Volver ao contido

Área de Inspección Tributaria

Presentación

Corresponde á Área de Inspección Tributaria, baixo a dependencia da persoa titular da Dirección e sen prexuízo das funcións que, de conformidade co disposto no presente decreto, se deban entender atribuídas a outros órganos ou unidades, as funcións de inspección tributaria previstas no artigo 141 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, de imposición de sancións e de revisión en vía administrativa, que se lle atribuirán mediante a orde da consellería competente en materia de facenda, a elaboración da planificación xeral do control tributario, así como as demais que lle encomende a Dirección ou que se lle deleguen.

Gráfica da estrutura