Volver ao contido

Anexo 2, taxa por servizos profesionais modalidades administrativo-facultativas da lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da comunidade autónoma de Galicia.(D.O.G. Núm. 240 de 11 de decembro de 2003)

Bonificacións

Establécese unha bonificación dun 25% do importe das tarifas desta taxa que se deben satisfacer cando estean comprendidas na solicitude de autorización, ampliación, modificación ou traslado de establecementos industriais e se realicen os trámites a través das Oficinas de Tramitación Única de Industrias (OTU´S) da consellería competente en materia de industria.

Exencións

  1. O Estado e os demais entes públicos territoriais ou institucionais, sempre que os servizos ou as actividades dos que sexan beneficiarios se presten ou realicen no marco do principio de colaboración entre administracións.
  2. Quedarán exentas da tarifa 31.22, "Actuacións en materia de vivenda", a promoción, cesión e rehabilitación polo Estado de vivendas de protección oficial de interese xeral, así como as actuacións da Comunidade Autónoma e das corporacións locais en materia de promoción ou rehabilitación.
Código Descrición Tarifa
31.01.00 Outorgamentos, rehabilitación, prórroga, visado ou modificación de autorizacións en materia de transportes mecánicos, de viaxeiros e mercadorías por estrada  
31.01.01 Autorización, transmisión, rehabilitación, canxe e exención de autorización, ou prórroga de autorización 26,66
31.01.02 Visado de cada unha das copias certificadas da autorización, expedicións de copias ou duplicados e modificación 15,00
31.01.05 Autorización para servizos regulares de uso especial de transporte de escolares e traballadores e para transporte nocturno (reiteración de itinerarios con vehículos discrecionais) 26,66
31.01.06 Capacitación profesional para o exercicio de actividades de transporte, auxiliares e complementarias deste, así como para o exercicio de conselleiros de seguridade en transporte de mercadorías perigosas:  
  - Recoñecemento: por cada modalidade de transporte 21,40
  - Realización das probas para a obtención do certificado: por cada unha das modalidades 21,40
  - Expedición do certificado: por cada modalidade 21,40
31.01.07 Actuacións relativas ás concesións de servizos de transporte regular permanente ou temporal de uso xeral:  
  - Outorgamento e ampliación das concesións :  
  Por cada km medio diario 0,607385
  O número medio diario de kms. percorridos será o resultado de dividir o número de kms. por percorrer nas expedicións previstas ó longo do ano na concesión ou ampliación solicitada por 365.  
  - Modificación das condicións da concesión:  
  Por cada modificación 53,35
  - Visado dos cadros de tarifas 26,66
  Cando os cadros de tarifas presentados para a súa validación coincidan cos editados e aportados ás empresas previamente pola propia administración titular do servizo público, e este procedemento se efectúe de xeito telemático no contorno das aplicacións informáticas postas en operativa pola propia administración, o anterior importe minorarase nun 90%.  
31.01.08 Outorgamento ou rehabilitación de autorización da Axencia Central de Transporte transitario ou almacenista distribuidor 53,35
31.01.10 Prórroga, visado ou modificación das autorizacións da subalínea 08 21,40
31.01.11 Dilixenciado do caderno de contratos relativos á prestación de servizos en autotaxi iniciados en concello distinto daquel onde teñan a súa residencia 18,40
31.01.12 Aprobación de revisión de tarifas na explotación de estación de autobuses: procedemento ordinario. Cando a revisión solicitada se efectúe anualmente, mediante a aplicación, nun procedemento simplificado, do incremento do IPC do ano anterior, consonte co previsto no procedemento simplificado definido nas correspondentes ordes de revisión de tarifas, o anterior importe minorarase nun 90%. 73,59
31.01.13 Expedición de tarxetas de tacógrafo dixital:  
  a) Tarxeta de condutor 27,19
  b) Tarxeta de empresa 27,19
  c) Tarxeta de centro de ensaio 27,19
31.01.14 Autorización de centros de formación de condutores de determinados vehículos destinados ao transporte por estrada:  
  - autorización inicial 306,00
  - visado 153,00
  - Modificación 51,00
31.01.15 Homologación de cursos de formación de condutores de determinados vehículos destinados ao transporte por estrada ou renovación da homologación:  
  - cualificación inicial ordinaria 153,00
  - cualificación inicial acelerada 153,00
  -formación continua 102,00
31.01.16 Comunicación da celebración de cursos de formación de condutores de determinados vehículos destinados ao transporte por estrada  
  - cualificación inicial ordinaria 102,00
  - cualificación inicial acelerada 71,40
  -formación continua 51,00
  - modificación da comunicación 20,00
31.01.17 Obtención da aptitude profesional acreditativa da cualificación inicial:  
  - inscrición para a realización do exame 21,40
  - expedición do certificado de cualificación inicial 21,40
31.01.18 Expedición da tarxeta de cualificación do condutor ou renovación desta 20,40
31.03.00 Actuacións en materia de ordenación en industrias agrarias  
31.03.01 Instalación de novas industrias ou ampliación das existentes.  
  Base de aplicación (capital de instalación ou ampliación):  
  - Ata 3.005,06 € 33,06
  - Desde 3.005,07 a 9.015,18 € 49,28
  - De 9.015,19 a 18.030,36 € 66,11
  - Por cada 6.010,12 € máis ou fracción 3,01
31.03.02 Traslado de industrias  
  Base de aplicación (valor da instalación)  
  - Ata 3.005,06 € 18,03
  - De 3.005,07 a 9.015,18 € 30,65
  - De 9.015,19 a 18.030,36 € 40,27
  - Por cada 6.010,12 € máis ou fracción 2,10
31.03.03 Substitución de maquinaria.  
  Base de aplicación (importe de maquinaria e instalacións de substitución).  
  - Ata 3.005,06 € 9,02
  - De 3.005,07 a 9.015,18 € 15,03
  - De 9.015,19 a 18.030,36 € 19,83
  - Por cada 6.010,12 € máis ou fracción 1,20
31.03.04 Cambio de propietario da industria  
  Base de aplicación (valor da instalación):  
  - Ata 60.101,21 € 30,05
  - De 60.101,22 a 150.253,03 € 60,10
  - De 150.253,03 a 300.506,05€ 90,15
  - De 300.506,06 a 601.012,10 € 120,20
  - Máis de 601.012,10 € 150,25
  Sen prexuízo das sancións que fosen aplicables e nos supostos de continuación da actividade cando se trate de industrias instaladas ou modificadas clandestinamente, aplicaranse as tarifas anteriores que correspondan incrementadas nun 100 %.  
Cando se trate de industrias catalogables, as tarifas veranse reducidas nun 50 %; se do resultado da anterior operación a devandita redución determinase unha cota inferior á sinalada para o primeiro tramo de cada tarifa, esta última terá o carácter de cota mínima.  
     
31.04.00 Actuacións en materia de fomento, defensa e mellora da produción agrícola.  
31.04.03 Inscrición no Rexistro de maquinaria agrícola  
31.04.03.01 Para maquinaria usada  
  - Colleitadoras 23,90
  - Tractores 14,44
  - Remolques, motocargadores e autocargadores 4,87
31.04.03.02 Maquinaria nova (tómase como base o prezo de compra):  
  - Ata 3.005,06 € 0,25%
  - Resto 0,20%
31.04.03.03 Inscrición no Rexistro provisional de produtores de planta de viveiro 19,19
31.04.04 Recoñecementos:  
  - Por visitas de recoñecemento a viveiros e instalacións de carácter forestal 11,57
31.04.05 Certificacións fitosanitarias:  
31.04.05.01 Ata 1.803,04 € 0,50%
31.04.05.02 De 1.803,04 a 3.606,07 € 0,40%
31.04.05.03 De 3.606,08 a 6.010,12 € 0,30%
31.04.05.04 Exceso sobre 6.010,12 € 0,20%
31.04.06 Rexistro oficial de establecementos e servizos de produtos fitosanitarios:  
  - Primeira Inscrición 60,00
  - Modificacións da inscrición 30,00
  - Renovación da anterior inscrición 60,00
31.04.07 Homologación de cursos de capacitación para realizar tratamentos praguicidas:  
31.04.07.01 Curso nivel básico:  
  - Homologación e autorización do primeiro curso 184,01
  - Autorización de cada curso 147,21
31.04.07.02 Curso nivel cualificado  
  - Homologación e autorización 368,00
  - Autorización de cada curso 294,40
31.04.07.03 Curso niveis especiais  
  - Homologación e autorización do primeiro curso 368,00
  - Autorización de cada curso 368,00
31.04.07.04 Carnés de manipulación de praguicidas  
  - Inscrición para a realización de probas de aptitude para a súa obtención 8,83
  - Renovación do carné 4,43
  - Validación para a súa obtención 12,07
31.04.08 Explotación de datos estatísticos oficiais procedentes dos rexistros dos apartados anteriores 14,72
  Adicionalmente esixiranse (en euro/rexistro ):  
  - Ata 49.999 rexistros 0,014721
  - De 50.000 a 99.999 rexistros 0,012861
  - De 100.000 en adiante 0,011077
31.04.09 Rexistro oficial de produtores, comerciantes e importadores de vexetais e produtos vexetais  
  Inscrición no rexistro oficial de produtores e comerciantes de vexetais e produtos vexetais 60,00
  Toma de mostras para su análise en laboratorio, por cada mostra 6,00
  Inspección oficial para autorización emisión pasaporte fitosanitario 30,00
  Custo da etiqueta do pasaporte fitosinatario, por cada xogo de tres etiquetas coa mesma numeración 0,10
     
