Volver ao contido

Imposto sobre Operacións Societarias

Existe obriga de declarar o imposto cando se realizan as seguintes operacións:

 1. A constitución, aumento e diminución de capital, fusión, escisión e disolución de sociedades.
 2. As achegas que efectúen os socios para repor perdas sociais.
 3. O traslado a España da sede de dirección efectiva ou do domicilio social dunha sociedade, cando nin unha nin outro estivesen previamente situados nun Estado membro da Comunidade Económica Europea, ou nestes a entidade non tivese sido gravada por un imposto similar ao regulado no presente Título.

A norma do imposto establece determinadas exencións no art. 45, que implican a non tributación por este imposto, pero que non evitan a obriga de presentar declaración. Merece ser destacada a exención do artigo 45.I.B. 11. relativa á constitución de sociedades, o aumento de capital, as achegas que efectúen os socios que non supoñan aumento de capital e o traslado a España da sede de dirección efectiva ou do domicilio social dunha sociedade cando nin unha nin outro estivesen previamente situados nun Estado membro da Unión Europea.

É suxeito pasivo deste imposto:

 1. Na constitución, aumento de capital, fusión, escisión, traslado de sede de dirección efectiva ou domicilio social e achegas dos socios para repor perdas, a sociedade.
 2. Na disolución de sociedades e redución de capital social, os socios, copropietarios, comuneiros ou partícipes polos bens e dereitos recibidos.

Cando se fala de sociedade, non so se está a referir a sociedades mercantís senón que tamén inclúe a: 

 1. As persoas xurídicas non societarias que persigan fins lucrativos.
 2. Os contratos de contas en participación.
 3. A copropiedade de buques.
 4. A comunidade de bens, constituída por actos inter vivos, que realice actividades empresariais.
 5. A mesma comunidade constituída ou orixinada por actos mortis causa, cando continúe en réxime de indivisión a explotación do negocio do causante por un prazo superior a tres anos.

O prazo para a presentación é de un mes, contado desde a data de devindicación do imposto 

A presentación electrónica das autoliquidacións e, se é o caso, da documentación complementaria ten carácter obrigatorio para os obrigados tributarios seguintes:

 1. As persoas xurídicas.
 2. As entidades sen personalidade xurídica as que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. 
 3. As persoas que representen a un contribuínte que estea obrigado á presentación e pagamento electrónico.
 4. As persoas ou entidades que, de acordo co que prevé o artigo 92 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, teñan a condición de colaboradores sociais na aplicación dos tributos e cumpran os requisitos e as condicións que estableza a normativa vixente.

A presentación telemática das autoliquidacións do imposto sobre operacións societarias realizarase pola OVTributaria, Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, Presentación telemática. 
Nos supostos en que da autoliquidación practicada resulte un importe a ingresar, con carácter previo á súa presentación e sen prexuízo da posibilidade de solicitar un aprazamento ou fraccionamento, os obrigados tributarios realizarán, se é o caso, o pagamento da débeda tributaria.
o pagamento poderá realizarse ordenando a súa domiciliación, de acordo coa normativa vixente na materia, ou de calquera das formas que se indican a continuación:

a) De forma presencial en calquera das entidades colaboradoras autorizadas para pagamentos presenciais con NRC, mediante o documento de ingreso que para estes efectos xerará a aplicación informática e imprimirá o usuario.
A aplicación informática xerará dúas copias do documento de ingreso debidamente cuberto. Co devandito documento acudirase á entidade financeira colaboradora para a realización do pagamento, a cal quedará co exemplar para a entidade colaboradora e devolverá ao obrigado tributario o exemplar para o interesado co selo da entidade, data do ingreso, número e importe, así como co NRC. O devandito documento servirá de xustificante de pagamento do número de autoliquidación impreso neste.
Para completar a presentación da autoliquidación, na aplicación informática, Operacións realizadas, deberá  incluír  o número NRC identificativo do ingreso que consta no documento facilitado pola entidade colaboradora. 

