Volver ao contido

Como actuar tras recibir a notificación dunha sanción

Lugar de pagamento

O pagamento da débeda pode realizarse a través de:

 1. As Entidades Colaboradoras da recaudación.
 2. A Oficina Virtual Tributaria.

 

Prazos para o pagamento

O pagamento en período voluntario (artigo 62.2 da Lei Xeral Tributaria) deberase facer:

 1. Se a notificación da liquidación se realiza entre os días un e 15 de cada mes, dende a data de recepción da notificación ata o día 20 do mes posterior ou, se este non fose hábil, ata o inmediato hábil seguinte.
 2. Se a notificación da liquidación se realiza entre os días 16 e último de cada mes, dende a data de recepción da notificación ata o día cinco do segundo mes posterior ou, se este non fose hábil, ata o inmediato hábil seguinte (artigo 62.2 da Lei xeral tributaria).

Unha vez iniciado o período executivo e notificada a providencia de constrinximento (artigo 62.5 da Lei Xeral Tributaria), o pagamento da débeda tributaria deberá efectuarse nos seguintes prazos:

 1. Se a notificación da providencia se realiza entre os días un e 15 de cada mes, dende a data de recepción da notificación ata o día 20 de devandito mes ou, se este non fose hábil, ata o inmediato hábil seguinte.
 2. Se a notificación da providencia realízase entre os días 16 e último de cada mes, dende a data de recepción da notificación ata o día cinco do mes seguinte ou, se este non fose hábil, ata o inmediato hábil seguinte.

 

Medios de pagamento

Poderá pagar, dependendo dos casos, cos seguintes medios:

 • Presencialmente:
 • Con certificado dixital poderá pagar accedendo á Oficina Virtual Tributaria:
  • Presencial con NRC en entidade colaboradora ou en Correos mediante xiro postal
  • Mediante cargo en conta
  • Con tarxeta de débito ou crédito (TPV)*
 • Con Chave365 poderá pagar accedendo á Oficina Virtual Tributaria
  • Con tarxeta de débito ou crédito (TPV)*/Bizum**

*Aviso: Existe un límite para pagos con tarxeta de crédito ou débito de 3.000 €.

**Aviso: Existen os seguintes límites para pagos con Bizum: 1.500 € por operación, 2.500 € por persoa e día e 9.000 € por persoa e mes, sen prexuízo dos límites que cada entidade bancaria estableza para os seus clientes. Non dispoñible para pagos inferiores a 1 €.
Pago con Bizum para as persoas usuarias das entidades bancarias que figuran na ligazón https://bizum.es/obter-bizum-compra/

 

Efectos da falta de pagamento

A falta de ingreso da débeda no período voluntario orixina que se abra o período executivo para o cobro da débeda polo procedemento de constrinximento.
O inicio do período executivo determina a devindicación das seguintes recargas (artigo 28 da Lei Xeral Tributaria):

 • Recarga executiva: 5% Cando se satisfaga a totalidade da débeda non ingresada en período voluntario antes da notificación da providencia de constrinximento.
 • Recarga de constrinximento reducido: 10% Cando se pague a débeda mais a recarga antes do fin do prazo do artigo 62.5 da Lei Xeral Tributaria.
 • Recarga de constrinximento ordinario: 20% Cando se satisfaga a débeda unha vez superado o prazo do artigo 62.5 da Lei Xeral Tributaria.

A recarga de constrinximento ordinaria é compatible cos xuros de demora. Cando resulte esixible a recarga executiva ou a recarga de constrinximento reducida non se esixirán os xuros de demora devindicados dende o inicio do período executivo.

Recurso de reposición
(Artigos 222 a 225 Lei Xeral Tributaria)

O recurso de reposición procede, en principio, contra todos os actos da Administración susceptibles de reclamación económico- administrativa.

