Volver ao contido

Inmobles - Tributos da Comunidade Autónoma

Atrás

Inmobles

Inmobles

A partir do 1 de xaneiro de 2022 a Axencia Tributaria de Galicia só emitirá valoracións de bens inmobles previas ás autoliquidacións dos impostos de Sucesións e Doazóns e Transmisións e Actos Xurídicos Documentados en caso de inexistencia do valor de referencia previsto na normativa reguladora do catastro inmobiliario ou por non poder ser certificado o devandito valor pola Dirección Xeral do Catastro.

No caso de bens inmobles que á data de realización do feito impoñible conten co valor de referencia previsto na normativa reguladora do catastro inmobiliario (a partir de 1 de xaneiro de 2022), a valoración obtida polos sistemas seguintes non terá efecto algún.

A Axencia Tributaria de Galicia pon á súa disposición os seguintes medios para que poida exercer o seu dereito a ser informado dos valores dos bens inmobles que vaian ser obxecto de adquisición ou transmisión, conforme ao artigo 34, letra n), da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria.

Para obter información con carácter previo á adquisición ou transmisión de bens inmobles situados na Comunidade Autónoma de Galicia, para os efectos dos impostos de sucesións e doazóns, e transmisións patrimoniais onerosas e actos xurídicos documentados, establécense dous sistemas:

1.  Sistema Web: se o ben inmoble a valorar está incluído no ámbito de aplicación das ordes que desenvolven os medios de comprobación de valores inmobles situados na Comunidade Autónoma de Galicia, ditadas ao amparo do artigo 57.1 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral  Tributaria, ten á súa disposición unha ferramenta adaptada ás mesmas no portal OV Tributaria. Recoméndase achegar coa autoliquidación do imposto a impresión de valoración obtida a través da páxina web.

NOTA: Recorde que de acordo co establecido no artigo 134.1 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, a Administración tributaria non procederá á comprobación de valores se os obrigados tributarios declararon utilizando os valores resultantes da correcta aplicación desta orden. Isto non impedirá a comprobación dos elementos de feito e circunstancias manifestados polo obrigado tributario.

2.  Sistema presencial: no caso de que se trate de bens excluídos do ámbito de aplicación da Orde antes citada ou en virtude do disposto no artigo 90 da Lei xeral tributaria, vostede desexa solicitar a valoración poderá facelo dirixíndose á unidade de valoración da Axencia Tributaria de Galicia que sexa competente segundo a situación do ben. A devandita solicitude deberá facela empregando os formularios que ten á súa disposición na páxina web da Axencia Tributaria de Galicia. As valoracións previas solicitadas ao abeiro do artigo 90 da Lei Xeral Tributaria terán efectos vinculantes durante un prazo de tres meses, contados dende a notificación ao interesado, sempre que a solicitude se formulase con carácter previo á finalización do prazo para presentar a correspondente autoliquidación ou declaración e se proporcionasen datos verdadeiros e suficientes á Administración tributaria. Para estes efectos presentarase acompañando á autoliquidación, o informe emitido polos servizos de valoracións (sistema presencial).

Así mesmo debe achegarse o xustificante de pagamento da taxa (Modelo A. Autoliquidación de taxas) correspondente, segundo o disposto no artigo 26 do Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado.

 

Modelo A. Autoliquidación de taxas.

 

CÓDIGOS:

- Consellería de:  Facenda

05

- Delegación:

 

  • A Coruña

10

  • Lugo

20

  • Ourense

30

  • Pontevedra

40

  • Vigo

41

- Servizo de: Axencia Tributaria de Galicia

08

 

Código

Tipo de ben (por cada ben inmoble)

TAXA - DENOMINACIÓN

327601

  Pisos, locais, garaxes, almacéns, terreos rústicos ata 10 ten sen edificacións  

21,68

327602

  Casas, Naves, Edificios ou partes dun edificio, Hoteis

43,35

327603

  Solos Urbanos, urbanizables, mixtos e asimilados

43,35

327604

  Terreos rústicos de máis de 10 Ha, con melloras ou con edificacións

43,35

327605

  Inmobles singulares de Patrimonio Histórico e resto de bens ou dereitos

65,04