31.05.00 Xestión técnico-facultativa de servizos forestais.  
31.05.01 Levantamento de planos  
  - Por levantamento de itinerarios (€/km2) 27,33
  - Por confección do plano (€/ha) 0,90
  - Replanteo de planos (€ por km2 ou fracción) 55,65
  Mínimo 185,22
31.05.02 Participacións  
  — Aplicarase tarifa dobre do levantamento de planos, pero o enxeñeiro ten a obriga de lle dar a cada interesado un plano xeral coas divisións e a de marcar e amolloar sobre o terreo os diferentes lotes (mínimo) 190,79
31.05.03 Deslindamentos  
  - Para o apeo e levantamento topográfico, a razón de euro/Km 38,27
  A este importe engadiráselle o 2,25% do orzamento total polo estudio e informe da documentación.  
  Mínimo 143,09
31.05.04 Amolloamento  
  - Para o replanteo, a razón de €/km. ou fracción 28,72
  - Polo recoñecemento e recepción das obras (do orzamento de obras) 0,10
  Mínimo 143,09
31.05.05 Cubicación e inventario de existencias  
  - Inventario de árbores (€/m3) 0,005716
  - Cálculo de cortizas, resinas, froitos, etc. (€/árbore) 0,005716
  - Existencias apeadas, o 5 por mil do valor inventariado.  
  - Montes rasos (€/ha) 0,085747
  - Montes baixos (€/ha) 0,321555
  Mínimo 95,46
31.05.06 Valoración  
  - Ata 300,51 € de valor 24,87
  - Excesos sobre 300,51 €, o 5 por mil  
31.05.07 Ocupacións e autorización de cultivos agrícolas ou pasteiros en terreos forestais.  
  - Por demarcación ou sinalamento do terreo.  
  Ata 20 ha (cada ha) 1,17
  Restantes ha (cada ha) 0,714570
  Mínimo 95,46
  - Pola revisión anual do gozo, o 50% do canon ou a súa renda anual.  
  Mínimo 47,77
31.05.08 Catalogación de montes e formación do mapa forestal. A razón de €/ha  
  As mil primeiras 0,033513
  Restantes, cada ha 0,009504
  Mínimo 95,43
31.05.11 Recoñecementos  
Por visitas de recoñecemento a viveiros e instalacións de carácter forestal 11,57
31.05.12 Certificacións fitosanitarias  
31.05.12.01 Ata 1.803,04€ 0,50%
31.05.12.02 Exceso sobre 1.803,04 € ata 3.606,07 € 0,40%
31.05.12.03 Exceso sobre 3.606,07 € ata 6.010,12 € 0,30%
31.05.12.04 Exceso 6.010,12 € 0,20%
31.05.13 Sinalamento e inspección de toda clase de aproveitamentos en montes catalogados e non catalogados.  
31.05.13.01 Madeiras  
  - Sinalamentos.  
  - Por cada un dos cen primeiros metros cúbicos 0,142913
  - Por cada un dos cen seguintes 0,133480
  - Por cada un dos restantes 0,066669
  - Contadas en branco: o 75% do importe dos sinalamentos.  
  - Recoñecementos finais: o 50% do importe dos sinalamentos.  
31.05.13.02 Resinas e cortizas  
  - Sinalamentos por cada árbore 0,011432
  - Recoñecementos de campañas o 50% do sinalamento.  
  - Recoñecementos finais (por unha árbore) 0,011432
31.05.13.03 Leñas  
  - Sinalamento.  
  - Por cada estéreo dos 100 primeiros 0,057165
  - Polos restantes 0,028582
  Recoñecemento final: 75% do sinalamento  
31.05.13.04 Pastos e ramada. Operacións anuais.  
  - Por cada unha das 500 primeiras ha. 0,068670
  - As restantes ata 1.000 ha. 0,034300
  - As restantes ata 2.000 ha. 0,017148
  - Exceso sobre 2.000 ha. 0,008647
31.05.13.05 Froitos e sementes. Recoñecementos anuais.  
  - Por cada unha das 200 primeiras ha. 0,068670
  - Polas restantes 0,045732
31.05.13.06 Plantas industriais non leñosas. Recoñecementos anuais.  
  - Por cada un dos 1.000 primeiros quintais 0,034300
  - Polos restantes 0,017148
31.05.13.07 Entrega de toda clase de aproveitamentos. 0,25% (do importe de taxación).  
  En tódolos supostos deste subalínea esixirase un mínimo de 1,61
31.05.14 Inscrición no rexistro oficial de persoas provedoras de material forestal de reprodución de Galicia  
  - Primeira inscrición 19,19
  - Modificación da primeira inscrición 4,87
31.05.15 Inscrición no rexistro de campos de plantas nai de Galicia  
  - Primeira inscrición 23,39
  - Modificación da primeira inscrición 4,87
31.05.16 Control, inspección, expedición de certificado patrón e inscrición no rexistro 11,57
     
31.07.00 Prestación de servizos facultativo-veterinarios  
31.07.01 Comprobación sanitaria, loita contra enfermidades das ganderías afectadas e nas campañas de saneamento cando a prestación deba realizarse por incumprimento da normativa que a regula, por perda de identificación do gando ou a petición de parte fora do período de revisión obrigatoria:  
  — Por explotación 107,17
  — Por cada animal:  
  - Équidos Bóvidos, ovino, cabrún e similares (por cabeza) 3,69
  Mínimo 73,59
  Máximo 220,80
  - Porcino (por cabeza) 0,750300
  Máximo 88,22
  - Aves coellos, visóns e similares (por cabeza) 0,016508
  Máximo 44,07
  - Colmeas (por unidade) 0,471616
  Máximo 44,07
31.07.02 Prestación de servizos facultativos relacionados coas análises, ditames, peritaxes, etc., cando así o esixa a normativa vixente.  
  - Análise fisicoquímica ou bromatolóxica, incluídas as determinacións de axentes bacteriolóxicos específicos, en todo tipo de mostras como poden ser auga, alimento animal e subprodutos animais (por determinación) 5,00
  - Reconto de células somáticas en leite (por mostra) 0,25
  - Illamento e identificación bacteriolóxica (por mostra) 5,00
  - Antibiograma (por mostra) 5,00
  - Illamento e identificación virolóxica (por mostra) 5,00
  - Análise parasitolóxica (por mostra) 3,00
  - Tinguidura de Ziehl-Neelsen, Giemsa ou similar (por mostra)(non se aplicará esta taxa se a tinguidura forma parte dunha análise máis complexa) 3,00
  - Necropsia de animal grande: vacún, equino ou similar 18,00
  - Necropsia de animal mediano: porcino, ovino ou similar 14,00
  - Necropsia de animal pequeno: aves, coellos ou similar 5,00
  - Análise histopatolóxica (por animal) 5,00
 

- Por cada determinación inmunolóxica de anticorpos, antíxenos ou similar, en relación coa sanidade animal
No caso de diagnóstico inmunolóxico solicitado por agrupacións de  defensa sanitaria gandeira (ADSG), sempre e cando respecten a  normativa de aplicación, cumpran os seus programas sanitarios e  non sobrepasen os máximos establecidos de remisión de mostras, aplicarase a anterior taxa de xeito reducido, segundo se sinala a  seguir:
-ADSG de gando porcino: aplicarase unha taxa por cada 30  determinacións ou fracción. 

