Volver ao contido

Normativa en tramitación

O artigo 9 (Deberes específicos de información de relevancia xurídica) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, sinala que debe facerse pública "c) A relación circunstanciada e motivada dos procedementos de elaboración de anteproxectos de lei e de disposicións administrativas de carácter xeral que estean en tramitación, a partir do momento en que se produza a aprobación do anteproxecto, con indicación do seu obxecto e estado de tramitación, así como a posibilidade que teñen as persoas de remitir suxestións e a forma de facelo".

Ligazóns asociadas