Volver ao contido

Decreto 123/1985, de 2 de maio, polo que se fixan os precios públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 126 de 3 de xullo de 1985).

Conforme ó artigo 44 do Estatuto de Autonomía , a facenda da Comunidade Autónoma  constitúese, entre outros rendementos polos ingresos de dereito privado, ben consistan estes en froitos, rendas e intereses de bens e dereitos patrimoniais, ben en rendementos e ingresos de servizos e actividades que non teñan natureza tributaria.

Pola súa parte, a Lei orgánica 8/1980, de 22 de setembro, de financiamento das Comunidades Autónomas  no seu artigo cuarto se pronuncia en idéntico sentido.

O artigo 18 da Lei 1/1985, de 10 de xaneiro , de Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma, ademais de conter o concepto do que ha de entenderse por prezo público, establece que a Xunta fixará os que deban de ser exixibles pola Administración Autonómica.

Na súa virtude, en cumprimento do disposto no citado artigo 18 da Lei 1/1985, de 10 de xaneiro (citada), a proposta do Conselleiro de Economía e Facenda e previa deliberación do Consello da Xunta en reunión do día dous de maio de mil novecentos oitenta  e cinco,

dispoño:

Articulo  único.

As tarifas exixibles polos prezos públicos a que se refire o artigo 18 da Lei do Parlamento de Galicia 1/1985, de 10 de xaneiro de Presupostos Xerais de la Comunidade Autónoma de Galicia para 1985 son as que se fixan nos anexos de este Decreto.

Disposición final.

O presente Decreto entrará en vigor ó día seguinte da súa publicación no «Diario Oficial de Galicia».

(...)

ANEXO 2
Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas

(...)

Servicio: prestación de maquinaria a entidades locais
Tipo de maquinaria Tarifa en Ptas./hora (1)
Bulldózer 1.420 (8,50 €)
Pala cargadora de neumáticos 1.220 (7,32 €)
Pala cargadora de cadenas 1.340 (8,04 €)
Retroexcavadora 1.240 (7,38 €)
Motoniveladora 1.700 (10,22 €)
Rodillo compactador 985  (5,92 €)

A utilización desta maquinaria implicará, ademais, o pagamento das dietas que teña dereito a percibi-lo persoal adscrito ós servicios e encargado do seu mantemento e operación. Este importe será o fixado pola normativa vixente en cada momento.

ANEXO 3
Consellería de Traballo, Seguridade Social e Emigración

Secretaría Xeral Técnica

 • Servizo: Lecer
  • Estadía  e  mantenza de residentes:
   • Temporada baixa-media: 1000 ptas./día (6,01 €)
   • Temporada Alta: 1.500 ptas/día (9,01 €)
 • Servizo de comedor:
  • Abonamento semanal: 6.000 ptas/día (36,06 €)
  • Abonamento diario: 950 ptas/día (5,70 €)
  • Xantar: 550 ptas/día (3,30 €)
  • Cea: 400 ptas/día (2,40 €)
  • Almorzo: 100 ptas/día (0.60 €)
 • Estadía: descontos
  • Nenos  ata 12 años: 50%  da estadía.
  • Maiores de 60  anos, en temporada baixa e  media: 10% de desconto.
 • Comedor: recargos:
  • Abonamento diario, almorzo, comida  e  cea  os sábados, domingos  e festivos: 10% de incremento.

Dirección General de Seguridad Social e Servizos Sociais. Servizos:  Centros Sociais.

 1. Residencias de anciáns. (Nosa  Señora.dos Miragres e a Miragrosa).
  1. Os que perciban a pensión asistencial regulada no R.D. 2620/1981, de 24 de xullo, pensións do F.A.S., aboarán o 50 por cento da cantidade que perciban, excepto as pagas extraordinarias da pensión que quedarán integramente a disposición de seus perceptores.
  2. Os que reciban outras pensións, rendas de bens ou calquera outro tipo de ingresos, aboarán o 75 % das cantidades que perciban, excepto das pagas extraordinarias das pensións que quedarán integramente a disposición dos seus perceptores.
  3. Cando os dous cónxuxes dun matrimonio sexan beneficiarios nestas residencias, a cota que deban aboar se fixará individualmente de acordo cos ingresos de cada un  deles.
  4. En ningún caso, a cota a satisfacer poderá ser superior ao custe da praza, sendo este  o  máximo a aboar en todos os supostos.
 2. Centros de atención especializada a minusválidos psíquicos. (Santiago Apóstolo.)
  1. Cando os minusválidos estean acollidos nos centros en réxime de internado aboarán a cantidade de 10.000 ptas. mensuais (2).(60,10 €)
  2. Se os beneficiarios están atendidos en réxime de media pensión aboarán 4.830 ptas. (29.,05 €) mensuais.
  3. Sobre estas cantidades se aplicarán as exencións totais e parciais de acordo co  procedemento para a aplicación da tarifa de prezos.
  4. Os minusválidos atendidos tanto en réxime de internado, como de media pensión aboarán a aportación económica establecida para os beneficiarios da Seguridade Social, así como calquera outra pensión, beca ou axuda que reciban para finalidades que inclúan expresamente  a asistencia especializada.
  5. Os beneficiarios internos e medio pensionistas que perciban as pensións asistenciais reguladas no R.D. 2620/1981, de 24 de xullo (citado), aboarán as duas terceiras partes do seu importe, sen que en ningún caso, superen las tarifas base establecidas nos anteriores apartados 1  e 2.  As duas mensualidades que con carácter extraordinario se conceden nos meses de xullo e decembro se percibirán integramente polos interesados.
  6. Os beneficiarios internos e medio pensionistas que perciban o subsidio de garantía de ingresos mínimos previsto na disposición adicional terceira do R.D. 383/1984, de 1 de febreiro , que regula o sistema especial de prestacións sociais e económicas previsto na Lei 13/82, de 7 de abril, de integración social do minusválido (LISMI); igual que no apartado anterior.
 3. Clubs de anciáns.
  1. Os que perciban a pensión asistencial regulada no R.D. 2620/81, de 24 de xullo aboarán  a cantidade  de 2.500 ptas. (15,03 €) ó  mes.
  2. Os que perciban outras pensións, rendas de bens ou calquera  tipo de ingresos, aboarán  a cantidade de 5.000 ptas. (30,05 € ) ó  mes
 4. Garderías infantís e xardíns maternais.
  O prezo destes servizos será de 5.000 ptas. (30,05 € ) al mes, sobre este prezo se aplicarán as exencións totais e parciais de acordo co procedemento para a aplicación da tarifa de prezos.
 5. Residencias e  fogar de xoves.
  O prezo destes servizos será de 10.000 ptas. (60,10 €) ao mes, sobre este prezo se aplicarán as exencións totais e parciais de acordo co procedemento para a aplicación da tarifa de prezos.