            ADSG distintas de porcino: aplicarase unha taxa por cada 15  determinacións ou fracción
3,00
  - Análise por PCR (por determinación) 7,00
31.07.03 Autorizacións e revisións relativas ás actividades contempladas nos artigos 4, 39, 56, 76, 87 e 92 do Real decreto109/1995, do 27 de xaneiro, sobre os medicamentos veterinarios:  
  — Autorización inicial, ampliación ou cambio de localización:  
  - Centros elaboradores de autovacinas 157,20
  - Resto das autorizacións establecidas 128,61
  — Revisión:  
  - Centros elaboradores de autovacinas 85,76
  - Resto de autorizacións establecidas 64,32
31.07.04 Expedición de certificados zoosanitarios e zootécnicos, incluídos os relacionados cos movementos de animais vivos e produtos de orixe animal, salvo que as tramitacións de autorizacións de traslado de animais se realicen de xeito telemático a través da Oficina Agraria Virtual da consellería competente en materia de gandería. (mínimo 2,879096 € por cada certificación):  
  - Équidos, bóvidos adultos e similares (por animal) 2,40
  Máximo 47,77
  - Ovino, caprino, porcino, tenreiros, colmeas e similares (por animal ou colmea) 0,443035
  Máximo 13,28
  - Leitóns, cordeiros, cabritos e animais de peletería (por animal) 0,257245
  Máximo 13,28
  - Coellos e similares, galiñas e outras aves (por animal), esperma, óvulos e embrións (por unidade) 0,008862
  Máximo 13,28
  - Peixes vivos, gametos e moluscos para reaparcamento ou depuración, por tonelada ou fracción 1,85
  Máximo 22,12
  - Produtos de orixe animal, incluídos os destinados á alimentación animal (por tonelada) 2,24
  Máximo 26,51
  - Certificado de transporte 2,85
  - Comprobación de carga:  
  * Équidos, bóvidos e similares 124,81
  * Porcino, ovino, caprino e similares 83,21
  * Aves, coellos, visóns, colmeas e similares 41,60
  - Esperma, óvulos e embrións (por unidade) 0,014721
  Máximo 35,73
31.07.05 Autorización, vixilancia e revisión de operacións de desinfección.  
  — Por autorización de centro de desinfección 71,45
  — Por revisión anual dos centros de desinfección 35,73
  — Por vixilancia e revisión das operacións en vehículo ou embarcación 7,72
  — Por vixilancia e revisión das operacións en local, nave ou explotación 9,65
31.07.06 Autorizacións de delegacións e depósitos de produtos xenéticos, centros de recollida de esperma e inseminación artificial e autorizacións de paradas de sementais, e revisión anual das autorizacións e dos animais aloxados nos devanditos centros.  
  - Por autorización de delegacións de produtos xenéticos 95,46
  - Por autorización de depósito de produtos xenéticos 69,53
  - Por revisión anual de delegacións 46,38
  - Por revisión anual de depósitos 27,87
  - Por autorización de centros de recollida de esperma e inseminación artificial 95,46
  - Por autorización de parada de sementais 21,43
  - Por revisión anual dos animais aloxados en devanditos centros.  
  - Por revisión de sementais:  
  - Equinos e bovinos (por unidade) 7,15
  - Ovinos, caprinos e porcinos (por unidade) 1,44
31.07.08 Revisión, toma de mostras e informes técnicos a petición de parte de industrias e explotacións gandeiras non previstos nos programas oficiais:  
  -Sen saír ó campo 28,72
  - Con saída ó campo 162,20
  — De ser necesario saír máis dun día, por cada día de máis 133,56
  - De se-lo caso, por foto 2,96
31.07.09 Autorización e rexistro de comerciantes de gando, transportistas, medios de transporte e centros de concentración de gando  
  - Autorización e rexistro de operadores comerciais, transportistas ou medios de transporte de gando 9,65
  - Expedición da acreditación de operador comercial, transportista ou medios de transporte de gando 9,65
  - Renovación da autorización de operadores comerciais de gando, transportistas ou medios de transporte, cando así o estableza a normativa 11,27
  - Expedición de duplicados da acreditación de operador comercial, transportista ou medios de transporte de gando 19,29
  - Autorización de centros de concentración de gando 107,17
  - Revisión e renovación anual de centros de concentración 35,73
31.07.11 Legalización de explotacións, delegacións, depósitos, paradas de sementais, núcleos zoolóxicos, centros con animais de experimentación e centros de equitación (da súa tarifa correspondente) 200%
  (Sen prexuízo das accións legais que tivesen lugar).  
31.07.12 Por servizos facultativos veterinarios correspondentes á autorización e control das plantas e industrias relacionadas cos subprodutos de orixe animal non destinados a consumo humano, consonte ao Regulamento (CE) 1774/2002 de 3 de outubro:  
  - Por autorización e apertura 132,31
  - Por control e toma de mostras 44,07
31.07.13 Solicitude de autorización de traslado de animais a destino euros /solicitude 2,02
31.07.14 Solicitude de concesión de cualificación sanitaria de explotacións 19,20
  - Renovación anual 2,02
31.07.15 Supervisión e control de documentos de traslado de animais e autorizacións sanitarias oficiais para traslado de animais, realizadas por veterinarios autorizados  
  - Por documento 1,52
  - Mínimo 80,39
31.07.16 Autorización de veterinario para a expedición de autorizacións de traslado de animais.  
  - Por autorización 117,05
  - Por renovación da autorización con clave de acceso ao aplicativo informático 90,00
31.07.20 Subministro de marcas e documentos de identificación do gando bovino, ovino, cabrún e equino:  
  - Por cada acto administrativo de suministro 0,750300
  - Por unidade de identificación suministrada 0,393015
31.07.22 Expedición de duplicados de documentos de identificación de gando bovino por perdas, procedencia doutros países comunitarios e outras causas 2,21
31.07.23 Actuacións no marco do Plan nacional de investigación de residuos nos animais vivos e nos seus produtos (PNIR) efectuadas polos servizos veterinarios da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.  
  - Por saída ó campo 73,61
  - Identificación de tódolos animais da explotación, de non estaren identificados.  
  A maiores da saída ó campo  
  - Por cada animal 1,44
  - Máximo 128,45
  - Investigación das causas da presenza de residuos na explotación de orixe ou procedencia (A maiores da saída ó campo) 36,80
  - Investigación da fonte ou fontes dos produtos de que se trate (A maiores da saída ó campo) 73,61
  - Control dos establecementos abastecedores da explotación positiva e dos establecementos ou explotacións relacionadas cos primeiros  (A maiores da saída ó campo) 110,39
  - Toma de mostras e actuacións complementarias (A maiores da saída ó campo) 73,61
  - Emisión documentación específica para a autorización do traslado de animais positivos a un matadoiro de destrución (A maiores da saída ó campo)  
  - Por cada animal 2,40
  Máximo 47,77
  —Sacrificio in situ de animais positivos por petición de parte (a maiores da saída ao campo) por animal 3,69
31.07.24 Autorizacións e revisións de empresas de penso para a elaboración e/ou comercialización de pensos medicamentosos consonte ao Real decreto 1049/2009, do 4 de setembro (no caso dos distribuidores non será acumulativa coa taxa 31.07.03 cando o distribuidor solicite conxuntamente autorización como distribuidor de medicamentos veterinarios e pensos medicamentosos).  
  — Autorización inicial, ampliación e cambio de localización:  
  * Fabricación de pensos medicamentosos 200,09
  * Dispensación de pensos medicamentosos 128,61
  — Revisión:  
  * Fabricación de pensos medicamentosos 107,17
  * Dispensación de pensos medicamentosos 64,32
31.07.25 Autorizacións e/ou rexistros en materia de hixiene dos pensos consonte ao Regulamento (CE) 183/2005, de 12 de xaneiro de fabricantes e establecementos intermediarios :  
  Autorización inicial, ampliación ou cambio de localización:  
  - Fabricación de pensos, aditivos ou premesturas 250,10
  - Intermediarios de aditivos ou premesturas 128,61
  Rexistro inicial, ampliación ou cambio de localización  
  - Fabricación de pensos, aditivos, materias primas ou premesturas 214,37
  - Intermediarios de pensos, aditivos, materias primas ou premesturas 128,61
  Revisión:  
  - Fabricación de pensos, aditivos, materias primas ou premesturas 107,17
  - Intermediarios de pensos, aditivos, materias primas ou premesturas 64,32
31.07.26 Probas diagnósticas establecidas nos Programas Oficiais de Erradicación de Tuberculose e Brucelose para a realización de movementos de animais entre explotacións  
  Cando se realice a proba por primeira vez sobre un animal concreto da explotación, cara ao seu movemento ou no caso de operadores comerciais de gando, cando se revisen animais por primeira vez para renovar a validez das probas diagnósticas de orixe  
  - Por explotación 31,21
  -   Por cada animal 10,40
  Cando deba repetirse a actuación por caducidade da validez das primeiras probas realizadas sen que se houbera producido o movemento  
  - Por explotación 107,17
  -   Por cada animal 3,69
  - Mínimo 73,59
  - Máximo 220,80
31.07.27 Probas diagnósticas establecidas nos regulamentos específicos de concursos de gando selecto e outros certames para animais participantes de calquera especie  
  - Por explotación 31,21
  -   Por animal 10,40
31.07.28 Formación en materia de benestar animal  
31.07.28.01 Autorización de entidades para a impartición de cursos 135,80
31.07.28.02 Renovación da autorización anterior o 50% da tarifa anterior:  
31.07.28.03 Expedición do certificado de competencia para condutores/as e coidadores/as de vehículos de estrada de transporte de animais vivos 9,65
31.07.28.04 Acreditación de formación en materia de benestar animal 5,10
31.07.29 Actuacións en materia de protección de animais utilizados para experimentación e oytros fins científicos, incluida a docencia:  
31.07.29.01 Inscripción no rexistro de centros de cría, suministradores e usuarios de animais de experimentación 150
31.07.29.02 Autorización previa e expresa de procedementos realizados con animais de experimentación contemplados no Anexo XI do Real decreto 1021/2005 100
31.07.29.03 Autorización a centros usuarios de animais de experimentación de exención da creación do Comité ético de ben estar animal 100
31.07.29.04 Expedición do certificado oficial de competencia en materia de protección de animais utilizados para experimentación e outros fins científicos 5
31.07.30 Autorización de exención de tratamento contra a varroose en explotacións apícolas pertencentes a entidades incluídas nun programa experimental ou proxecto de investigación 50
31.07.31 Autorización de laboratorio para a realización de autocontrois nos programas sanitarios de vixilancia e control de salmonela nas explotacións gandeiras  
31.07.31.01 Autorización inicial 200
31.07.31.02 Renovación 50
31.07.32º Vacinación de ruminantes fronte a lingua azul a petición de parte  
  - Por explotación 10,00
  - Por animal 2,50
     
