Volver ao contido

Departamento de Recadación

Presentación

Departamento de Recadación, que exercerá as funcións en materia de recadación que se prevén na Lei 58/2003, do 17 de decembro, e no Regulamento xeral de recadación, aprobado polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, de imposición de sancións e de revisión en vía administrativa, que se lle atribúan mediante orde da consellería competente en materia de facenda.