Volver ao contido

Normativa asociada Normativa asociada

Atrás

Relación de Prezos Públicos e Privados

Relación de Prezos Públicos e Privados

PREZOS PÚBLICOS:

 1. Decreto 180/1989, do 22 de xuño, que regula o prezo percibido polos ensaios de laboratorios de Control de Calidade (DOG nº 184, do 25 de setembro de 1989).
 2. Decreto 89/2013, do 13 de xuño, polo que se fixan os prezos públicos correspondentes aos estudos conducentes á obtención dos títulos oficiais nas ensinanzas de música e artes escénicas, de idiomas, deportivas, de conservación e restauración de bens culturais e nos estudos superiores de deseño. (DOG nº 114, do 17 de xuño de 2013)
 3. Decreto 147/2006, do 31 de agosto, polo que se modifica o Decreto 156/2002, de 18 de abril, polo que se establecen os prezos públicos dos conservatorios de música, centros autorizados de música, conservatorios de danza, centros autorizados de danza, escolas oficiais de idiomas e Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.  (DOG nº 174, do 8 de setembro de 2006).
 4. Decreto 154/2012, do 12 de xuño, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención  de títulos universitários de carácter oficial e validez en todo o território nacional no ensino universitário para o curso 2012/2013 (DOG nº 135, do 16 de xullo de 2012).
 5. Decreto 119/1994, do 28 de abril, polo que se fixan os prezos públicos dos servizos xestionados pola Consellería de Agricultura, Gandería e Montes referentes a actividades de caza e pesca. (DOG nº 92, do 13 de maio de 1994). Corrección de erros: DOG nº 101, do 27 de maio de 1994.
 6. Decreto 222/1998, do 10 de xullo, polo que se modifica o Decreto 119/1994, do 28 de abril, no referente á expedición de permisos de pesca nos coutos dependentes da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural. (DOG nº 144, do 28 de xullo de 1998).
 7. Decreto 295/1994, do 30 de setembro, que regula o prezo das entradas nos museos e arquivos dependentes da  Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 199, de 14 de outubro de 1994).
 8. Decreto 219/2011, do 17 de novembro, que se fixan os prezos públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia. (DOG nº 229, do 30 de novembro de 2011)
 9. Decreto 221/2012, do 31 de outubro, polo que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde e nas fundacións públicas sanitarias. (DOG nº 222, do 21 de novembro de 2012)
 10. Decreto 123/1985, de 2 de maio que regula os prezos públicos percibidos polas Residencias da Terceira Idade e Centros Sociais. (DOG nº 126, do 3 de xullo de 1985).
 11. Decreto 8/1993, do 19 de xaneiro, que regula os prezos percibidos polo Laboratorio Oficial de Contrastación de Metais Preciosos, laboratorio rexional de Medio Ambiente Industrial e a realización de copias de planos de demarcación de dereitos mineiros. (DOG nº 20, de 1 de febreiro de 1993).
 12. Decreto 297/1995, do 16 de novembro, polo que se modifica o Decreto 8/1993, do 19 de xaneiro, polo que se fixan os prezos públicos que percibirá a Xunta de Galicia no Laboratorio Oficial de Contrastación de Metais Preciosos, Laboratorio Rexional de Medio Ambiente Industrial e pola realización de copias de planos de demarcación de dereitos mineiros. (DOG nº 225, do 23 de novembro de 1995).
 13. Decreto 117/1993, do 3 de xuño, que regula a utilización de locais incubadoras do CEI. (DOG nº 112, do 15 de xuño de 1993).
 14. Decreto 84/2012, do 16 de febreiro, polo que se establecen os prezos públicos polas prestacións das residencias de tempo libre. (DOG nº 44, do 2 de marzo de 2012)
 15. Decreto 276/2002, do 6 de setembro, polo que se establecen as tarifas dos centros de menores de titularidade propia. (DOG nº 185, do 25 de setembro de 2002).
 16. Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes desta consellería. (DOG nº 17, do 25 de xaneiro de 2012)
  1. Anexo do Decreto 70/2002, do 28 de febreiro, polo que se aproba o réxime de prezos dos centros de atención á primeira infancia dependentes da Consellería de Familia e Promoción de Emprego, Muller e Xuventude. (DOG nº 52, do 13 de marzo de 2002) (Vixente só para o curso 2011-2012).
 17. Decreto 21/2009, do 29 de xaneiro, polo que se crea a Reserva galega de dereitos de plantación de viñedo. (DOG nº 29, do 11 de febreiro de 2009).
 18. Decreto 374/2009, do 6 de agosto, polo que se aproban os prezos públicos pola utilización dos comedores escolares nos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG nº 159, do 14 de agosto de 2009)
 19. Decreto 439/2009, do 11 de decembro, polo que se modifica o Decreto 374/2009, do 6 de agosto, polo que se aproban os prezos públicos pola utilización dos comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG nº 250, do 24 de decembro de 2009)
 20. Decreto 130/2012, do 31 de maio, polo que se establecen os prezos públicos polos servizos de rescate prestados pola Consellería do Medio Rural e do Mar (DOG nº 112, do 13 xuño de 2012)