31.08.00 Inspeccións e controis sanitarios oficiais de carnes frescas e carnes de coello e caza  
  A.- Cota Tributaria.  
A cota tributaria esixirase ao contribuínte por cada unha das operacións relativas ao:  
Sacrificio de animais.  
Operacións de despece  
Operacións nas instalacións de transformación de caza  
  No entanto, cando concorran nun mesmo establecemento as operacións de sacrificio e despezamento, o importe total da taxa esixible comprenderá o das cotas das dúas fases acumuladas na forma prevista nas regras de acumulación  
  As cotas esixibles ao suxeito pasivo pola realización de actividades de inspección e control de operacións de sacrificio realizadas en matadoiros e as realizadas nas instalacións de transformación de caza determinaranse en función do número de animais sacrificados.  
  As cotas esixibles pola realización de actividades de inspección e control de operacións de despezamento determinaranse en función do número de toneladas sometidas ás devanditas operacións. Para estes efectos tomarase como referencia o peso real da carne antes de despezar, incluídos os ósos.  
31.08.01 Polas actuacións conxuntas de inspección e control sanitario en matadoiros aplicaranse os seguintes tipos de gravame por cada animal sacrificado nos establecementos ou nas instalacións debidamente autorizados correspondentes tanto ás actuacións sanitarias coma ás administrativas que lles son inherentes:  
  Especie Tipo de Gravame (€/animal)
  Carne de vacún:  
  - vacúns pesados (máis de 218 Kg/canal) 5,10
  - vacúns xóvenes (menos de 218 Kg/canal) 2,04
  Solípedos-équidos 3,06
  Carne de porcino:  
  - animais de 25 ou máis kg de peso por canal 1,02
  - animais de menos de 25 kg de peso por canal 0,51
  Carne de ovino, caprino e outros ruminantes:  
  - animais de 12 kg ou máis de peso por canal 0,255
  - animais de menos de 12 kg de peso por canal 0,153
  Carne de aves e coellos:  
  - ratites 5,10
  - aves do xénero Gallus e pintadas 0,0051
  - patos e ocas 0,0102
  - pavos 0,0255
  - coello de granxa 0,0051
     
31.08.02 Polas inspeccións e os controis sanitarios nas salas de despezamento, incluída a etiquetaxe e marcaxe de pezas obtidas das canais, aplicaranse os seguintes tipos de gravame por Tm. de carne:  
  Especie Tipo de Gravame (€/Tm)
  Vacún, solípedos-équidos, porcino, ovino, caprino e outros ruminantes 2,04
  Aves e coellos de granxa 1,53
  Caza silvestre e de cría:  
  - caza menor de pluma e pelo 1,53
  - ratites (avestruz, emú, ñandú) 3,06
  - verracos e ruminantes 2,04
31.08.03 Polas operacións de control e inspección das operacións de transformación da caza, aplicaranse os seguintes tipos de gravame por cada animal:  
  Especie Tipo de Gravame (€/animal)
  Caza menor de pluma 0,0051
  Caza menor de pelo 0,0102
  Ratites 0,51
  Mamíferos terrestres  
  - verracos 1,53
  - ruminantes 0,51
  O importe da taxa correspondente non poderá ser obxecto de restitución a terceiros por mor da exportación de carnes, xa sexa en forma directa ou indirecta.  
  B.- Regras relativas á acumulación de cotas  
  As cotas tributarias devengadas en cada caso deberanse acumular cando concorra a circunstancia dunha integración de todas ou algunhas das fases de devengo nun mesmo establecemento, de acordo coas seguintes regras:  
   
a) A taxa que se debe percibir será igual ao importe acumulado das cotas tributarias devengadas polas operacións citadas ata a última fase do proceso.  
b) Se a taxa percibida no matadoiro cubrise igualmente a totalidade dos gastos de inspección por operacións de despezamento, non se percibirá ningunha taxa por esta última operación  
c) Se a taxa percibida na sala de despezamento cubrise igualmente a totalidade dos gastos das operacións nas instalacións de transformación da caza, non se percibirá ningunha taxa por esta última operación.  
Entenderase que a taxa percibida polo sacrificio cobre igualmente os gastos de control das operacións de despezamento, cando a situación dos locais nos que se desenvolvan estas lles permita aos técnicos facultativos levaren a cabo o control de todas elas sen un incremento apreciable do tempo que normalmente sería necesario dedicar, por si só, ás operacións de sacrificio. Do mesmo xeito, entenderase que a taxa percibida polas operacións de despezamento cobren igualmente os custos das operacións de transformación da caza, cando a situación das salas de despezamento e de transformación nas que se desenvolvan estas lles permita aos técnicos facultativos levaren a cabo o control de todas elas sen un incremento apreciable do tempo que normalmente sería necesario dedicar, por si só, ás operacións de despezamento.  
C.- Liquidación e ingreso  
O ingreso, en cada caso, realizarase mediante autoliquidación do suxeito pasivo correspondente, na forma e prazos que se establezan regulamentariamente.  
Os suxeitos pasivos das taxas trasladarán estas cargándolles o seu importe total nas correspondentes facturas aos interesados, practicando as liquidacións procedentes consonte o sinalado no apartado B anterior.  
  As devanditas liquidacións deberán ser rexistradas nun libro oficial habilitado para o efecto e autorizado pola autoridade sanitaria correspondente. A omisión deste requisito dará orixe á imposición das sancións de orde tributaria que correspondan, con independencia das que se poidan determinar ao tipificar as condutas dos titulares das explotacións na orde sanitaria  
  1.- Os titulares da explotación dos establecementos dedicados ao sacrificio de animais para consumo humano e de instalacións de transformación da caza poderán aplicar con respecto as cotas establecidas, as seguintes deduccións cando as teñan recoñecidas:  
  1.1. Deducións por sistemas de autocontrol avaliados: esta dedución aplicarase cando o establecemento dispoña duns sistema de autocontrol baseado nos seguintes criterios:  
  a)Procedementos documentados e rexistros que permitan comprobar e garantan a trazabilidade dos animais, as súas canais e demais produtos manipulados no establecemento: información da cadea alimentaria do gando que se sacrifica nas súas instalacións, trazabilidade interna e no control de emisións ó mercado.  
  b) Os resultados dos controis analíticos microbiolóxicos para cada trimestre, deberán ser acordes ó establecido polo Regulamento (CE) 2073/2005 da Comisión de 15 de novembro de 2005.  
  No caso de que se cumpran os criterios a) e b), establécese como importe da dedución a aplicación da porcentaxe do 45% da cota mencionada  
  No caso de que únicamente cumpran o criterio b), aplicaríase unha dedución do 35% da cota mencionada.  
  Os titulares da explotación dos establecementos poderán deducir os importes sinalados por sistemas de autocontrol implantados e avaliados, logo de informe preceptivo e vinculante asinado polo persoal que a autoridade sanitaria designe como avaliador do sistema de autocontrol do establecemento. Este requisito pode ser substituído pola certificación do establecemento baixo o ámbito da norma UNE-EN-ISO 22000 de sistemas de xestión da inocuidade dos alimentos (requisitos para calquera organización na cadea alimentaria)  
  1.2. Deducións por actividade planificada e estable:
1.2.1. Cando o establecemento dispoña na súa produción dun sistema de planificación e programación e o leven a cabo dun xeito tal que permita aos servizos de inspección coñecer o servizo que teñen que prestar cunha anticipación mínima de 72 horas coa finalidade de prever os recursos necesarios e optimizar a súa organización, o importe da deducción corresponderá ao resultado de aplicar o 15% da cota establecida.
 
