicos.

A Orde do 30 de xuño de 1992 regulamenta o procedemento para a recadación voluntaria das taxas da Comunidade Autónoma de Galicia a través de entidades financeiras, facéndose necesaria unha regulamentación específica para a recadación dos prezos públicos e privados .

Por iso, en uso das facultades conferidas pola disposición adicional primeira do citado Decreto 17211992. do 26 de xuño,

DISPOÑO

Artigo 1º

A xestión recadatoria en período voluntario dos prezos públicos e privados da Comunidade Autónoma de Galicia, que debe realizarse a través de entidades financeiras, queda encomendada ás delegacións da Consellería de Economía e Facenda das capitais de provincia.

Artigo 2º (3)

(3) Artigo suprimido pola Orde do 18 de febreiro de 2022, pola que se modifican determinadas ordes no ámbito tributario (DOG Núm.39 do 25 de febreiro de 2022)

Artigo 3º

Os ingresos poderán realizarse en calquera oficina da rede das entidades financeiras que canalizarán os ditos ingresos á conta restrinxida de recadación centralizada correspondente á provincia na que radique o servizo ou organismo xestor do prezo público ou privado de que se trate.

Artigo 4º

Os ingresos efectuados nas entidades financeiras xurdirán efectos diante da Administración da Comunidade Autónoma na data na que se realizaron na oficina receptora do ingreso.

Artigo 5º

A administración e cobro dos prezos públicos ou privados que figuran relacionados no anexo I, axustarase ó proceso que se describe a continuación e documentaranse no modelo que con carácter básico figura no anexo III.

 1. O documento ingreso consta de 3 exemplares: "exemplar para o órgano xestor", "exemplar para o interesado" e "exemplar para a entidade financeira".
 2. Naqueles supostos nos que o órgano xestor o determine, poderá habilitarse un cuarto exemplar, que lle servirá como antecedente da liquidación practicada, e no que se habilitara o oportuno cadro de notificación da liquidación, no que constará necesariamente se é o caso, data, nome e apelidos, D.N.I., e sinatura do receptor da notificación, para o suposto de que a notificación se practique nas propias dependencias de órgano xestor, e con independencia todo iso de que a notificación poida acreditarse por calquera dos outros medios admitidos en dereito.
 3. O interesado procederá ó ingreso nalgún dos lugares de pagamento que nel se indican.
 4. A entidade financeira, unha vez efectuado o ingreso, conservará no seu poder o exemplar que lle corresponde devolvéndolle ó interesado os dous exemplares restantes.
 5. Os interesados, unha vez no seu poder os dous exemplares sinalados, presentarán diante do órgano xestor o exemplar destinado a este, co que quedará acreditado o pagamento, sendo requisito previo necesario para a prestación do servizo ou entrega do ben.
 6. O número do modelo de ingreso irá precedido dunha letra ou combinación de varias, que distinguirá o prezo, o órgano xestor ou ámbolos dous á vez.

Artigo 6º

O documento de cobro dos prezos públicos e privados que figuran no anexo II instrumentaranse segundo a súa natureza en talonarios de entradas, de recibos ou outros medios similares, coas súas correspondentes matrices.

 1. Os talonarios serán expedidos e selados polo órgano xestor.
 2. Os encargados da xestión destes prezos, para proceder ó ingreso do cobrado en cada quincena natural, deberán cubri-lo modelo que figura como anexo III e ingresalo en calquera das entidades financeiras dentro dos sete días hábiles seguintes ó fin de cada unha.

Artigo 7º (4)

O modelo de impreso ao que se refiren os artigos 5 e 6 poderá así mesmo descargarse mediante a aplicación informática que a Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) poña á disposición dos obrigados tributarios na Oficina Virtual Tributaria (OVT) en cuxo caso se axustará ao modelo de impreso que figura no Anexo IV da orde do 30 de xuño de 1992 pola que se aproba o modelo de autoliquidación das taxas da Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a utilización de efectos timbrados para o pago das taxas por servizos administrativos de compulsa de documentos e de verificación de poderes e documentos acreditativos de lexitimación. 

Serán válidos igualmente os impresos que sexan confeccionados para o pagamento mediante a utilización das aplicacións informáticas que a Atriga poña á disposición dos obrigados ao pagamento na OVT e que se axustarán ao modelo de impreso que figura no anexo VIII da orde do 30 de xuño de 1992 citada.