PREZOS PRIVADOS:

 1. Orde do 15 de marzo de 1994, pola que se regulan os prezos privados que se aplicarán pola prestación dos servizos da biblioteca de la EGAP. (DOG nº 109, de 8 de xuño de 1994).
 2. Orde do 3 de maio de 2010, pola que se regulan os prezos privados aplicables pola cesión temporal de instalacións e prestación de actividades formativas por parte da Escola Galega de Administración Pública. (DOG nº 89, do 12 de maio de 2010).
 3. Decreto 123/1985, do 2 de maio, que regula a venda de cartografía, de produtos agropecuarios e aproveitamentos forestais. (DOG nº 126, do 3 de xullo de 1985).
 4. Orde do 22 de setembro de 1998, pola que se establecen os prezos privados esixibles pola prestación do servizo  de venda de cartografía xestionado pola consellería (DOG nº 198, do 13 de outubro de 1998).
 5. Orde do 25 de xaneiro de 1995 que regula os servizos CGAI modificada pola Orde do 27 de febreiro de 1995 que regula pola que se establecen certas reducións nos prezos privados pola prestación de determinados servizos no CGAI. (DOG nº 29, do 10 de febreiro de 1995; DOG nº 64, do 31 de marzo de 1995).
 6. Orde do 15 de febreiro de 1995 que regula o Curso do Consello Galego de Relacións Laborais. (DOG nº 43, do 2 de marzo de 1995).
 7. Orde do 18 de marzo de 2013, pola que se fixan os prezos privados correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e á expedición de carnés dirixidos á mocidade da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, durante o ano 2013 (DOG nº 59, do 25 de marzo de 2013).
 8. Orde do 28 de novembro de 1995, pola que se regulan os prezos privados que se aplicarán pola cesión temporal de determinadas dependencias do IGVS. (DOG nº 247, do 28 de decembro de 1995).
 9. Orde do 3 de maio de 1993 pola que se fixan os prezos de venda ó público de publicacións editadas pola Xunta de Galicia. (DOG nº 86, do 7 de maio de 1993). (1)
 10. Orde do 11 de xullo de 1994 po la que se fixan os prezos de venda ó público de publicacións editadas pola Xunta de Galicia. (DOG nº 134, do 13 de xullo de 1994). (2)
 11. Orde do 9 de febreiro de 1998, pola que se fixan os prezos de venda ó público de diversas publicacións editadas pola Xunta de Galicia. (DOG nº 33, do 18 de febreiro de 1998).
 12. Sucesivas ordes das distintas consellerías polas que se fixan os prezos establecidos por las publicacións das mesmas.
 13. Orde do 22 de xaneiro de 1996, pola que se fixan os prezos privados xestionados pola consellería e polo Laboratorio  de Control e Asesoramento para a Calidade da Edificación (Lacace), dependente do Instituto Galego de Vivenda e Solo. (DOG nº 44, do 1 de marzo de 1996).
 14. Orde do 17 de febreiro de 1997, pola que se fixan os prezos privados dos servizos xestionados pola Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, referentes a doses seminais, determinacións analíticas, plantas e sementes de viveiro, sementes e piñas de secadoiro e especies cinexéticas. (DOG. nº 53, do 18 de marzo de 1997).(3)
 15. Orde do 23 de maio de 2007 pola que se fixan os prezos privados das doses seminais de gando bovino e de exemplares bovinos, aviarios, ovinos e porcinos producidos no Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia. (DOG nº 107 de 7 de xuño de 2007).
 16. Orde do 31 de marzo de 1999 pola que se fixan os prezos derivados dos servizos xestionados pola Consellería de Medio Ambiente, referente ás plantas forestais, sementes e piñas de secadoiro e especies cinexéticas. (DOG nº 69, do 13 de abril de 1999). (4)
 17. Orde do 1 de decembro de 2009, pola que se fixan os prezos derivados dos servizos xestionados pola Consellería de Medio Rural, referente a plantas forestais, semente e piñas de sequeiro. (DOG. nº 243, do 15 de decembro de 2009)