  Os titulares da explotación dos establecementos  poderán deducir os importes sinalados por "actividade planificada e estable", logo de informe preceptivo e vinculante asinado polos servizos veterinarios oficiais que levan a cabo o control oficial no establecemento que certifique o cumprimento dos requisitos establecidos  
  1.2.2. Por horario laboral regular e diúrno: naqueles establecementos que o horario regular da actividade se desenvolva en días laborables, iniciándose entre as 6.00 e as 8.00 horas ou a partir das 15.00 horas e termine antes das 22.00 horas, o importe da deducción corresponderá ao resultado de aplicar o 15% ao importe da cota establecida.  
  No caso de matadoiros de aves e lagomorfos a porcentaxe da dedución limitarase a un 5% cando polo menos a metade da xornada de sacrificio se desenvolva no antedito horario.  
  1.2.3. Por horario regular da administración: naqueles establecementos nos que o horario regular da actividade se desenvolva en días laborables, excluídos os sábados, entre as 7.45 e as 15.15 horas, o importe da dedución corresponderá ao resultado de aplicar o 20% no importe da cota establecida.  
  No caso de matadoiros de aves e lagomorfos a porcentaxe da dedución limitarase a un 5% cando polo menos a metade da xornada de sacrificio se desenvolva no antedito horario.  
  As deducións correspondentes aos puntos 1.2.2 e 1.2.3 non terán carácter aditivo.  
  1.3. Deducións pola inspección ante-mortem nas explotacións: esta dedución poderase aplicar cando as operacións de inspección ante-mortem se realicen na explotación de orixe dos animais e non sexa necesario repetila no matadoiro, segundo se indica no anexo I, sección I, capítulo II, punto b.5 do Regulamento 854/2004, do 29 de abril.  
  Establécese como importe da dedución a aplicación da porcentaxe do 10% da cota mencionada.  
  Os titulares da explotación dos establecementos poderán deducir os importes sinalados por "inspección ante mortem nas explotacións", logo do informe preceptivo e vinculante asinado polos servizos veterinarios oficiais que levan a cabo o control oficial no establecemento que certifique o cumprimento dos requisitos establecidos.  
  1.4. Dedución pola aplicación de medidas de protección do benestar animal: aqueles establecementos que, dentro do marco do sistema de autocontrol, dispoñan e executen un plan eficaz de aplicación das normativas sobre benestar animal que inclúa tanto a identificación do cumprimento destas en orixe como os seu control durante o transporte, a estancia no matadoiro e durante o sacrificio, poderán aplicar unha dedución dun 5% no importe da cota establecida.  
  Os titulares da explotación dos establecementos poderán deducir os importes sinalados por "aplicación de medidas de protección do benestar animal", logo do informe preceptivo e vinculante asinado polo persoal que a autoridade sanitaria designe como avaliador do sistema de autocontrol do establecemento.  
  2.- Os titulares da explotación de salas de despezamento poderán aplicar con respecto ás cotas establecidas en cada liquidación do período impositivo as seguintes deducións cando as teñan recoñecidas:  
  Deducións por sistemas de autocontrol implantados e avaliados: esta dedución aplicarase cando o establecemento dispoña dun sistema de autocontrol baseado no análise de perigos e puntos de control críticos (APPCC), estea avaliado pola autoridade competente e esta avaliación sexa favorable.  
  Establécese como importe da dedución a aplicación da porcentaxe do 50% da cota mencionada.  
  Os titulares da explotación das salas de despezamento poderán deducir os importes sinalados por "sistemas de autocontrol implantados e avaliados", logo de informe preceptivo e vinculante asinado polo persoal que a autoridade sanitaria designe como avaliador do sistema de autocontrol do establecemento. Este requisito pode ser substituído pola certificación do establecemento baixo o ámbito da norma UNE-EN ISO 22000 de sistemas de xestión da inocuidade dos alimentos (requisitos para calquera organización na cadea alimentaria).  
  Debido a que os requisitos que xustifican as deducións na cota poden variar, poderanse revisar aqueles trimestralmente antes de que o suxeito pasivo realice a autoliquidación correspondente ao período establecido, podendo ser revogado ou mantido o recoñecemento do dereito á súa aplicación ata a seguinte revisión.  
     
31.09.00 Certificado sanitario para a circulación de produtos alimenticios destinados ó consumo humano:  
31.09.01 Caza maior  
  - Por peza 9,65
31.09.02 Caza menor  
  - Por peza 0,50
  - Mínimo 1,04
31.09.03 Carne, peixe, leite ou outros, así como os seus derivados:  
  Partidas de produtos alimenticios:  
  - Entre 0 e 150 kg ou litros 3,33
  - Máis de 150 ata 5.000 kg ou litros 13,76
  - Máis de 5.000 e ata 15.000 kg ou litros 23,52
  - Máis de 15.000 e ata 25.000 kg ou litros 47,05
  - Máis de 25.000 kg. ou litros 70,58
31.09.04 Ovos:  
  - De 1 a 1.000 ducias 2,61
  - De 1.001 a 10.000 ducias 4,32
  - Superior a 10.000 ducias 8,56
31.09.05 Emisión de certificado de preexportación de alimentos destinados á Federación Rusa. 3,40
     
31.10.00 Expedición de autorizacións sanitarias para obras de nova construción ou reforma, locais, instalacións, industrias, actividades e espectáculos públicos.  
31.10.01 Expedición e/ou modificación de autorización sanitaria de funcionamento  
  - Orzamentos de ata 60.101,21 € 65,96
  - Orzamentos de 60.101,22 a 601.012,10 € 98,93
  - Orzamentos de máis de 601.012,10 € 131,89
     
31.11.00 Servizos farmacéuticos e actividades realizadas en materia de medicamentos  
31.11.01 Por recoñecemento da adquisición da condición de:  
  a) Director técnico farmacéutico de centro de distribución de medicamentos e produtos sanitarios 19,19
  b) Director técnico farmacéutico de centro de unidade de dosificación de medicamentos 19,19
  c) Farmacéutico titular e responsable do servizo de farmacia de centro hospitalario 19,19
  d) Farmacéutico titular e responsable do servizo de farmacia de centro de asistencia social 19,19
  e) Farmacéutico responsable do servizo de farmacia de psiquiátrico 19,19
  f) Farmacéutico responsable dos servizos farmacéuticos de explotacións gandeiras e establecementos comerciais retallistas 19,19
  g) Responsable de unidade de radiofarmacia non dependente de servizo de farmacia de centro hospitalario 19,19
  h) Farmacéutico propietario, copropietario ou rexente de oficina de farmacia 19,19
  i) Farmacéutico substituto ou adxunto en oficina de farmacia 19,19
  j) Persoal non farmacéutico de oficina de farmacia 9,65
31.11.02 Autorización, catalogación  e rexistro de actividades de oficinas de farmacia que elaboren fórmulas maxistrais e preparados oficinais, para dispensar na propia oficina de farmacia ou con destino a outras oficinas e servizos de farmacia:  
  - Primeira autorización 190,79
  - Modificacións da primeira autorización 4,87
     
