Volver ao contido

Departamento Central de Valoracións

Presentación

O Departamento Central de Valoracións, que poderá situarse nunha das delegacións da Axencia Tributaria de Galicia e que exercerá, entre outras, as seguintes funcións:

Competencias:

  1. A dirección técnica dos equipos de traballo dedicados ao estudo e á investigación do valor de mercado dos inmobles.
  2. O estudo, análise e proposta das condicións técnicas necesarias para a explotación da información catastral.
  3. A análise e proposta dos criterios técnicos que utilizarán os facultativos en desenvolvemento das súas actuacións.
  4. A emisión de ditames e outras actuacións relacionadas coa valoración e recoñecemento de bens, dereitos e actividades de natureza inmobiliaria, así como a confección, conservación e actualización dos censos e rexistros fiscais correspondentes.
  5. A realización de traballos facultativos propios das obras de construción, reforma, conservación e reparación dos inmobles adscritos á Axencia Tributaria de Galicia, así como a recolla periódica de información sobre o seu estado de conservación, sistemas de seguridade e adecuación á normativa vixente.
  6. O control e inspección dos usos pola propia Axencia Tributaria de Galicia dos seus bens inmobles, así como a elaboración de propostas para a súa mellor aplicación, sobre as distribucións e aproveitamento de espazos.
  7. O estudo, deseño e proposta dos sistemas e procedementos que se vaian utilizar nas actuacións de valoración e do sistema de información e estatística relativa aos resultados das devanditas actuacións.
  8. A proposta de instrucións ou circulares no seu ámbito de competencias.