Volver ao contido

Guía do imposto

O imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos (IDIRES) é un tributo de carácter indirecto que recae sobre a entrega de residuos en vertedoiros, instalacións de incineración ou de coincineración para a súa eliminación ou valorización enerxética.

Constitúe o feito impoñible a entrega de residuos a:

 • vertedoiros para a súa eliminación.
 • instalacións de incineración para a súa eliminación ou valorización enerxética.
 • Instalacións de coincineración para a súa eliminación ou valorización enerxética.

Estarán exentas do imposto:

 1. A entrega de residuos en vertedoiros, ou en instalacións de incineración, ou de coincineración de residuos, ordenada polas autoridades públicas en situacións de forza maior, extrema necesidade ou catástrofe, ou cando se trate de comisos de bens a destruír.
 2. A entrega de residuos en vertedoiros, ou en instalacións de incineración, ou de coincineración de residuos que procedan de operacións suxeitas que tributasen efectivamente por este imposto.
 3. A entrega de residuos en vertedoiros ou en instalacións de incineración ou de coincineración de residuos para os que exista a obrigación legal de eliminación nestas instalacións.
 4. A entrega en vertedoiro, por parte das administracións, dos residuos procedentes da descontaminación de chans que non poidan ser tratados in situ de acordo co sinalado no artigo 7.3 do Real Decreto 9/2005, cando as Administracións actúen subsidiariamente directa ou indirectamente en actuacións de descontaminación de chans contaminados declaradas de interese xeral por lei.
 5. A entrega en vertedoiros de residuos inertes adecuados para obras de restauración, acondicionamento ou recheo realizadas no mesmo e con fins de construción.
 6. A entrega en vertedoiro ou en instalacións de incineración ou de coincineración, de residuos resultantes de operacións de tratamento distintos dos rexeitamentos de residuos municipais, procedentes de instalacións que realizan operacións de valorización que non sexan operacións de tratamento intermedio.

Codificación das exencións

As exencións establecidas legalmente se codificarán nas autoliquidacions e nos documentos de repercusión según a seguinte nomenclatura:

EXENCIÓN

Identificación

Letra a) artigo 89 Lei 7/2022, de 8 de abril

EA

Letra b) artigo 89 Lei 7/2022, de 8 de abril

EB

Letra c) artigo 89 Lei 7/2022, de 8 de abril

EC

Letra d) artigo 89 Lei 7/2022, de 8 de abril

ED

Letra e) artigo 89 Lei 7/2022, de 8 de abril

EE

Letra f) artigo 89 Lei 7/2022, de 8 de abril

EF

Disposición transitoria sexta Lei 7/2022, de 8 de abril

EG

Serán suxeitos pasivos con obrigación de autoliquidar o IDIRES:

 • O xestor dos vertedoiros autorizados, de titularidade pública ou privada.
 • O xestor das instalacións de incineración autorizados, de titularidade pública ou privada.
 • O xestor das instalacións de coincineración autorizados, de titularidade pública ou privada.

Serán suxeitos pasivos contribuíntes con obrigación de soportar o IDIRES repercutido

 • A persoa física ou xurídica ou entidade do 35.4 LGT que entregue os residuos no vertedoiro cando sexa distinto ao xestor do vertedoiro.
 • A persoa física ou xurídica ou entidade do 35.4 LGT que entregue os residuos na instalación de incineración cando sexa distinto ao xestor da instalación de incineración.
 • A persoa física ou xurídica ou entidade do 35.4 LGT que entregue os residuos na instalación de coincineración cando sexa distinto ao xestor da instalación de coincineración.

Neste caso o xestor do vertedoiro, o xestor da instalación de incineración e o xestor da instalación de coincineración será suxeito pasivo SUBSTITUTO do contribuínte e terá a obrigación de:

 • repercutir o IDIRES ao contribuínte.
 • autoliquidar ingresar o imposto ante a Atriga.

Constituye la base imponible el peso, referido en toneladas métricas con expresión de tres decimales, de los residuos depositados en vertederos, incinerados o coincinerados.

La base imponible se determinará por cada instalación en la que se realicen las actividades que constituyen el hecho imponible de este impuesto.

La base imponible se determinará por estimación directa, mediante la utilización de mecanismos de pesaje debidamente certificados.

Cuando la Administración no pueda determinar la base imponible mediante estimación directa, podrá hacerlo mediante estimación indirecta conforme a lo previsto en el artículo 53 de la LGT. Para la estimación indirecta de la base imponible, la Administración podrá tener en cuenta cualquier dato, circunstancia o antecedente que pueda resultar indicativo del peso de los residuos depositados, incinerados o coincinerados, y en particular el levantamiento topográfico del volumen de residuo y la caracterización del residuo depositado, incinerado o coincinerado, con determinación de la densidad y composición.

A cota é o resultado de aplicar o tipo de gravame vixente á base impoñible declarada segundo o tipo de instalación e clasificación empregadas.

A cota íntegra será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo impositivo que corresponda conforme ao artigo 93 da Lei 7/2022 de 8 de abril de residuos e chans contaminados para unha economía circular.

