Volver ao contido

Departamento Central de Recadación

Descrición das competencias

  1. A xestión centralizada da recadación executiva.
  2. A xestión recadatoria nos dous períodos respecto das débedas das unidades centrais e órganos con sede no concello de Santiago de Compostela.
  3. Ditar providencias de constrinximento respecto ás débedas sinaladas na alínea anterior.
  4. A relación coas entidades colaboradoras no ámbito da comunidade autónoma.
  5. Facer o seguimento dos procesos concursais en que compareza a Axencia Tributaria de Galicia.