Volver ao contido

Área de Colaboración Social, Información e Asistencia

Presentación

Corresponde á Área de Colaboración Social, Información e Asistencia, baixo a dependencia da persoa titular da Dirección e sen prexuízo das funcións que, de conformidade co disposto no presente decreto, deban entenderse atribuídas a outros órganos ou unidades, as funcións de xestión tributaria previstas no artigo 117 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, de imposición de sancións e de revisión en vía administrativa, que se lle atribúan mediante orde da consellería competente en materia de facenda, así como as demais que lle encomende a Dirección ou que se lle deleguen.

Gráfica da estrutura