Codificación tipo de gravamen

Importe

RA

tipo de gravame do art. 93.1.a) 1º

40 eur/tm

RB

tipo de gravame do art. 93.1.a) 2º

30 eur/tm

RC

tipo de gravame do art. 93.1.a) 3º 1)

15 eur/tm

RD

tipo de gravame do art. 93.1.a) 3º 2) inerte

3 eur/tm

RE

tipo de gravame do art. 93.1.a) 3º 2) resto

15 eur/tm

RF

tipo de gravame do art. 93.1.a) 4º 1)

10 eur/tm

RG

tipo de gravame do art. 93.1.a) 4º 2) inerte

1,5 eur/tm

RH

tipo de gravame do art. 93.1.a) 4º 2) resto

10 eur/tm

RI

tipo de gravame do art. 93.1.b) 1º

8 eur/tm

RJ

tipo de gravame do art. 93.1.b) 2º

5 eur/tm

RK

tipo de gravame do art. 93.1.c) 1º

3 eur/tm

RL

tipo de gravame do art. 93.1.c) 2º

1,5 eur/tm

RM

tipo de gravame do art. 93.1.d) 1º

20 eur/tm

RN

tipo de gravame do art. 93.1.d) 2º

15 eur/tm

RO

tipo de gravame do art. 93.1.d) 3º

7 eur/tm

RP

tipo de gravame do art. 93.1.e) 1º

15 eur/tm

RQ

tipo de gravame do art. 93.1.e) 2º

10 eur/tm

RR

tipo de gravame do art. 93.1.e) 3º

4 eur/tm

RS

tipo de gravame do art. 93.1.f) 1º

20 eur/tm

RT

tipo de gravame do art. 93.1.f) 2º

15 eur/tm

RU

tipo de gravame do art. 93.1.f) 3º

5 eur/tm

RV

tipo de gravame do art. 93.1.f) 4º

3 eur/tm

RW

tipo de gravame do art. 93.1.g)

0 eur/tm

 

Os substitutos do contribuínte deberán repercutir o importe das cotas devengadas sobre os contribuíntes do imposto, quedando estes obrigados a soportalas.

Así mesmo, serán obxecto de repercusión as cotas devengadas polas operacións suxeitas e exentas, codificadas conforme á nomenclatura especificada no anexo VIII da orde reguladora.

Non será exixible a repercusión en caso de:

 • liquidacións practicadas pola Administración
 • que o propio contribuínte deba presentar a correspondente autoliquidación

A repercusión deberá realizarse e documentarse no momento de realización da operación gravada polo imposto.

Documento de repercusión:

A repercusión das cotas devengadas efectuarase:

 • na factura, separadamente do resto de conceptos comprendidos nela.
 • no documento de repercusión aprobado no anexo VII da orde , en aqueles supostos nos que non exista obrigación de expedir factura.

A cota repercutida polo imposto indicarase de forma expresa no documento de repercusión especificando:

 • Tipo de residuo
 • Tm entregadas (con tres decimais)
 • Tipo Gravame
 • Cota repercutida (expresado en euros con 2 decimais)

Repercusión mensual

No caso de que se optase pola repercusión mensual, o documento de repercusión das cotas devengadas polas operacións realizadas en cada mes natural deberá emitirse antes do día 16 do mes seguinte.

Ligazóns asociadas

O imposto devindicarase cando se realice o depósito dos residuos no vertedoiro ou no momento da incineración ou coincineración dos residuos nas  instalacións de incineración de residuos ou de coincineración de residuos.

Declaración de alta no censo:

 • QUEN:

  Deberán presentar electrónicamente ante a Atriga unha declaración de alta no Censo Electrónico de vertedoiros, instalacións de incineración e instalacións de coincineración de residuos:

 1. As persoas ou entidades xestoras de vertedoiros autorizados, de titularidade pública ou privada, onde se efectúe a entrega de residuos para a súa eliminación.
 2. As persoas ou entidades xestoras de instalacións de incineración autorizadas, de titularidade pública ou privada, onde se efectúe a entrega de residuos para a súa eliminación ou valorización enerxética.
 3. As persoas ou entidades xestoras de instalacións de coincineración autorizadas, de titularidade pública ou privada, onde se efectúe a entrega de residuos para a súa eliminación ou valorización enerxética.
 • CANDO:
  Deberá complementarse no primeiro mes natural que comece tras a notificación da autorización das instalacións anteriores e sempre antes do inicio da actividade. Este prazo entenderase prorrogado até o primeiro día hábil seguinte, no caso de que o último día do período fose día inhábil. En calquera caso, a declaración de alta deberá presentarse antes do pago e presentación electrónicos da primeira autoliquidación.
  As persoas ou entidades xestoras de instalacións de depósito, almacenamento, incineración e coincineración de residuos radicadas no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia que, a 01/01/2023 iniciasen a súa actividade, deberán presentar a declaración de alta no mes de MARZO de 2023 e, en calquera caso, antes do pago e presentación electrónicos da primeira autoliquidación.
 • ONDE:
 • Na Oficina Virtual Tributaria (OVT) da Atriga
 • COMO:
  Mediante o modelo 009.
  Deberán:
  1. consignar todo os datos requiridos
  2. anexar la documentación que deba presentar xunto á declaración
  3. proceder á presentación telemática do modelo 009
  4. Si a declaración é aceptada, a aplicación devolveralle a persona usuaria en pantalla:
   • un código de identificación do residuo (CIR)
   • un código de identificación censal (CIC). La asignación deste código suporá a inscrición no Censo
   • o modelo 009 debidamente cuberto cos datos declarados e cos códigos CIR e CIC, e validado cun CSV, con indicación da data de presentación e os arquivos anexados. Este modelo serviralle de xustificante da presentación da declaración e da documentación anexa na data sinalada no propio modelo
 • DOCUMENTACIÓN a ACHEGAR XUNTO Á DECLARACIÓN DE ALTA:

