Volver ao contido

Información en materia de persoal

Incorpóranse neste bloque todos aqueles deberes específicos de información en materia de persoal que recolle a normativa básica en materia de transparencia e que, a maiores, incorpora tamén a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Relación de postos de traballo

Efectivos de persoal funcionario e laboral nos termos previstos no artigo 32 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público.

Informes semestrais de evolución de efectivos:

Frecuencia de actualización: continua

Data de actualización: 25.01.2023

Convocatoria de procesos de provisión transitoria de postos de traballo