Volver ao contido

Guía do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas

O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas é un tributo cedido de carácter persoal e directo que grava a renda das persoas físicas de acordo coas súas circunstancias persoais e familiares e actualmente encóntrase regulado en:

  • Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio (BOE 29-novembro-2006), e
  • Real Decreto 439/2007, do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e se modifica o Regulamento de Plans e Fondos de Pensións , aprovado polo Real Decreto 304/2004, do 20 de febreiro. (BOE 31-marzo-2007).

A información sobre o IRPF pode obterse consultando na páxina web da Axencia Estatal da Administración Tributaria.

No uso das competencias normativas que o artigo 46 Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con estatuto de autonomía e se modifican determinadas normas tributarias lle atribúe as Comunidades Autónomas, a Xunta de Galicia aprobou a escala autonómica e as deducións seguintes:

Exercicios anteriores

 

Nota: Esta información ten carácter divulgativo e non recolle o contido íntegro das deducións aprobadas pola Comunidade Autónoma de Galicia.