Os beneficiarios internos aboarán a beca ou axuda que reciban para finalidades que inclúen  a asistencia que reciben nos centros.

Procedimientos para la aplicación de la tarifa de precios.

Para a determinación da tarifa que corresponde a cada solicitante dunha praza se terá en consideración a renda per cápita mensual da seguinte forma:

 1. Centros de atención especializada a minusválidos psíquicos.
  1. Internado.
   • Menos de 15.000 ptas. (90,15 €),  exento total.
   • De 15.000 a 20.000 ptas. (90,15 € a 120,19 €), 25 % tarifa, 2.500 ptas.(15,03 €).
   • De 20 000  a 25.000 ptas.  (120,20 €  a  150,25 €),  50 % tarifa, 5.000 ptas. (30,05 €).
   • De 25.000  (150,25 € ) en adelante, total tarifa, 10.000 ptas.  (60,10 €).
  2. Media pensión.
   • Menos de 15.000 ptas. (90,15 €), exento total.
   • De 15.000 a 20.000 ptas.( 90,15 € a 120,19 €), 25 % tarifa, 1.207 ptas.( 7,25 €)
   • De 20.000 a 25.000 ptas. (120,20 € a 150,25 €), 50 % tarifa, 2.415 ptas.( 14,51 €).
   • De 25.000 (150,25 €)  en adelante, total tarifa, 4.830 ptas.(29,05 €).
 2. Residencias e  fogares de xoves.
  • Menos de 15.000 ptas., exento total.
  • De 15.000 a 20.000 ptas., 25 % tarifa, 2.500 ptas. .( 15,023€).
  • De 20.000 a 25.000 ptas., 50 % tarifa, 5.000 ptas. .(30,05 €).
  • De 25.000  en adiante, total tarifa, 10.000 ptas. .(60,10 €).
 3. Garderías infantís e  xardíns maternais.
  • Menos de 10.000 ptas . .(60,10 €), exento total.
  • De 10.000 ptas. a 12.000 ptas. 10 % tarifa, 500 pesetas. .( 3,00€).
  • De 12.000 ptas. a 15.000 ptas. 20 % tarifa, 1.000 pesetas. .( 6,01€).
  • De 15.000 ptas. a 17.000 ptas., 30 % tarifa, 1.500 pesetas. .(9,02€).
  • De 17.000 ptas. a 20.000 ptas. 40 % tarifa, 2.000 pesetas. .( 12,02€).
  • De 20.000 ptas. a 25.000 ptas. 50 % tarifa, 2.500 pesetas. .( 15,023€).
  • De 25.000 en adelante, 100 % tarifa, 5.000 ptas. .(30,05 €).

A  renda per capita a ter en conta  obtén-se  da suma dos ingresos totais da unidade  familiar, divididos polo  número de membros.

ANEXO 4
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación

Centro Galego de Tecnología Agraria e  Pesqueira.

Venda de produtos:

 • Leite: precio mínimo sinalado pola normativa vixente.
 • Gando vivo para carne:  cotización de mercado nacional e lonxas oficiais.

(...)

Dirección Xeral Do Forestal e do medio ambiente Natural

 1. Servicio forestal
  1. Madeira: venda en subasta, con precio dependendo da súa calidade e dimensións

(1) Cantidade expresada co equivalente en euros como consecuencia da súa conversión pola entrada en vigor da Lei 46/1998, de 17 de decembro, de Introdución do Euro.

(2) Cantidade expresada co equivalente en euros como consecuencia de súa conversión pola entrada en vigor da Lei 46/1998, de 17 de decembro, de Introducción do Euro.

Data publicación

25/10/2008

Tipo de disposición

Decreto

Tipo de Contido

Axuda

Estado

Vixente

Orixe

Autonómica