31.12.00 Outras actuacións sanitarias:  
31.12.01 Recoñecemento ou exame de saúde e entrega de certificado,sen incluí-las taxas autorizadas por análises, exploracións especiais e impresos 9,65
31.12.02 Emisión de informes que esixan estudios e exames de proxectos e/ou expedientes tramitados por instancia de parte 23,90
31.12.03 Recoñecemento e entrega de certificado de ausencia de tuberculose 9,65
31.12.06 Expedición do certificado de formación en hixiene alimentaria para manipuladores de alimentos 7,93
31.12.07 Autorización previa de publicidade sanitaria 11,05
31.12.08 Autorización de entidades de formación para impartir programas de formación en hixiene alimentaria para manipuladores de alimentos  
  - Primeira autorización 135,80
  - Renovación da autorización 56,59
31.12.09 Autorización para exercer actividades de formación do persoal de mantemento hixiénico-sanitario das instalacións susceptibles de propagar a lexionelose.  
  - Primeira autorización 135,80
  - Renovación da autorización 56,59
31.12.10 Autorización de entidades para impartir programas de formación de persoal aplicador de tatuaxe, micropigmentación e piercing e aparellos de bronceado  
  - Primeira autorización 135,80
  - Renovación da autorización 56,59
31.12.11 Licenza de funcionamento dos fabricantes de produtos sanitarios a medida  
  - Autorización 672,95
  - Revalidación da autorización 485,62
31.12.12 Autorización e inscrición no rexistro de laboratorios para a realización de determinados ensaios de control de produtos alimenticios relacionados co consumo humano  
  - Primeira autorización 122,40
  - Renovación da autorización 51,00
31.12.13 Inscrición no Rexistro Oficial de Establecementos e Servizos Biocidas da Comunidade Autónoma de Galicia  
  -         Primeira inscrición 120,00
  -         Modificación da inscrición 40,00
     
31.13.00 Cadáveres, criaturas abortivas, membros procedentes de amputacións e restos cadavéricos  
31.13.02 Exhumación dun cadáver, criatura abortiva ou membros procedentes de amputacións 71,64
31.13.03 Exhumación de restos cadavéricos 15,62
     
31.14.00 Autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios  
31.14.01 Autorización previa de instalación ou modificación.  
  a) Fase de estudio e informe do proxecto de instalación ou modificación:  
  - Hospitais e balnearios 238,45
  - Centros de saúde, centros de reprodución humana asistida, centros de interrupción voluntaria do embarazo, centros de cirurxía maior ambulatoria e centros de diálise 190,79
  - Oficinas de farmacia 585,13
  - Boticas anexas de medicamentos e produtos sanitarios 146,32
  - Servizos farmacéuticos de explotacións gandeiras, comerciais retallistas e boticas anexas de urxencia 139,60
  b) Fase de estudio e informe do proxecto para traslado e a transmisión de:  
  - Oficinas de farmacia 292,57
  c) Fase de estudio do proxecto para o peche ou supresión de:  
  - Oficinas de farmacia 146,32
31.14.02 Autorización de funcionamento ou traslado para centros e establecementos que precisan autorización de instalación. 95,46
31.14.03 Solicitude para participar no concurso público de autorización de novas oficinas de farmacia 220,79
31.14.04 Solicitudes polas que se inste resolución que autorice a apertura dunha nova oficina de farmacia nun municipio ou núcleo(Decreto 146/2001, do 7 de xuño) 39,02
31.14.05 Difusión das mensaxes publicitarias de especialidades farmacéuticas 1.321,13
31.14.06 Autorización de modificacións de centros, servizos e establecementos regulados no Decreto 12/2009.  
  Modificación de titularidade 95,46
  Modificación de estrutura, modificación na oferta asistencial 185,48
31.14.07 Autorizacións de funcionamento para centros que non precisan autorización de instalación e para servizos e establecementos.  
  Autorización de funcionamento ou traslado para centros que non precisan autorización de instalación e para servizos e establecementos 185,28
  Autorización de funcionamento dos servizos sanitarios en espectáculos públicos e actividades temporais 95,46
31.14.08 Renovación da autorización de centros, servizos e establecementos. 92,64
     
31.16.00 Acreditacións de centros sanitarios.  
31.16.01 Acreditación de centros para a práctica legal da interrupción voluntaria do embarazo. 190,79
31.16.02 Acreditación de centros hospitalarios 589,50
31.17.00 Autorización e/ou acreditación de centros sanitarios extractores e trasplantadores de órganos, ou de obtención e implantación de tecidos.  
31.17.01 Comprobación do cumprimento dos requisitos esixidos para a autorización e acreditación correspondente 190,79
31.17.02 Renovación da autorización ou acreditación 95,46
     
31.18.00 Actividades de control de centros e servizos e establecementos sanitarios.  
31.18.01 Actuacións inspectoras individualizadas a petición de parte, nos servizos e nas actividades realizadas en materia de medicamentos, agás nos supostos de denuncia ou a petición dunha asociación de usuarios ou consumidores representativa 2.208,02
31.18.02 Procedemento de expedición dunha certificación, nos servizos e nas actividades realizadas en materia de medicamentos 110,40
31.18.03 Outras actividades de control de centros e servizos e establecementos sanitarios 47,77
     
31.19.00 Actuacións en materia de turismo  
31.19.01 Clasificación e calquera tipo de cambio ou reforma substancial respecto das condicións nas que fose outorgada a clasificación de establecementos hoteleiros e extrahoteleiros, apartamentos turísticos, vivendas vacacionais, albergues turísticos e turismo rural:  
  * Establecementos de ata 10 unidades de aloxamento  
  - Clasificación: 56,26
  - Cambios 28,15
  * Establecementos de 11 a 20 unidades de aloxamento  
  - Clasificación: 80,39
  - Cambios 40,19
  * Establecementos de 21 a 50 unidades de aloxamento  
  - Clasificación: 144,66
  - Cambios 72,35
  * Establecementos de 51 a 100 unidades de aloxamento  
  - Clasificación: 200,89
  - Cambios 100,48
  * Establecementos de máis de 100 unidades de aloxamento  
  - Clasificación: 241,10
  - Cambios 120,55
31.19.03 Autorización de apertura e/ou clasificación e calquera tipo de cambio ou reforma substancial respecto das condicións nas que fose outorgada a autorización e/ou a clasificación dos campamentos de turismo.  
  * Campamento de turismo de ata 100 prazas  
  - Apertura e/ou clasificación 120,58
  - Cambios 60,28
  * Campamento de turismo de 101 a 200 prazas  
  - Apertura e/ou clasificación 160,75
  - Cambios 80,39
  * Campamento de turismo de más de 200 prazas  
  - Apertura e/ou clasificación 200,89
  - Cambios 100,48
31.19.04 Clasificación e calquera tipo de cambio substancial respecto das condicións nas que fose outorgada a clasificación das axencias de viaxes, as centrais de reservas e as sucursais:  
  * Axencias de viaxes e centrais de reserva:  
  - Clasificación casa matriz 200,89
  - Cambios 100,48
  * Sucursais:  
  - Autorización 80,39
  - Cambios 40,19
31.19.05 Clasificación e calquera tipo de cambio ou reforma substancial respecto das condicións nas que fose outorgada a clasificación de restaurantes, cafetarías, furanchos, cafés, bares e discotecas, salas de festas e empresas de cátering e de colectividades:  
  - Clasificación 78,03
  - Cambios 39,02
31.19.06 Expedición da habilitación de guía de turismo especializado de Galicia 39,02
31.19.07 Inscrición para participar nos exames para a habilitación de guía de turismo especializado de Galicia 39,02
31.19.08 Renovación das habilitacións de guía de turismo especializado de Galicia 14,73
     
31.20.00 Por autorizacións en solo rústico e solo de núcleo rural establecidas, pola Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 220,44
     
31.21.00 Por autorización en materia de costas  
  Sobre o importe do proxecto suxeito a autorización 1%
  Mínimo de 87,28
  Máximo de 842,58
     
31.22.00 Actuacións en materia de vivenda.  
31.22.01 Informe de cumprimento de control  
  - Unha vivenda 36,80
  - Ata 20 vivendas 88,32
  - Máis de 20 vivendas 132,50
31.22.02 Visado de programa de control  
  - Unha vivenda 11,05
  - Ata 20 vivendas 44,17
  - Máis de 20 vivendas 73,59
31.22.03 Declaración responsable de laboratorios de ensaios de control de calidade e de entidades de control de calidade da edificación  
  - por acreditación nun área 611,17
  - por acreditación en máis dun área 791,64
  - por acreditación posterior por área a maiores 430,71
31.22.04 Visitas de inspección de laboratorios de ensaios de control de calidade e de entidades de control de calidade da edificación:  
  - Nunha área 368,00
  - En máis dunha área 478,41
  - Inspección de selos e marcas de calidade 184,01
31.22.05 Control de calidade de vivendas de promoción pública:  
  - Por seguimento, inspección e xestión do control de calidade das vivendas de promoción pública. Do orzamento de control 3%
31.22.06 Estudio xeotécnico. Visado 44,17
     
31.23.00 Expedición de certificados  
31.23.01 Certificado de orixe do material forestal de reprodución 34,13
31.23.02 Certificado por extracción de sementes, división ou unión de lotes 10,70
     
31.24.00 Emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas  con modulación de frecuencia, emisoras de televisión dixital e emisoras de radiodifusión dixital  
31.24.01

Outorgamento, prórroga, renovación ou transmisión de licenzas para prestación de servizos de comunicación audiovisual.

