Volver ao contido

Departamento Central de Estudos, Información e Asistencia

Competencias:

  1. A coordinación dos departamentos de Información e Asistencia Tributaria das delegacións, outros órganos de xestión e de calquera outra organización que preste servizos propios da Axencia, en materia de información e asistencia tributaria.
  2. A xestión do contido da sede electrónica da Axencia Tributaria de Galicia.
  3. A elaboración e o mantemento dos modelos oficiais de declaracións tributarias e de calquera documento normalizado.
  4. O mantemento da base de datos de coñecemento, así como a recompilación e publicación dos textos actualizados das normas tributarias e de doutrina administrativa de maior transcendencia.
  5. A elaboración de estudos e informes sobre as distintas actuacións e procedementos desenvolvidos pola Axencia Tributaria de Galicia.
  6. O estudo, deseño e proposta dos sistemas e procedementos que se vaian utilizar no ámbito das súas competencias.
  7. A proposta de instrucións ou circulares no seu ámbito de competencias.