Volver ao contido

Unidades de Inspección Tributaria

Presentación

Unidades de Inspección Tributaria, que exercerán as funcións de inspección tributaria previstas no artigo 141 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, de imposición de sancións e de revisión en vía administrativa, que se lle atribúan mediante orde da consellería competente en materia de facenda.