Volver ao contido

Contacto unificado

Formulario de denuncia tributaria

DATOS DA PERSOA DENUNCIANTE (os datos da persoa denunciante NON son obrigatorios)

A Axencia Tributaria de Galicia garante a absoluta confidencialidade da información recibida e da identidade da persoa denunciante.

DATOS DA PERSOA DENUNCIADA (apelidos e nome ou razón social é obrigatorio)

En caso de querer denunciar a máis dunha persoa, deberase anexar un documento cos seus datos no apartado Documentación a anexar.

FEITOS DENUNCIADOS

Imposto obxecto de denuncia:DOCUMENTACIÓN A ANEXAR
Información básica sobre protección de datos persoais. Tratamento para finalidades tributarias

Responsable do tratamento Axencia Tributaria de Galicia.
Finalidades do tratamento Desenvolvemento das tarefas de atención cidadá, xestión, inspección e recadación tributaria en relación cos tributos estatais cedidos e propios da Xunta de Galicia.
Lexitimación para o tratamento Cumprimento da normativa tributaria.
Destinatarios dos datos Os datos non se comunicarán a terceiros, excepto nos casos previsto pola Lei Xeral Tributaria: cesión a outras administracións tributarias, órganos xudiciais, etc.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

 

 

 , 
de    de