É potestativo, é dicir, a súa interposición queda a vontade do interesado, quen pode optar por acudir directamente á reclamación económico-administrativa. No entanto, ambas as vías son incompatibles: se se interpón o recurso, non pode acudirse á reclamación ata a resolución daquel.

O prazo para a interposición deste recurso será dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación do acto recorrible ou do seguinte a aquel en que se produzan os efectos do silencio administrativo.

Os efectos fundamentais que produce a interposición do recurso son:

 1. A interrupción dos prazos para o exercicio doutros recursos.
 2. A posible suspensión da execución do acto impugnado, sempre que a débeda quede debidamente garantida.

No escrito de interposición débese facer constar:

 1. A identificación completa do recorrente e, no seu caso, do seu representante, sinalando o domicilio a efectos de notificacións.
 2. O órgano ante o que se formula o recurso, identidade do acto que se impugna, lugar e data de interposición.
 3. Que no se ten impugnado o mesmo acto en vía económico-administrativa.
 4. As alegacións que se estimen pertinentes, xuntando os documentos que procedan.

O prazo máximo para notificar a resolución será dun mes contado dende o día seguinte ao de presentación do recurso. No cómputo do prazo anterior non se incluirá o período concedido para efectuar alegacións aos titulares de dereitos afectados aos que se refire o artigo 232.3 3º, nin o empregado por outros órganos da Administración para remitir os datos ou informes que se soliciten. Os períodos non incluídos no cómputo do prazo polas circunstancias anteriores non poderán exceder de dous meses.

Transcorrido o prazo dun mes dende a interposición, o interesado poderá considerar desestimado o recurso ao obxecto de interpor a reclamación procedente.

 

Reclamación económico-administrativa
(Artigos 226 e seguintes Lei Xeral Tributaria)

No caso de reclamación económico administrativa que impugne actos de xestión, inspección ou recadación dos tributos cedidos á Comunidade Autónoma de Galicia e das recargas que esta estableza sobre tributos do Estado, é dicir relativos aos impostos de Transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, Sucesións e doazóns, Patrimonio Imposto sobre a venda comerciante polo miúdo de hidrocarburos, Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas ou Tributación sobre o xogo, o órgano competente para coñecer e resolver será o Tribunal Económico Administrativo Rexional de Galicia, órgano da Administración Xeral do Estado.

No caso de reclamación económico administrativa que impugne actos relativos aos impostos de Contaminación atmosférica, canon de saneamento, taxas e prezos, multas e sancións administrativas e demais ingresos de dereito público, o órgano competente para coñecer e resolver será a Xunta Superior de Facenda, órgano da Administración da Comunidade Autónomas de Galicia.

A reclamación debe interporse no prazo dun mes, contado dende o seguinte ao da notificación do acto que se reclama. O escrito de interposición dirixirase ao órgano administrativo que dite o acto reclamable que o remitirá ao tribunal competente no prazo dun mes xunto co expediente correspondente, ao que se poderá incorporar un informe se se considera conveniente.

O artigo 29 do Real Decreto 2063/2004, de 15 de outubro que aproba o Regulamento Xeral de Réxime Sancionador Tributario regula a suspensión da execución das sancións indicando:

 1. A suspensión da execución das sancións, pecuniarias e non pecuniarias, como consecuencia da interposición en tempo e forma dun recurso ou reclamación en vía administrativa aplicarase automaticamente polos órganos competentes, sen necesidade de que o interesado o solicite.
 2. Unha vez a sanción sexa firme en vía administrativa, os órganos de recadación non iniciarán as actuacións do procedemento de constrinximento en tanto non conclúa o prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo. Se durante ese prazo o interesado comunica a ditos órganos a interposición do recurso con petición de suspensión, esta manterase ata que o órgano xudicial adopte a decisión que corresponda en relación coa suspensión solicitada.
 3. Para a efectiva aplicación do disposto neste artigo, os órganos administrativos competentes para a tramitación dos recursos ou reclamacións comunicarán no prazo de 10 días aos órganos competentes para a execución de sancións as decisións e incidencias que en cada caso se produzan.
(Artigos 44 e seguintes Regulamento Xeral de Recadación)

O pago da débeda pode aprazarse ou fraccionarse pola Administración a solicitude do interesado cando a súa situación económico-financeira, discrecionalmente apreciada pola Administración, lle impida transitoriamente efectuar o pago do seu débito.