b) De forma electrónica, o usuario accederá ás aplicacións específicas a través da OVT da Atriga e efectuará o pagamento da correspondente autoliquidación a través das entidades de crédito colaboradoras para tal efecto ou mediante tarxeta de crédito ou débito a través de sistemas de terminal de punto de venda (TPV) virtual a través da entidade de crédito adxudicataria do contrato en virtude do cal se preste o devandito servizo. A entidade efectuará as comprobacións oportunas e aceptará ou rexeitará a operación. No caso de ser aceptada efectuará o aboamento na correspondente conta restrinxida de recadación de tributos e xerará o correspondente NRC para completar a presentación electrónica da autoliquidación.
Unha vez realizado o pagamento, a aplicación informática xerará o recibo que o contribuínte deberá conservar, en que se identificará o número da conta que realiza o pagamento, data do ingreso, importe, NIF e nome do obrigado ao pagamento, así como o NRC. O devandito documento servirá de xustificante de pagamento do número de autoliquidación impreso neste.

Tamén poderá utilizar a domiciliación bancaria como medio de pagamento das débedas resultantes, sempre que a presentación da autoliquidación se leve a cabo por medios telemáticos. 
As contas designadas polos obrigados ao pagamento para o cargo do importe das débedas domiciliadas deberán cumprir as seguintes condicións:

 1. Ser de titularidade do obrigado ao pagamento.
 2. Tratarse dunha conta á vista ou dunha conta de aforro que admita a domiciliación de pagamentos.
 3. Estar abertas nunha entidade de crédito autorizada para actuar como colaboradora na xestión recadatoria da Atriga

Carecerán de efectos as ordes de domiciliación en contas que non reúnan os requisitos anteriores, polo que o obrigado deberá responder ante a Atriga da posible falta de pagamento ou do pagamento fóra de prazo do importe domiciliado. 

O pagamento das débedas domiciliadas considerarase efectuado na data na que se produza o cargo na conta do obrigado, carecendo de efectos fronte á Atriga a data na que a entidade colaboradora valore contablemente a operación de cargo.

No caso de que na autoliquidación presentada se marcara a solicitude de aprazamento e fraccionamento será necesario que o obrigado tributario presente ante a Atriga a súa solicitude expresa na forma, lugar e prazo e cos requisitos e consecuencias sinaladas na normativa tributaria, sen que poida entenderse presentada a devandita solicitude coa mera presentación da autoliquidación coa devandita casa marcada. A non presentación desta solicitude nos  prazos establecidos para efectuar o pagamento da débeda tributaria en período voluntario determinará o inicio do período executivo e o pagamento esixirase a través do procedemento de constrinximento. 

Salvo que o documento comprenda algún concepto suxeito á cota gradual do gravame de Actos Xurídicos Documentados, a que se refire o artigo 72 deste Regulamento, nese caso será competente a oficina en cuxa circunscrición radique o Rexistro no que debería procederse á inscrición ou anotación, a regra xeral é que cando o acto ou documento refírase a operacións societarias a oficina competente sexa aquela en cuxa circunscrición radique o domicilio fiscal da entidade.

A presentación do modelo de autoliquidación 600 poderase realizar presencialmente en as delegacións da Axencia Tributaria de Galicia, oficinas liquidadoras ou oficinas de distrito hipotecario previa solicitude de cita previa ou telemáticamente pola OVTributaria 
 

O obrigado tributario debe  presentar a seguinte documentación: 

 1. O documento en que se conteña ou constate o feito impoñible suxeito a gravame. No caso de documentos notariais, xudiciais ou administrativos, deberase presentar copia auténtica do documento. Se se trata de documentos privados, presentarase o orixinal destes.Se o acto ou contrato non está incorporado no documento presentarase unha declaración escrita substitutiva.
 2. Modelo 600 de autoliquidación.

Precísase cita previa para a presentación presencial do imposto nas delegacións da Axencia Tributaria de Galicia, oficinas liquidadoras ou oficinas de distrito hipotecario.