  • Documentación acreditativa da representación, cando o obrigado actúe mediante representante.
  • Memoria descritiva da actividade a desenvolver pola que se solicita o alta no Censo, con indicación do epígrafe do Imposto sobre Actividades Económicas que, de ser o caso, correspóndalle.
  • Identificación e descrición do establecemento no que, de ser o caso, desenvolva a actividade.
  • Calquera outra documentación prevista pola normativa específica do sector, cando resulte inherente ao exercicio da actividade pola que se produce o alta no Censo.
  • Os substitutos dos contribuíntes deberán achegar certificado que acredite que os sistemas de pesada, conforme ao disposto no artigo 95.7 da Lei 7/2022, de 8 de abril, atópanse debidamente homologados.
 • XUSTIFICANTE de INSCRICIÓN:
  O modelo 009 debidamente cuberto cos datos declarados e cos códigos CIR e CIC, e validado cun código seguro de verificación (CSV) formado por dezaseis caracteres, con indicación da data de presentación e os arquivos anexados, serviralle de xustificante da presentación da declaración e da documentación anexa na data sinalada no propio modelo.

 • CÓDIGO CIC:
  Código de identificación censal formado por cinco caracteres que coincidiran cos caracteres oitavo a duodécimo do código de identificación do residuo (CIR).

 • Modelo 009. CAMBIO SUXEITO PASIVO:

  Prazo:
  Vinte días naturais desde a data na que se realizou a modificación do suxeito pasivo.

BAJA por CAMBIO de SUXEITO PASIVO: tramitar a baixa:

 • QUEN:
  Quen fose titular da actividade ou instalación con anterioridade á modificación

 • COMO:
  Mediante modelo 009

 • CANDO:
  No prazo máximo de dez días naturais desde a data na que se realizou modificación

 • ONDE: OVT Atriga.

  A declaración referida determinará no mesmo momento da aceptación pola aplicación da súa presentación, a baixa provisional do suxeito pasivo inicial respecto á instalación censada.

  O suxeito pasivo inicial deberá xustificar documentalmente ante a Atriga o cambio anexando a correspondente documentación á declaración.

  Verificada pola administración a documentación achegada, procederase á baixa definitiva do suxeito pasivo inicial respecto da instalación.

 

ALTA por CAMBIO de SUXEITO PASIVO: tramitar o alta:

 • QUEN:
  El novo titular da actividade ou instalación.

 • COMO:
  Mediante modelo 009

 • ONDE:
  OVT Atriga.

  A referida declaración determinará no mesmo momento da aceptación pola aplicación da súa presentación, o alta do suxeito pasivo respecto á instalación, momento a partir do cal poderá realizar calquera outra operación con respecto a esa instalación a través das aplicacións informáticas da OVT.

 

BAIXA por CESAMENTO de ACTIVIDADE: tramitar a baixa:

 • QUEN:
  O titular da actividade ou instalación.

 • COMO:
  Mediante modelo 009

 • CANDO:
  No prazo máximo dun mes desde a data na que se produza dita circunstancia.

 • ONDE:
  OVT Atriga.
  Con carácter previo a devandita declaración, deberá cumprir as obrigacións tributarias que tivese pendentes de realizar ou concluír.
  A comunicación referida determinará no mesmo momento da súa aceptación, a baixa provisional da actividade ou da instalación censada. Unha vez verificada a documentación xustificativa, a Atriga procederá á baixa definitiva da actividade ou da instalación censada.

 

Modelo 009. MODIFICACIÓNS:

 • QUEN:
  O titular da actividade ou instalación.
 • COMO:
  Mediante o modelo 009
 • CANDO:
  No prazo dun mes contado desde o día seguinte á data da modificación.
 • ONDE:
  OVT Atriga

Período ao que se refire: trimestre natural de cada ano.

Prazo de presentación e ingreso: os 20 primeiros días naturais seguintes a cada trimestre natural.

NOTA: No caso de domiciliación bancaria do pago: prazo 15 primeiros días naturais seguintes a cada trimestre.

Número: unha autoliquidación por cada establecemento.

NOTA: Teñen a obrigación de presentar a declaración aínda que durante algún trimestre non se realizou feito impoñible algún.

 

MODELO 593

Ligazóns asociadas