A solicitude de aprazamento ou fraccionamento debe dirixirsfe ao órgano competente da recadación, nos seguintes prazos:

 • Se a débeda se atopa en período voluntario de pago, antes de que este finalice, e se se trata de declaración-liquidación o autoliquidación, dentro dos prazos sinalados para a súa presentación e ingreso polas normas propias de cada tributo.
 • Se a débeda está en período executivo, en calquera momento anterior á notificación do acordo de alleamento dos bens embargados.

A solicitude de aprazamento ou fraccionamento conterá, necesariamente, os seguintes datos:

 • Identificación completa do solicitante ou, no seu caso, da persoa que o represente.
 • Identificación da débeda indicando o seu importe, concepto e data de finalización de ingreso voluntario.
 • Causas que motivan a solicitude.
 • Prazos e demais condicións do aprazamento ou fraccionamento que se solicita.
 • Garantía que se ofrece.
 • Lugar, data e firma.

Como regra xeral, o solicitante debe ofrecer garantía en forma de aval solidario dunha entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca, acompañando á solicitude de aprazamento ou fraccionamento a seguinte documentación:

 1. Compromiso de aval solidario de entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca ou de certificado de seguro de caución,
 2. Os documentos que acrediten a representación e o lugar sinalado aos efectos de notificación.
 3. Os demais documentos ou xustificantes que estime oportunos. En particular, deberá xustificarse a existencia de dificultades económico-financieiras que lle impidan de forma transitoria efectuar o pago no prazo establecido.
 4. Si a débeda tributaria cuxo aprazamento ou fraccionamento se solicita foi determinada mediante autoliquidación, o modelo oficial desta, debidamente cumprimentado, salvo que o interesado non estea obrigado a presentalo por obrar xa en poder da Administración; en tal caso, sinalará o día e procedemento no que o presentou.
 5. No seu caso, solicitude de compensación durante a vixencia do aprazamento ou fraccionamento cos créditos que poidan recoñecerse ao seu favor durante o mesmo período de tempo.

Se se xustifica que non é posible obter un aval, poderá prestarse algunha das seguintes garantías:

 • Hipoteca mobiliaria ou inmobiliaria.
 • Prenda con ou sen desprazamento.
 • Fianza persoal ou solidaria.
 • Calquera outra que se estime suficiente.

Cando se solicite a admisión de garantía que non consista en aval de entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca ou certificado de seguro de caución, aportarase, xunto á solicitude de aprazamento ou fraccionamento e aos documentos a que se refire, a seguinte documentación:

 1. Declaración responsable e xustificación documental da imposibilidade de obter dito aval ou certificado de seguro de caución, na que consten as xestións efectuadas para a súa obtención.
 2. Valoración dos bens ofrecidos en garantía efectuada por empresas ou profesionais especializados e independentes. Cando exista un rexistro de empresas ou profesionais especializados na valoración dun determinado tipo de bens, a valoración deberá efectuarse, preferentemente, por unha empresa ou profesional inscrito en dito rexistro.
 3. Balance e conta de resultados do último exercicio cerrado e informe de auditoría, si existe, en caso de empresarios ou profesionais obrigados por lei a levar contabilidade.

