Volver ao contido

A Dirección

Presentación

A persoa titular da Dirección da Axencia Tributaria de Galicia, que terá a condición de alto cargo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, é nomeada e separada polo Consello da Xunta de Galicia, por proposta da persoa titular da consellería competente en materia de facenda. En todo caso, debe reunir requisitos de solvencia académica, profesional, técnica ou científica, en materia tributaria, así como experiencia acreditada na xestión pública.

Competencias:

 1. Exercer a dirección e xestión ordinaria da Axencia Tributaria de Galicia, que inclúe ditar as instrucións e circulares sobre todos os temas relacionados coa organización e o funcionamento dos servizos e do persoal da Axencia Tributaria de Galicia.
 2. Dirixir e coordinar a actuación do Comité de Dirección.
 3. Elaborar as propostas de obxectivos e plans de acción anuais, de relación de postos de traballo e oferta de emprego público e de informe xeral de actividade, para sometelos ao Consello Reitor.
 4. Executar o orzamento e o plan de acción anual da Axencia.
 5. Exercer a xefatura do persoal da Axencia e, en xeral, as funcións que a normativa autonómica de función pública encomenda aos órganos superiores e directivos nesta materia, en relación coa dependencia funcional do persoal da Axencia.
 6. Propoñer os criterios para a avaliación do desempeño do persoal ao servizo da Axencia e a correspondente distribución dos conceptos retributivos asignados á remuneración dos incentivos ao rendemento legalmente previstos, dentro das previsións establecidas polo orzamento da Axencia e conforme os criterios recollidos no contrato plurianual de xestión.
 7. Xestionar o patrimonio e administrar os recursos económicos da Axencia.
 8. Autorizar e dispoñer gastos con cargo a créditos orzamentarios, recoñecer obrigas e ordenar os seus pagamentos, conforme a normativa orzamentaria aplicable.
 9. Formular as contas anuais da Axencia Tributaria de Galicia e elevalas ao Consello Reitor para a súa aprobación.
 10. Aprobar o plan de control tributario anual.
 11. Aprobar o plan anual de formación do persoal ao servizo da Axencia Tributaria de Galicia.
 12. Propoñer á consellería competente en materia de facenda a elaboración de normas sobre a aplicación dos tributos e sobre a recadación en período executivo doutros ingresos de dereito público.
 13. Coñecer os proxectos normativos cando afecten procedementos tributarios e, en xeral, as competencias e funcións da Axencia Tributaria de Galicia, e emitir informe sobre estes.
 14. A coordinación e supervisión das distintas áreas e departamentos da Axencia Tributaria de Galicia.
 15. Ditar instrucións polas cales se establezan os criterios de actuación dos distintos órganos e unidades dependentes ou adscritos, así como circulares para a unificación de criterios nos ámbitos das funcións encomendas á Axencia Tributaria de Galicia, sen prexuízo da competencia para ditar disposicións interpretativas ou aclaratorias que corresponde á persoa titular da consellería competente en materia de facenda.
 16. Elaborar a proposta de resolución á persoa titular da consellería competente en materia de facenda en relación cos procedementos especiais de revisión en materia tributaria de actos nulos de pleno dereito e de declaración de lesividade de actos anulables, respecto aos actos ditados polos órganos da Axencia Tributaria de Galicia.
 17. A resolución dos procedementos de revogación dos actos da Axencia Tributaria de Galicia ditados no exercicio das súas funcións.
 18. Cumprir as demais funcións atribuídas nos estatutos da Axencia, as que lle atribúa o Regulamento de réxime interior e as que lle delegue a Presidencia ou o Consello Reitor.
 19. Ditar as resolucións nos procedementos tributarios e sancionadores en materia tributaria de competencia da Axencia Tributaria de Galicia, sempre que non estean atribuídas especificamente polo presente estatuto ou por outras disposicións xerais a outros órganos e unidades da Axencia Tributaria de Galicia.
 20. Asumir as facultades que non estean atribuídas expresamente a outro órgano e as que, de ser o caso, lle atribúan as disposicións vixentes.