Volver ao contido

Imposto sobre Transmisións Patrimoniais (compravenda de determinados medios de transporte usado entre particulares)

O imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, vén regulado no Real Decreto Lexislativo 1/1993, do 24 de setembro, polo que se aproba o Texto Refundido da lei do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, e no Real Decreto 828/1995, do 29 de maio, polo que se aproba o Regulamento do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Teñen a obriga de declara-lo imposto aquelas persoas que adquiran vehículos (coches, embarcacións ou aeronaves) como consecuencia de transmisións onerosas por actos "inter vivos", sempre que ditos vehículos non se adquiran de empresarios ou profesionais no exercicio da súa actividade empresarial ou profesional, xa que neste caso a adquisición estaría gravada polo Imposto sobre o valor engadido (IVE).

Ex.: a compra dun coche a un concesionario está suxeita a IVE mentres que se se adquire de segunda man ao antigo titular, está suxeita ao Imposto sobre transmisións.

O prazo para a presentación é de trinta días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no que se cause contrato de compravenda.

Para poder efectua-la presentación telemática deberá acceder á oficina virtual tributaria que se atopa na portada da nosa páxina web e dispoñeer do certificado de usuario expedido pola FNMT-RCM ou por outras autoridades certificadoras admitidas pola Consellería de Economía e Facenda. (1)

As especialidades desta forma de presentación son as seguintes:

 1. Para que se teña por realizada a presentación telemática destes impostos é necesario que previamente se realice o pagamento da cantidade resultante da autoliquidación. No caso contrario terase por non realizada a presentación.

  O pagamento das autoliquidacións para presentar de forma telemática poderá efectuarse das seguintes formas:
  • Mediante ingreso presencial da cantidade resultante da autoliquidación en calquera das entidades colaboradoras autorizadas por esta consellería para o cobro de autoliquidacións presentadas telematicamente. O ingreso realizarase mediante o documento de ingreso que para estes efectos xerará a aplicación informática e imprimirá o usuario. Unha vez realizado o pagamento, a entidade colaboradora facilitará un número NRC identificativo do ingreso realizado que será requirido posteriormente pola aplicación informática para completar a presentación.

   Neste suposto, a aplicación informática xerará dúas copias do documento de ingreso debidamente cuberto. Co devandito documento acudirase á entidade colaboradora para a realización do pagamento, a cal quedará co exemplar para entidade colaboradora e devolverá ao contribuínte o exemplar para o interesado co selo da entidade, data do ingreso, número e importe, así como co NRC. O devandito documento servirá de xustificante de pagamento do número de autoliquidación imprimido neste.
  • Mediante pagamento telemático. O usuario accederá ás aplicacións específicas a través da páxina web da Consellería de Economía e Facenda e efectuará o pagamento das correspondentes autoliquidacións a través das entidades colaboradoras autorizadas por esta consellería para o pagamento telemático. A entidade efectuará as comprobacións oportunas e aceptará ou rexeitará o cargo. Caso de ser aceptado o cargo, efectuará o aboamento na correspondente conta restrinxida de recadación de tributos e xerará un NRC por cada autoliquidación.

   Neste suposto, a aplicación informática, unha vez realizado o pagamento, xerará o "Recibo de cargo en conta" que o contribuínte deberá imprimir e conservar, no que se identificará o número da conta que realiza o pagamento, data do ingreso, importe, NIF e nome do contribuínte así como o NRC. O devandito documento servirá de xustificante de pagamento do número de autoliquidación imprimido neste.
 2. A presentación da autoliquidación do imposto e a súa data acreditarase mediante a impresión do documento (modelo 620) xerado pola aplicación informática, no que constarán os datos identificativos do suxeito pasivo, transmitente, presentador, datos dos bens e liquidación. Ademais xerarase un código interno que permitirá asociar de forma inequívoca a autoliquidación presentada telematicamente coa impresa polo contribuínte.
 3. Os contribuíntes deberán conservar os xustificantes de pagamento e presentación, no caso de que a autoliquidación presentada non dea lugar a ingreso bastará a xustificación da presentación mediante a impresión do documento (modelo 620) xerado pola aplicación informática tal e como se dispón nol punto 2.

Aquelas persoas que non desexen realizar a presentación telemática deste imposto ou ben non dispoñan do certificado de usuario expedido pola FNMT-RCM ou por outras autoridades certificadoras admitidas pola Consellería de Economía e Facenda, poderán cubrir a súa autoliquidación utilizando o programa de axuda existente na páxina web desta consellería. Para estes efectos e unha vez introducidos os datos correspondentes, o sistema imprimirá catro exemplares do modelo 620 (exemplar para o interesado, exemplar para a Administración, talón de cargo e carta de pagamento) que serán válidos para a presentación do imposto de forma presencial nas oficinas xestoras desta consellería.

Na oficina xestora que lle corresponda deberá presenta-la seguinte documentación:

 1. Fotocopia do NIF do suxeito pasivo e transmitente ( no caso de non ter NIF, aportarase fotocopia do DNI).
 2. Copia auténtica do documento notarial, xudicial ou administrativo no que conste o acto ou contrato gravado e copia simple deste. No caso de que se trate de documentos privados, estes presentaranse por duplicado (orixinal e copia).
 3. Modelo 620.
 4. Fotocopia do permiso de circulación.
 5. Fotocopia da ficha técnica do vehículo.

No imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas, o contribuínte está obrigado a realizar a autoliquidación do imposto e ingresar as cantidades resultantes. Para iso deberá cumprir o modelo 620.

Os modelos poderá adquirilos nas delegacións da Axencia Tributaria de Galicia, nas oficinas liquidadoras e nas oficinas de distrito hipotecario e nestes existen instrucións para a súa cumprimentación.

O tipo a aplicar sobre a base impoñible de vehículos é o 8%.

No imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas, o tipo de gravame aplicable ás transmisións de embarcacións de recreo e motores mariños será do 1% (artigo 15.6 do Decreto Lexislativo 1/2011, de do 28 de xullo, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado)

Os tipos anteriores aplicaranse sobre o valor real do ben. Para coñecer o valor real dos vehículos de turismo e embarcacións pode utilizar as táboas de valores aprobadas polo Ministerio de Facenda.

Na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, a cota tributaria correspondente á transmisión de automóbiles turismo e todoterreos, cun uso igual ou superior a quince anos, será a seguinte:

Cilindrada do vehículo
(centímetros cúbicos)
Cota
(euros)
Ata 1.199 22
De 1.200 a 1.599 38

 

Aparte das posibles consecuencias derivadas da falta de presentación e ingreso, comúns a tódolos impostos, o imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas de vehículos posúe certas garantías para a súa presentación que convén ter en conta. Así a súa non presentación pode implicar que non se admita na dirección xeral de tráfico, ou no rexistro correspondente de embarcacións, o cambio de titular.

Nota: Esta información ten carácter divulgativo e non recolle o contido íntegro do Real Decreto Lexislativo 1/1993, do 24 de setembro, polo que se aproba o Texto Refundido da lei do Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados (B.O.E. 20/10/1993), e no Real Decreto 828/1995, do 29 de maio, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados B.O.E. 22/6/1995). Para estes efectos acompáñase o texto íntegro das normas antes citadas para a súa consulta.

Nota 1: As referencias que este texto fai á Consellería de Economía e Facenda han de entenderse feitas á Axencia Tributaria de Galicia