Cando o pagamento do prezo estea integrado no proceso electrónico de tramitación do suposto de feito gravado por el, os usuarios que desexen facer o pagamento electrónico de xeito presencial ante as entidades financeiras colaboradoras na recadación, empregarán para isto o modelo 739, que se axustará ao modelo aprobado no anexo IX da orde do 30 de xuño de 1992 citada.

Os impresos en papel debidamente validados pola entidade financeira servirán como xustificante de pagamento do prezo correspondente. Cando o pagamento se realice de xeito electrónico será xustificante de pagamento o modelo 730, que se configurará pola aplicación informática que a Atriga dispoña na OVT consonte co modelo que figura no Anexo X da orde do 30 de xuño de 1992 citada.

(4) Artigo modificado pola Orde do 18 de febreiro de 2022, pola que se modifican determinadas ordes no ámbito tributario (DOG Núm.39 do 25 de febreiro de 2022) .

Artigo 8º (5)

(5) Artigo suprimido pola Orde do 18 de febreiro de 2022, pola que se modifican determinadas ordes no ámbito tributario (DOG Núm.39 do 25 de febreiro de 2022).

Artigo 9º (6)

(6) Suprimido polo art. 4 da Orde do 2 de abril de 1997, da Consellería de Economía e Facenda, previamente citada.

Artigo 10º (7)

(7) Artigo suprimido pola Orde do 18 de febreiro de 2022, pola que se modifican determinadas ordes no ámbito tributario (DOG Núm.39 do 25 de febreiro de 2022).

Artigo 11º

Esta orde non será aplicable ós prezos percibidos polo Servizo Galego de Saúde (Sergas) nin polo IGAPE.

Artigo 12º

Mantense en vigor a Orde da Consellería de Economía e Facenda, do 30 de xuño de 1992, pola que se regula o procedemento de recadación voluntaria das taxas da Comunidade Autónoma de Galicia en canto non se opoña o disposto na presente orde.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Primeira

Nos supostos dos prezos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que figuran no anexo I cos números de código: 35.07.00; 35.08.00; 35.09.00 e 36.08.00, o interesado cumprimentará o impreso que se le facilite no servizo correspondente e procederá ó seu ingreso en calquera das entidades sinaladas ó dorso do citado impreso, procedendo unha vez ingresado o importe e presentado o exemplar debidamente selado pola entidade bancaria á oportuna comprobación na secretaría do centro. Para verificar esta comprobación, nos supostos de aplicación dalgunha exención ou bonificación, xuntarase xustificación documental deste extremo.

Segunda

O anexo V da Orden do 30 de xuño de 1992, polo que se aproba o modelo de autoliquidación de taxas da Comunidade Autónoma de Galicia, modificado pola Orde do 13 de xaneiro de 1994, incrementase nos servizos de:

07. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

 • 03. Ensinanzas Medias.

11. Consellería de Sanidade e Servizos Sociais.

 • 07. Servizos Sociais.

14. Consellería de Familia, Muller e Xuventude.

 • 02. Garderías.
 • 03. Xuventude.
 • 04. Tempo Libre.

Terceira (8)

Autorízase á persoa titular da Dirección da Axencia Tributaria de Galicia a actualizar os anexos desta orde.

(8) Disposición Adicional modificada pola Orde do 18 de febreiro de 2022, pola que se modifican determinadas ordes no ámbito tributario (DOG Núm. 39 do 25 de febreiro de 2022).

DISPOSICIÓN DERRADEIRA

Esta Orde entrará en vigor ó día seguinte ó día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 1994.
José Antonio Orza Fernández
Conselleiro de Economía e Facenda.

ANEXO I. RELACIÓN PREZOS: CÓDIGO E DENOMINACIÓN. (9)

(9) Anexo actualizado polas resolucións da Dirección Xeral de Tributos do 18 de decembro de 1998 (DOG nº 1, do 4 de xaneiro de 1999), do 28 de decembro de 1999 (DOG nº 8, de 13 de xaneiro de 2000), do 22 de decembro de 2000 (DOG nº 1, de 2 de xaneiro de 2001), do 3 de abril de 2003 (DOG nº 78, do 23 de abril de 2003), do 17 de decembro de 2003 (DOG nº 251, do 29 de decembre de 2003), do 23 de decembro de 2004 (DOG nº 254, de 31 de decembro de 2004), do 20 de decembro de 2006 (DOG nº 249, do 29 de decembro de 2006), do 20 de decembro de 2007 (DOG nº 251, do 31 de decembro de 2007), do 23 de decembro de 2009 (DOG nº 253, de 30 de decembro de 2009), do 5 de abril de 2010 (DOG nº 73, de 20 de abril de 2010), do 18 de decembro de 2013 (DOG nº 249, do 31 de decembro de 2013), do 18 de decembro de 2014 (DOG nº 249, do 30 de decembro de 2014), do 18 de decembro de 2015 (DOG nº 249, do 31 de decembro de 2015), do 7 de febreiro de 2017 (DOG nº29, do 10 de febreiro de 2017), do 20 de decembro de 2017 (DOG nº 245, do 28 de decembro de 2017) e pola Resolución do 21 de decembro de 2022 (DOG núm. 248, do 30 de decembro de 2022).