 18. Orde do 2 de xaneiro de 1997, pola que se fixan as tarifas e prezos privados dos cursos e talleres de artistas impartidos no Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC). (DOG nº 9, do 15 de xaneiro de 1997).
 19. Orde do 4 de xullo de 2011 pola que se fixan os prezos privados que percibirá a Xunta de Galicia a través do Laboratorio de Consumo de Galicia. (DOG nº 137, do 18 de xullo de 2011).
 20. Orde do 17 de marzo de 2004 pola que se regulan os prezos privados dos produtos de difusión do Instituto Galego de Estatística. (DOG nº  63, do 31 de marzo de 2004).
 21. Orde do 13 de xaneiro de 2000, pola que se fixan os prezos privados esixibles pola prestación do servizo de venda de follas de reclamacións no Instituto Galego de  Consumo. (DOG nº 18, do 27 de xaneiro de 2000).
 22. Orde do 11 de maio de 2000, pola que se fixan os prezos de venda das prendas de uniforme de los alumnos da Academia Galega de Seguridade (DOG nº 113, de 12 de xuño de 2000).
 23. Orde de 22 de febreiro de 2005, pola que se fixan os prezos de venda ó público de diversos artigos da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. (DOG nº 50 do 14 de marzo de 2005).
 24. Orde do 12 de febreiro de 2004, pola que se fixan os prezos de venda ao público de diversos artigos da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. (DOG nº 47 do 8 de marzo 2004)
 25. Orde do 9 de outubro de 2006, pola que se fixan os prezos de venda ao público de diversos artigos da Consellería de Cultura e Deporte. (DOG. nº 215, do 8 de novembro de 2006)
 26. Orde do 2 de xuño de 2010 pola que se fixa o prezo de venda ao público dun dobre CD da Consellería de Cultura e Turismo, con músicas pertencentes ao Códice Calixtino e á tradición xacobea medieval europea. (DOG. nº 134, do 15 de xullo de 2010)
 27. Orde do 23 de marzo de 2010, pola que se regulan os prezos privados dos servizos de xestión, control e certificación da calidade alimentaria do Instituto Galego da Calidade alimentaria. (DOG nº 60, do 30 de marzo de 2010)
 28. Orde do 31 de marzo de 2010 pola que se fixan prezos privados para diversos cursos de especialización e de cualificación profesional e asimilados impartidos pola Academia Galega de Seguridade (Agasp). (DOG nº 67, do 12 de abril de 2010)
 29. Orde do 31 de marzo de 2011 pola que se regulan os prezos privados aplicables pola cesión temporal de instalacións para actividades formativas por parte da Academia Galega de Seguridade Pública (DOG nº 80, do 26 de abril de 2011)
 30. Orde do 3 de outubro de 2011 pola que se regulan os prezos privados aplicables nas instalacións naútico-deportivas de Sada que integraban parcialmente a concesión administrativa anulada por sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 29 de maio de 2003 (DOG nº 202, do 21 de outubro de 2011)
 31. Orde do 24 de febreiro de 2012 pola que se establecen os prezos privados pola realización de determinacións analíticas no laboratorio de hixiene analítica do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA)
 32. Orde do 4 de xullo de 2012 pola que se establecen os prezos privados pola prestación de servizos de profesionalización e desenvolvemento estratéxico ás pequenas e medianas empresas do Instituto Galego de Promoción Económica (DOG Nº 161, do 24 de agosto de 2012)

(1) Recolle todas as publicacións que a Xunta emitiu ata a data.

(2) Recolle todas as publicacións que a Xunta emitiu ata a data.

(3) Só permanece vixente o punto II do anexo, que establece os prezos de análises físicos, químicos e físico-químicos realizados nos laboratorios agrarios e enolóxicos da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

(4) Só permanecen vixentes os prezos correspondentes a: III. Venda de especies cinexéticas. Código 36.20.00