Volver ao contido

INFORMACIÓN DA ATRIGA RELATIVA Á COVID-19

 

09.09.2020

Resolución da Axencia Tributaria de Galicia do 31 de agosto de 2020 pola que se modifican as instrucións dos modelos de declaración e autoliquidación dos tributos sobre o xogo e as especificacións técnicas de determinados arquivos informáticos para a presentación deles conforme a Orde da Consellería de Facenda do 15 de xuño de 2020, pola que se adoptan medidas excepcionais e temporais relativas á presentación de declaracións e autoliquidacións e ao pagamento de determinados impostos xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

 


01.07.2020

Nota informativa sobre a atención presencial nas oficinas.

 


15.06.2020

Prazo de presentación de declaracións e autoliquidacións do Imposto de sucesións e doazóns, Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e Imposto sobre o xogo.

 


27.05.2020

Real Decreto-lei 19/2020, do 26 de maio, polo que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de emprego e Seguridade Social e tributarias para paliar os efectos do COVID-19 (entrada en vigor 28.05.2020):
1 Modificación do texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados: Disposición final primeira.

 


06.05.2020

A partir de agora, para as autoliquidacións presentadas de forma telemática existe un novo servizo na Oficina Virtual Tributaria chamado Presentación de documentación asociada á presentación dun imposto para achegar a documentación complementaria a ditas autoliquidacións.

 


22.04.2020

Instrucións aplicables aos procedementos tributarios: estado de alarma COVID-19

 


02.04.2020

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (entrada en vigor 02.04.2020):
1 Suspensión de prazos no ámbito tributario das Comunidades Autónomas: Artigo 53 e Disposición transitoria quinta.
2 Ampliación do prazo para recorrer: Disposición adicional octava.
3 Aplicación do Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, a determinados procedementos e actos: Disposición adicional novena.
4 Modificación do texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados: Disposición final primeira. Dezanove.

 


18.03.2020

Teléfonos de atención ao contribuínte durante o estado de alarma
 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de COVID-19 (entrada en vigor 18.03.2020):
1 Regulación da Suspensión de prazos no ámbito tributario: Artigo 33 e Disposición transitoria terceira.
2 Modificación do texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados: Disposición final primeira.

 


14.03.2020

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (entrada en vigor 14.03.2020) (inclúe a modificación dos apartado 4, 5 e 6 da  Disposición adicional terceira polo  Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19):
1 Disposición adicional terceira. Suspensión de prazos administrativos.
2 Disposición adicional cuarta. Suspensión de prazos de prescrición e caducidade.