Volver ao contido

Información para Usuarios autorizados na aplicación das novas tecnoloxías da información nos procedementos de xestión tributaria

Imposto compensatorio ambiental mineiro

Imposto compensatorio ambiental mineiro

Como acceder a Oficina Virtual Tributaria como Usuario Autorizado?

Imposto compensatorio ambiental mineiro

Ademais do certificado dixital, para o emprego destas aplicacións cómpre ser previamente autorizado pola Axencia Tributaria de Galicia. Nesta páxina web está á súa disposición a ficha para a identificación das persoas que, en calidade de usuarios autorizados van acceder á nosa aplicación informática e o modelo de solicitude de autorización para o pagamento e a presentación telemática do imposto compensatorio ambiental mineiro. Cando as persoas autorizadas actúen en representación da empresa titular do aproveitamento deberá aportar a documentación acreditativa da representación. Unha vez cubertos ambos documentos deberán remitirse á Dirección da Axencia Tributaria de Galicia. Poderán ser adiantadas por fax ao número 981-544169.

 

Ficha para a identificación de usuarios autorizados.

1. Datos do suxeito pasivo:

 • Denominación social
 • NIF
 • Domicilio
 • Teléfono de contacto
 • Dirección de correo electrónico

2. Datos dos usuarios autorizados:

Cómpre que o/s usuario/s sexa/n o/s que figure/n como representante/s no/s certificado/s dixital/is outorgado/s pola Fabrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda (FNMT-RCM) á empresa titular do aproveitamento mineiro. Para a realización do pagamento cómpre así mesmo, que esta/s persoa/s aparezan como autorizada/s da/s conta/s contra a/s que se van facer os pagamentos.

 • Nome e apelidos
 • NIF
 • Teléfono de contacto
 • Dirección de correo electrónico
 • Sistema operativo co que traballa o usuario.

3. Datos do responsable de informática:
Se dispuxeran de algún responsable de informática co que desexen que se traten os problemas desta natureza, deberán indicar os seus seguintes datos:

 • Nome e apelidos
 • NIF
 • Teléfono de contacto
 • Dirección de correo electrónico