01. RADIODIFUSIÓN SONORA
Tarifa sobre a que se aplicará simultaneamente os coeficientes seguintes:

*Coeficiente relativo á potencia radiada aparente(PRA):
PRA 8.000w o más: coeficiente 2
PRA 4.000w a 7.999w: coeficiente 1,75
PRA 2.000w a 3.999w: coeficiente 1,50
PRA de 500w a 1.999w: coeficiente 1
Hasta 499w: coeficiente: 0,5
* Coeficiente relativo ó número de habitantes da zona de cobertura:
De 200.000 habitantes ou máis: coeficiente 1,50
De 100.000 habitantes a 199.999habitantes: coeficiente 1,30
De 50.000 habitantes a 99.999 habitantes: coeficiente 1,15
De 20.000 habitantes a 49.999 habitantes: coeficiente 1
De 10.000 habitantes a 19.999 habitantes: coeficiente 0,80
De Menos de 10.000 habitantes: coeficiente: 0,50

1805,31
  02. TELEVISIÓN DIXITAL TERRESTRE  
PROGRAMA TDT Euros
TL01C 2.259,35
TL02C 14.178,75
TL03C 4.825,33
TL04C 3.468,05
TL05C 5.326,25
TL06C 1.140,15
TL07C 794,25
TL01LU 430,75
TL02LU 3.823,30
TL03LU 938,73
TL04LU 1.211,05
TL05LU 1.525,48
TL01OU 798,08
TL02OU 794,68
TL03OU 5.264,45
TL04OU 811,53
TL01PO 862,55
TL02PO 1.593,05
TL03PO 4.510,90
TL04PO 15.891,50
TL05PO 3.562,10
AUTONOMICA 155.804,45
31.24.02 Arrendamento de licenzas para prestadores de servizo de comunicación audiovisual:  50% sobre a taxa resultante da adxudicación da licenza  
31.24.03 Autorización da modificación na titularidade das accións, participación ou títulos equivalentes dos prestadores dos servizos de comunicación audiovisual, así como as ampliacións de capital, cando a subscrición de accións ou títulos equivalentes non se realice en idéntica proporción entre os propietarios do capital social 56,43
31.24.04 Inspección e control das actividades dos prestadores de servizos de comunicación audiovisual 126,21
31.24.05 Rexistro de prestadores de servizos de comunicación audiovisual  
  Primeira inscrición 62,70
  Modificacións 31,35
  Certificacións rexistrais 15,68
     
31.25.00 Matanzas domiciliarias  
31.25.01 Análise parasitolóxica por mostra tomada sen necesidade de presenza do veterinario no domicilio 2,89
31.25.02 Por visita, coa inclusión da análise parasitolóxica:  
  * Vacún, equino ou similares (adultos) 17,74
  * Porcino, ovino, caprino, cans ou similares 13,28
  * Aves, coellos ou similares 4,52
     
31.27.00 Programas e centros de servizos sociais  
31.27.01 Autorización de programas e centros  
  Creación/construción/modificación substancial de centros 60,00
  Inicio de actividades de centros 80,00
  Inicio de actividades de programas e servizos complementarios 40,00
31.27.02 Acreditación de servizos sociais  
  Acreditación de centros 102,00
  Acreditación  de programas e servizos 40,00
     
31.28.00 Seguimento e control da realización de ensaios e experiencias da eficacia con produtos fitosanitarios.  
  - Con produtos funxicidas 390,07
  - Con outros produtos 195,05
     
31.29.00 Concesión en materia de augas  
31.29.01 Concesión para abastecementos de poboacións ou urbanización 73,59
31.29.02 Concesión para regadíos e usos agrarios 73,59
31.29.03 Concesión para usos industriais para produción de enerxía eléctrica  
  - Uso privado 66,22
  - Uso público 110,40
31.29.04 Concesión para uso das augas dedicadas a finalidades exclusivamente mineiras 58,87
31.29.05 Concesión para usos industriais non incluídos nos puntos anteriores 51,53
31.29.06 Concesión para usos recreativos 58,87
31.29.07 Concesión para extracción de áridos 58,87
31.29.08 Concesión para establecementos de acuicultura 66,22
31.29.09 Concesións para navegación e transporte acuático 51,53
31.29.10 Outras concesións 51,53
31.29.11 Autorización previa para tramitar ou grava-la concesión de transmisión total ou parcial de concesión 36,80
31.29.12 Autorización de transferencia de concesión, modificación das características de concesión, rehabilitación e revisión desta 54,64
31.29.13 Concesión de modernización, rehabilitación ou adaptación de aproveitamento hidroeléctrico sen cambios nas características concesionais 110,40
31.29.14 Concesión de modificación das características da concesión do aproveitamento hidroeléctrico (sen ampliacións das características técnicas) 73,59
31.29.15 Concesión para ampliación das características das concesións do aproveitamento hidroeléctrico 110,40
31.29.16 Outras autorizacións relativas á concesión 39,02
     
31.30.00 Autorizacións en materia de augas  
31.30.01 De obras de defensa, canalización e desvío de leitos, construción de ramplas e embarcacións 44,17
31.30.02 Obras de cubrición de leitos, construción de pontes, pasarelas, cruzamentos subterráneos de leitos 44,17
31.30.03 Limpeza de leitos 36,80
31.30.04 Construción en zonas de policía 44,17
31.30.05 Derivación de augas de carácter temporal 44,17
31.30.06 De cruces de liñas eléctricas e diversos servizos 36,80
31.30.07 De permiso de investigación de augas subterráneas 36,80
31.30.08 De extracción de áridos 44,17
31.30.09 De tala, sembra e plantacións 36,80
31.30.10 De navegación e flotación 36,80
31.30.11 De vertido 44,17
31.30.12 Ocupación temporal ou invasión do leito do río 44,17
31.30.13 Construción dun pozo 36,80
31.30.14 Establecemento de barcos de paso e embarcacións 44,17
31.30.15 Flotación fluvial para transporte de madeira 44,17
31.30.16 Para utilización de pastos en zona de dominio público hidráulico 36,80
31.30.17 Para establecementos de baños ou zonas recreativas e deportivas 44,17
31.30.18 Para acampada colectiva en zona de policía de leitos 44,17
31.30.19 Autorización para limpezas de canles, azudes e zona de auga represada dos aproveitamentos hidroeléctricos 44,17
31.30.20 Outras autorizacións 36,80
     
31.31.00 Actuacións en materia de control e vixilancia do dominio público hidráulico.  
  - Visitas de control, media xornada 78,03
  - Visitas de control, xornada completa 117,05
     
31.32.00 Xestión técnico-facultativa do Departamento de Xestión do Dominio Público Hidráulico.  
31.32.01 Deslindamento e apeos 78,03
31.32.02 Informes técnicos de planificación hidrolóxica  
  — Sen saída ó campo  
  — De non existir proxecto 36,80
  — De existir proxecto 73,59
  — Con saída ó campo  
  — De non existir proxecto 73,59
  — De existir proxecto 110,40
31.32.03 Datos técnicos da rede foronómica das concas de Galicia-costa por mes hidrolóxico e por estación de aforos  
  — Datos de nivel e de caudal medio m3/segundo e de achega (hm3 ) 11,80
  — Diagrama da serie de caudais diarios observados no ano hidrolóxico 220,79
  — Datos técnicos da estación de aforos, situación e os seus sistemas de medición 2,96
  De se-lo caso de que os datos sexan remitidos por correo incrementaranse as tarifas un 10%.  
     
31.34.00 Constitución e imposición de servidumes  
31.34.01 Acueducto 51,53
31.34.02 Saca de auga e bebedoiro 51,53
31.34.03 Estribo de presa e de parada 51,53
31.34.04 Paso 51,53
31.34.05 Outras 51,53
     
31.35.00 Informes técnicos e outras actuacións facultativas realizadas polo persoal técnico ó servizo do organismo autónomo Augas de Galicia, cando deban facerse como consecuencia das disposicións en vigor ou dos termos propios das concesións e autorizacións outorgadas  
31.35.01 Fase de estudio e informe sen saída ó campo  
  — De non existir proxecto 36,80
  — De existir proxecto  
  — Para usos industriais e hidroeléctricos: 0,02 % sobre orzamento  
  Mínimo 73,59
  — Pozos 36,80
  — Outros usos 73,59
31.35.02 Fase de informe con saída ó campo  
  — De non existir proxecto 73,60
  — De existir proxecto  
  — Para usos industriais e hidroeléctricos: 0,03 % sobre orzamento  
  Mínimo 147,20
  — Pozos 36,80
  — Outros usos 147,20
  — De ser necesario saír máis dun día, por cada día máis  
  Por cada día máis 132,48
  - Por foto 2,97
  Entenderase por orzamento a suma do orzamento xeral incluída a marxe industrial, de administración, os honorarios de facultativos e mailo IVE.  
     