Relación prezos: código e denominación
CÓDIGO DENOMINACIÓN
350500 Canóns de concesionarios de estacións de autobuses e centrais de mercancías
350600 Outros canóns
350700 Conservatorios de música e danza
350800 Escolas Oficiais de Idiomas
350900 Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais
351000 Canon ITV
351200 Utilización de locais incubadoras C.E.I.
352000 Laboratorio Rexional de Medio Ambente Industrial
352400 Garda de Menores
352500 Ensinanzas regradas de arte dramática
352600 Estudos superiores de deseño
352700 Venda de dereitos de replantación de viñedo da Reserva Galega de dereitos de plantación de viñedo.
352800 Comedores escolares
352900 Servizos de rescate
353000 Ensinanzas deportivas
353100 Servizos de residencia e comedor nos centros de formación agroforestal
353101 Residencia en pensión completa
353102 Residencia en pensión completa por día
353103 Xantar por bono semanal de cinco días
353104 Xantar diario non regular
353200 Servizos de residencia e comedor nos centros de formación marítimo-pesqueira
353201 Residencia en pensión completa
353202 Residencia en pensión completa por día
353203 Xantar por bono semanal de cinco días
353204 Xantar diario non regular
353300 Matrícula dos cursos na Aula de Seguridade e Salvamento de Ferrol
353301 Formación básica de seguridade (teórico)
353302 Practicas formación básica de seguridade
353303 Avanzado en loita contra incendios
353304 Embarcación de supervivencia e botes de rescate (Non avanzado)
353400 Transporte adaptado e asistido
353500 Dictames periciais do IMELGA
360100 Venda de publicacións
360200 Uso de instalacións da EGAP
360300 Matrículas de cursos da EGAP
360400 Biblioteca EGAP
360600 Venda de cartografía
Venda do Mapa de Galicia en relevo
360700 Ensaios de laboratorios de control de calidade
361001 Campamentos e albergues. Campaña de verán
361002 Campamentos e albergues. Estadías
361100 Residencias xuvenís para estudantes
361200 Escolas infantís 0-3
361600 Venda de doses seminais e exemplares de animais
361601 Venda de doses seminais
361602 Venda de exemplares bovinos
361603 Venda de exemplares aviares
361604 Venda de exemplares ovinos
361605 Venda de exemplares porcinos
362000 Venda de especies cinexéticas
362100 Curso Consello Galego de Relacións Laborais
362400 Cesión temporal de locais do I.G.V.S.
362500 Servizos prestados no Laboratorio de Consumo de Galicia
362600 Cursos e talleres de artistas impartidos no Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC)
362900 Cursos, xornadas e seminarios
362901 Matrícula ou inscrición
362902 Instalación de stands
363000 Reprodución parcial mediante fotocopia de publicacións e outros documentos elaborados polo I.G.E.
363100 Carné Xuventude2
363101 Carné Xoven euro < 26
363200 Carnés T.I.V.E.
363201 Carné alberguista xove
363202 Carné alberguista adulto
363203 Carné alberguista grupo
363204 Carné alberguista familiar
363205 Carné alberguista internacional
363206 Carné teacher (ITIC)
363207 Carné go < 25 (FIYTO)
363208 Carné Student (ISIC)
363300 Guía Internacional de Albergues
363400 Programas T.I.V.E.
363401 Campos de traballo
363402 Intercambios xuvenís
363403 Programas de turismo xove
363404 Outras actividades T.I.V.E.
363500 Venda de follas de reclamacións Instituto Galego de Consumo
Turismo
363600 Venda de prendas do uniforme dos alumnos da Academia Galega de Seguridade Pública
363700 Explotación datos estatísticos. I.G.E.
363800 Actuacións en materia de calidade alimentaria
363801 Xestión de Consellos Reguladores
363802 Control e certificación da calidade alimentaria
363803 Control e certificación dos viños da terra
363804 Xestión de contraetiquetas
363900 Uso de aulas e auditórium
364000 Residencia
364100 Pista práctica conduccións todo terreo
364200 Análise de laboratorio do ISSGA
364300 Servizos de profesionalización e desenvolvemento estratéxico para pequenas e medianas empresas e microempresas
364400 Actividades dirixidas a menores de idade
364500 Limpeza e desinfección de transporte por estrada no sector gandeiro
364700 Servizos prestados pola Axencia Galega de Innovación
364701 Servizos prestados polo Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia (CIS MADEIRA)
364702 Servizos prestados polo Centro de Innovación e Servizos do Deseño e Tecnoloxía (CIS GALICIA)
364800 Ensinanzas do Centro superior de Hostelería de Galicia
364801 Matrícula e docencia
364802 Certificados, expedición de títulos
364900 Servizos prestados polo Centro Superior de Hostelería de Galicia
364901 Aloxamento alumnado
364902 Manutención
364903 Consultoría, asesoramento e similares
365100 Servizo de matadoiro móbil

