Volver ao contido

Área de Coordinación, Xestión Económica e Asuntos Xerais

Presentación

Corresponde á Área de Coordinación, Xestión Económica e Asuntos Xerais, baixo a dependencia da persoa titular da Dirección e sen prexuízo das funcións que, de conformidade co disposto no presente decreto, se deban entender atribuídas a outros órganos ou unidades, as funcións de organización e supervisión do desenvolvemento e implementación dos sistemas de análise da información, da xestión da execución económica e orzamentaria, e dos servizos xerais e administrativos da axencia, así como as demais que se lle encomenden pola Dirección ou se lle deleguen.

Gráfica da estrutura