31.36.00 Controis sanitarios respecto de determinadas substancias e os seus residuos en animais vivos e os seus produtos  
A.- Cota tributaria  
31.36.01 Polos controis sanitarios de determinadas substancias e a investigación de residuos nos animais vivos destinados ó sacrificio, relacionados na tarifa 08, e nas súas carnes, practicados segundo os métodos de análise previstos nas regulamentacións técnico-sanitarias sobre a materia, ditadas polo propio Estado ou catalogadas de obrigado cumprimento en virtude de normas emanadas da Unión Europea, percibirase unha cota de 1,607785 € por tonelada, resultante da operación de sacrificio, de acordo coas regras polas que se regula a liquidación de cotas.  
  O importe da devandita taxa que se debe percibir e que ascende a 1,607785 € por tonelada poderase cifrar igualmente con referencia ós pesos medios a nivel nacional das canais obtidas do sacrificio dos animais de acordo co seguinte cadro, con indicación da cota por unidade  
  Unidades  
   
  Bovino:  
  Maior con máis de 218 kg de peso por canal 0,407306
  Menor con menos de 218 kg de peso por canal 0,278682
  Solípedos-équidos 0,235809
  Porcino e xabarís:  
  Comercial de 25 ou máis kg de peso por canal 0,117762
  Leitóns de menos de 25 kg de peso por canal 0,030941
  Ovino, caprino e outros ruminantes:  
  - animais de 12 ou máis kg de canal 0,25411
  - animais de menos de 12 kg de canal 0,10291
  Aves de curral, coellos e caza menor de pluma e pelo 0,002570
31.36.02 Polo control de determinadas substancias e residuos en produtos da acuicultura, percibirase unha cota de 0,117762 € por tonelada.  
31.36.03 Pola investigación de substancias e residuos no leite e produtos lácteos, devengarase unha cota de 0,023581 € por cada mil litros de leite cru utilizada como materia prima.  
31.36.04 Polo control de determinadas substancias e residuos en ovoprodutos, percibirase unha cota de 0,023581 € por tonelada.  
31.36.05 Polo control de determinadas substancias e residuos no mel, percibirase unha cota de 0,023581 € por tonelada.  
B.— Liquidación e ingreso  
   
O ingreso realizarase mediante autoliquidación do suxeito pasivo correspondente, na forma e nos prazos que se establezan regulamentariamente.  
Os suxeitos pasivos da taxa trasladarán esta cargándolle-lo seu importe total nas correspondentes facturas ós interesados, practicando as liquidacións procedentes.  
O importe da taxa correspondente non poderá ser obxecto de restitución a terceiros por mor da exportación de carnes, xa sexa de forma directa ou indirecta.  
     
31.37.00 Autorización de servizos de prevención externos 73,59
     
31.38.00 Autorización a persoas e entidades para realizaren auditorías de prevención 73,59
     
31.41.00 Centros colaboradores para impartiren cursos de formación para o emprego  
31.41.01 Recoñecemento de centro colaborador 110,40
31.41.02 Inscrición/acreditación de novas especialidades formativas (Por cada especialidade) 7,35
     
31.42.00 Outorgamento de licenza de homologación ás entidades para a realización de medidas e ensaios acústicos:  
31.42.01 Licenza 172,95
31.42.02 Modificación 43,26
31.42.03 Renovación 43,26
     
31.44.00 Prestación de servizos nos laboratorios do Centro de Control do Medio Mariño dependente da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos:  
31.44.01 Análises de biotoxinas en moluscos e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e acuicultura.  
  — Análise de toxicidade tipo DSP por bioensaio en rato segundo o método de Yasumoto 1978 47,52
  —Análise de toxinas lipofílicas por bioensaio en rato segundo o método de Yasumoto 1984 54,32
  — Análise de toxicidade tipo PSP por bioensaio en rato segundo o método da AOAC 47,52
  — Análise de toxicidade tipo ASP por cromatografía líquida de alta eficacia segundo o método da AOAC 47,52
  —Análise combinado nunha mesma mostra de toxinas lipofílicas por bioensaio en rato segundo o método Yasumoto 1978, análise de toxicidade tipo PSP por bioensaio en rato segundo o método da AOAC e análise de toxicidade tipo ASP por cromatografía líquida de alta eficacia, método da AOAC 101,86
  —Análise combinado nunha mesma mostra de toxinas lipofílicas por bioensaio en rato segundo o método Yasumoto 1984, análise de toxicidade tipo PSP por bioensaio en rato segundo o método da AOAC e análise de toxicidade tipo ASP por cromatografía líquida de alta eficacia, método da AOAC 108,65
31.44.02 Análises de mostras en auga de mar:  
  — Identificación e reconto de fitoplancto mariño mediante microscopía óptica 135,80
  — Identificación e reconto de fitoplancto tóxico mariño mediante microscopía óptica 121,80
  —Análise de carbono orgánico disolto 50,93
  — Análise de nutrientes inorgánicos disoltos 35,00
  —Análise de pigmentos fotosintéticos (clorofila "a") por espectrofluorimetría 16,98
31.44.03 Análises microbiolóxicas en moluscos e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura:  
  —Cuantificación de  E. Coli 101,86
  —Detección de Salmonella spp 169,75
31.44.04 Análises de contaminantes de orixe química en moluscos e outros   organismos procedentes da pesca, o marisqueo e  a acuicultura:  
  —Determinación de metais pesados (Pb, Cd, Cu, Zn, As, Hg, Ni, Cr, Ag) mediante  espectrofotometría de absorción atómica, por metal 67,90
  — Determinación de compostos bifenilos policlorados (PCB) mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas 509,26
  — Determinación de pesticidas organoclorados mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas 509,26
  — Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) mediante cromatografía líquida con detección de fluorescencia 282,00
31.44.05 Análise histopatolóxica de moluscos e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura:  
  — Estudio hispatolóxico. Determinación de Bonamia, Marteillia, Perkinsus e outras alteracións patolóxicas 1.018,52
     
31.45.00 Homologación de organismos de control da administración (OCA)  
31.45.01 Licenza 172,95
31.45.02 Modificación 43,26
31.45.03 Renovación 43,26
     
31.46.00 Autorización dos materiais forestais de base para a produción de materiais forestais de reprodución 34,26
     
31.47.00 Autorización para o aluguer de embarcacións de recreo da lista 6ª dos rexistros marítimos 53,35
     
31.48.00 Control do estado das medidas e dos medios de autoprotección existentes nas actividades e nos centros que estean obrigados a ter medidas de autoprotección consonte á normativa de emerxencias de Galicia. 62,42
31.49.00 Autorización previa para a instalación de aeródromos, aeroportos e heliportos non declarados de utilidade pública ou para a modificación relevante da instalación e inscrición no correspondente rexistro administrativo 500
  No suposto de autorización previa de aeródromos en sentido estrito e heliportos eventuais, a contía será o 75 % da anterior."  
31.50.00 Inscricións no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia  
31.50.01 Certificados de eficiencia enerxética do proxecto para vivenda unifamiliar: 5 € + 0,08 € por m2 de superficie construída
31.50.02 Certificados de eficiencia enerxética do edificio terminado para vivenda unifamiliar 5 € + 0,08 € por m2 de superficie construída
31.50.03 Certificados de eficiencia enerxética do proxecto para edificios de vivenda: 5 € + 0,04 € por m2 de superficie construída
31.50.04 Certificados de eficiencia enerxética do edificio terminado para edificios de vivenda: 5 € + 0,04 € por m2 de superficie construída
31.50.05 Certificados de eficiencia enerxética do proxecto para edificios destinados a outros usos (non residenciais): 5 € + 0,05 € por m2 de superficie construída
31.50.06 Certificados de eficiencia enerxética do edificio terminado para edificios destinados a outros usos (non residenciais): 5 € + 0,05 € por m2 de superficie construída

Data publicación

24/10/2008

Tipo de disposición

resolución

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Autonómica