Volver ao contido

Imposto sobre actividades de xogo

Orde EHA/1881/2011, de 5 de xullo, pola que se aproba o modelo 763 de autoliquidación do Imposto sobre actividades de xogo nos supostos de actividades anuais ou plurianuales, determínase a forma e prazos da súa presentación e regúlanse as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación telemática e modifícase a Orde EHA/2027/2007, de 28 de xuño, pola que se desenvolve parcialmente o Real Decreto 939/2005, de 29 de xuño, polo que se aproba o Reglamento Xeral de Recaudación, en relación coas entidades de crédito que prestan o servizo de colaboración na xestión recaudatoria da Axencia Estatal de Administración Tributaria (BOE Nº 162, de 8 de xullo de 2011)

Orde EHA/1881/2011, de 5 de xullo, pola que se aproba o modelo 763 de autoliquidación do Imposto sobre actividades de xogo nos supostos de actividades anuais ou plurianuales, determínase a forma e prazos da súa presentación e regúlanse as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación telemática e modifícase a Orde EHA/2027/2007, de 28 de xuño, pola que se desenvolve parcialmente o Real Decreto 939/2005, de 29 de xuño, polo que se aproba o Reglamento Xeral de Recaudación, en relación coas entidades de crédito que prestan o servizo de colaboración na xestión recaudatoria da Axencia Estatal de Administración Tributaria (BOE Nº 162, de 8 de xullo de 2011)

Data publicación

08/07/2011