Volver ao contido

Información económica, orzamentaria e estatística

Incorpóranse neste bloque todos aqueles deberes de información económica, orzamentaria e estatística que recolle a normativa básica en materia de transparencia e que, a maiores, incorpora tamén a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno e tamén aqueloutras que esta última sinala como deberes específicos de información patrimonial, en materia de contratación pública, sobre concesión de servizos públicos, sobre convenios, sobre encargos de xestión e encargos a medios propios e sobre subvencións.

A normativa básica en materia de transparencia obriga a publicar as contas anuais que deban render os suxeitos incluídos no seu ámbito de aplicación, así como os informes de auditoría de contas e de fiscalización por parte dos órganos de control externo que sobre eles emítanse.

Convenios

Información estatística

Contratación pública

Período medio de pagamento a provedores