Cando se solicite a dispensa total ou parcial de garantía, aportarase xunto á solicitude, ademais dos documentos a que se refire as letras b), c) y d) anteriores a seguinte documentación:

 1. Declaración responsable e xustificación documental manifestando carecer de bens ou non posuír outros que os ofrecidos en garantía.
 2. Xustificación documental da imposibilidade de obter aval de entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca ou certificado de seguro de caución, na que consten as xestións efectuadas para a súa obtención.
 3. Balance e conta de resultados dos tres últimos anos e informe de auditoría, si existe, no caso de empresarios o profesionais obrigados por lei a levar contabilidade.
 4. Plan de viabilidade e calquera outra información que xustifique a posibilidade de cumprir o aprazamento ou fraccionamento solicitado.

Se a solicitude non reúne os requisitos establecidos na normativa ou non se acompañan os documentos citados nos apartados anteriores, o órgano competente para a tramitación do aprazamento ou fraccionamento requerirase ao solicitante para que, no prazo de 10 días contados a partir do seguinte ao da notificación do requerimento, subsane o defecto ou aporte os documentos con indicación de que, de non atender o requerimento no prazo sinalado, terase por non presentada a solicitude e arase sen mais trámite.

Non procederá a subsanación se non se acompaña á solicitude de aprazamento ou fraccionamento a autoliquidación que non obre en poder da Administración. Neste caso, procederá a inadmisión conforme ao previsto no artigo 47.

Se a solicitude de aprazamento ou fraccionamento se presentase en período voluntario de ingreso e o prazo para atender o requerimento de subsanación finalizase con posterioridade ao prazo de ingreso en período voluntario e aquel non fose atendido, iniciarase o procedemento de constrinximento mediante a notificación da oportuna providencia de constrinximento.

Cando o requerimento de subsanación fose obxecto de contestación no prazo polo interesado pero non se entendan subsanados os defectos observados, procederá a denegación da solicitude de aprazamento ou fraccionamento.

A garantía debe formalizarse no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da notificación do acordo de concesión e, se transcorre o devandito prazo sen que se formalice a garantía, queda sen efecto o acordo de concesión esixíndose a débeda pola vía de constrinximento, se concluíu o prazo voluntario de ingreso ou a continuación do procedemento de constrinximento se o aprazamento ou fraccionamento solicitouse en período executivo.

A garantía deberá cubrir o principal máis os intereses de demora máis un 25% de ambos.

Excepcionalmente poderá dispensarse total ou parcialmente ao obrigado tributario da constitución das garantías nos casos seguintes:

 • Cando as débedas tributarias sexan de contía inferior á que se fixe na normativa tributaria.
  Nas solicitudes de aprazamento ou fraccionamento por débedas que non superen o importe de 50.000€ non se esixe achegar garantías cando:
            - As débedas deriven de tributos cedidos cuxa xestión recadatoria corresponda á Comunidade Autónoma de Galicia se a solicitude realízase a partir do 11.06.2023 (Orde do 7 de xuño de 2023 do Ministerio de Facenda e Función Pública).
            - As débedas constitúan ingresos de dereito público da comunidade se a solicitude preséntase a partir do 26.08.2023 (Orde do 14 de agosto de 2023 da Consellería de Facenda e Administración Pública).
  Para solicitudes presentadas con anterioridade a estas datas non se esixirán garantías, se as débedas non superan o importe de 30.000€
  Para o cálculo desa cantidade deberán computarse todas as débedas pendentes tanto en período voluntario, como en período executivo, os aprazamentos e fraccionamentos non resoltos e o importe dos vencementos pendentes de ingreso das débedas aprazadas ou fraccionadas.
 • Cando o obrigado ao pago careza de bens suficientes para garantir a débeda e a execución do seu patrimonio puidese afectar substancialmente ao mantemento da capacidade produtiva e do nivel de emprego da actividade económica respectiva, ou puidese producir graves quebrantos para os intereses da Facenda Pública, na forma prevista regulamentariamente.
 • Nos demais casos que estableza a normativa tributaria.

En todo caso, as cantidades aprazadas ou fraccionadas devindicarán intereses de demora.