En caso de presentación telemática do imposto, a remisión dos documentos comprensivos dos feitos impoñibles realizarase das seguintes formas:

 1. Presentación telemática de calquera documento, salvo os notariais: A través da OVTributaria, servizo "Presentación de documentación asociada" no momento posterior á presentación. Se é colaborador social deberá presentar a documentación a través do mesmo servizo co perfil de colaborador  social e achegar a representación.
 2. Presentación telemática dos documentos notariais:

1. Cando por solicitude do obrigado tributario o notario autorizante colabore na presentación, pagamento e remisión por vía telemática da autoliquidación e documentación complementaria do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, remitirá o documento en formato electrónico que incorpore o feito ou negocio suxeito a tributación á consellería competente en materia de facenda. A aplicación informática da consellería emitirá unha dilixencia de presentación do documento, para a súa incorporación á matriz da escritura ou documento notarial por parte do notario autorizante.

2. Se a presentación electrónica é realizada polo propio suxeito pasivo ou por un profesional actuando no seu nome, estes deberán solicitar ao notario autorizante a remisión en formato electrónico do documento que incorpore o feito ou negocio suxeito a tributación. O propio notario procederá ao envío deste documento no prazo de dez días naturais, contados a partir da súa formalización, e, en todo caso, antes da finalización do prazo de presentación da declaración tributaria correspondente.

O usuario sinalará a través da aplicación informática na devandita presentación que autorizou ao notario o envío do documento notarial. Aceptada a presentación da autoliquidación, a aplicación informática da consellería enviará ao usuario un xustificante da presentación do documento.

Se o usuario desexa que o notario autorizante do documento incorpore á matriz da escritura ou documento notarial a dilixencia de presentación do documento comunicarallo, e este incorporará a autorización do usuario á ficha notarial remitida. Neste caso a aplicación enviará ao notario o devandito xustificante para a súa incorporación.

No Imposto sobre Operacións Societarias, o contribuínte está obrigado a realizar a autoliquidación do imposto e ingresar as cantidades resultantes. Para iso deberá cubrir o modelo 600.

Se conta con certificado dixital ou DNI electrónico poderá realizar o pagamento e a presentación do imposto a través da OVTributaria  --- Cidadáns --- Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e actos xurídicos documentados --- Presentación telemática, así como achegar a documentación a través do servizo "Presentación de documentación autoliquidacións". 

Se é colaborador social realizará a presentación do imposto e achega da documentación polo  perfil de colaboradores sociais e achegará a representación.

Se non ten certificado dixital ou DNI electrónico, o modelo 600 poderá adquirilo en calquera das oficinas ou estancos autorizados ou ben obtelo a través OVTributaria --- Cidadáns --- Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e actos xurídicos documentados ---Confección On-line. Se resulta cantidade a ingresar, antes de presentar a autoliquidación, deberá realizar o pagamento en calquera das entidades financeiras autorizadas. Para a presentación do imposto de forma presencial nas delegacións da Axencia Tributaria de Galicia, oficinas liquidadoras ou oficinas de distrito hipotecario precísase cita previa

O tipo do imposto de operacións societarias é do 1%.

Aparte das posibles consecuencias derivadas da falta de presentación e ingreso, comúns a tódolos impostos, o imposto sobre operacións societarias posúe certas garantías para a súa presentación que convén ter en conta. Así, a súa non presentación pode implicar que:

 • os rexistros mercantís non admitirán para a súa inscrición ningún documento que conteña actos ou contratos suxeitos.
 • os documentos nos cales conste o feito impoñible non se admitirán nin terán efecto en oficinas ou rexistros públicos

Nota: Esta información ten carácter divulgativo e non recolle o contido íntegro do Real Decreto Lexislativo 1/1993, de 24 de setembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados (B.O.E. 20/10/1993), e no Real Decreto 828/1995, de 29 de maio, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre Transmisións patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados (B.O.E. 22/6/1995) e da ORDE do 9 de decembro de 2020 pola que se aproban os diferentes modelos de autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o procedemento e as condicións para o seu pagamento e presentación, así como determinadas obrigacións formais e de subministración de información tributaria. A estes efectos acompáñase o texto íntegro das normas antes citadas para a súa consulta.