(2) Prezo modificado pola Orde do 21 de febreiro de 2008 (DOG nº 68, do 9 de abril de 2008), pola que se suprime o carne mais ó incrementarse a idiade límite do Carné Xove Euro <26, e refundíndose pois nun único carné os dous existentes ata o momento.

 

ANEXO II. RELACIÓN PREZOS: CÓDIGO E DENOMINACIÓN. (10)

(10) Anexo actualizado polas Resolucións da Dirección Xeral de Tributos do 18 de decembro de 1998 (DOG nº 1, do 4 de xaneiro de 1999), do 28 de decembro de 1999 (DOG nº 8, de 13 de xaneiro de 2000), do 22 de decembro de 2000 (DOG nº 1, do 2 de xaneiro de 2001), do 17 de decembro de 2003 (DOG nº 251, do 29 de decembro de 2003) e do 20 de decembro de 2017 (DOG nº 245, do 28 de decembro de 2017).

Relación Prezos: Código e denominación.
CÓDIGO DENOMINACIÓN
351401 Venda de permisos de caza
351402 Venda de permisos de pesca
351500 Precintaxe de artes legais de pesca
351600 Arquivos e museos
351601 Arquivos
351602 Museos
351700 Residencias da terceira idade
351800 Centros sociais
351900 Residencias de Tempo Libre
352200 Centros de atención especializada a minusválidos psíquicos (CAMP).
352300 Servizos sociais da Mariña
360900 Productos e aproveitamentos forestais
361300 Productos agropecuarios
361400 Obxectos conmemorativos de exposicións
361500 Servizo de instalacións recreativo-deportivas
361700 Análises físicos, químicos e fisicoquímicos realizados nos Laboratorios agrarios e enolóxicos da Consellería de Agricultura, Gandeira e Política Agroalimentaria
361800 Venda de plantas e sementes en viveiro
361900 Venta de sementes e piñas en secadoiro
362200 Servizos C.G.A.I.
364200 Análise de laboratorio do ISSGA
364600 Servizos prestados polo Laboratorio de Metroloxía de Galicia
365000 Servizos de cafetería e restaurantes do Centro Superior de Hostelería de Galicia

ANEXO III. MODELO DE LIQUIDACIÓN DE PREZOS. (documento PDF) (11)

(11) Anexo modificado pola Orde do 18 de febreiro de 2022, pola que se modifican determinadas ordes no ámbito tributario (DOG núm. 39 do 25 de febreiro de 2022).

ANEXO IV. (12)

(12) Anexo suprimido pola Orde do 18 de febreiro de 2022, pola que se modifican determinadas ordes no ámbito tributario (DOG núm. 39 do 25 de febreiro de 2022).

ANEXO V.  (13)

(13) Anexo suprimido pola Orde do 18 de febreiro de 2022, pola que se modifican determinadas ordes no ámbito tributario (DOG núm. 39 do 25 de febreiro de 2022).

ANEXO VI. (14)

(14) Anexo suprimido pola Orde do 18 de febreiro de 2022, pola que se modifican determinadas ordes no ámbito tributario (DOG núm. 39 do 25 de febreiro de 2022).

Data publicación

27/10/2008

Tipo de disposición

Orde

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Autonómica