Volver ao contido

Anexo 1, taxa por servizos administrativos da lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da comunidade autónoma de Galicia. (D.O.G. Núm. 240 de 11 de decembro de 2003).

Non suxeición

Non se esixirá a taxa por servizos administrativos cando se trate de compulsas ou cotexos de documentos que deban acompañar a solicitudes, escritos ou comunicacións presentadas polo cidadán e realizadas no ámbito de actuación dos rexistros segundo o disposto no artigo 38.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Exencións

Gozarán de exención da presente taxa:

 1. A expedición de certificados de retribucións satisfeitas pola Xunta de Galicia co obxecto de xustificación en relación co imposto sobre a renda das persoas físicas.
 2. A expedición de certificados e compulsa que o persoal da Administración solicite respecto a necesidades propias do posto de traballo ou relación de servizos.
 3. Os alumnos por calquera actuación en materia de ensinanzas non universitarias
 4. As compulsas realizadas nas oficinas de emprego para os desempregados na tramitación de expedientes que sexan competencia de devanditas oficinas.
 5. A inscrición nas convocatorias para a selección de persoal da comunidade autónoma, logo de xustificación documental, solicitada por:
  • Persoas con discapacidade igual ou superior ao 33%.
  • Persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.
  Aplicarase unha bonificación do 50% á inscrición solicitada por:
  • Persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.
  • Persoas que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos seis meses antes á data da convocatoria de probas selectivas de persoal nas que soliciten a súa participación e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego
 6. A expedición de certificados relativos á situación fiscal.
 7. O Estado e os demais entes públicos territoriais ou institucionais, sempre que os servizos ou actividades de que sexan beneficiarios se presten ou realicen no marco do principio de colaboración entre administracións.
 8. As vítimas de actos terroristas así como os seus cónxuxes e os seus fillos por calquera actuación en materia educativa realizada en centros oficiais de estudios en tódolos niveis de ensino.
 9. Os membros dos organismos consultivos da Administración pública galega respecto dos certificados emitidos polos devanditos organismos.
TAXAS POR SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
Código Descrición Tarifa
30.01.00 Dilixenciado de libros 4,87
     
30.02.00 Inscrición en rexistros oficiais:  
  * Primeira inscrición 9,65
  * Modificacións da primeira inscrición 4,87
     
30.03.00 Inscrición nas convocatorias para a selección de persoal da Comunidade Autónoma.  
30.03.01 Inscrición nas listas para a cobertura con carácter temporal de postos de traballo na Administración da Comunidade Autónoma. 16,98
30.03.02 Inscrición nas oposicións para a selección de persoal da Comunidade Autónoma.  
  * Grupo I do Convenio ou para acceder a un posto de traballo do grupo A 40,74
  * Grupo II do Convenio ou para acceder a un posto de traballo do grupo B 35,08
  * Grupo III do Convenio ou para acceder a un posto de traballo do grupo C 30,56
  * Grupo IV do Convenio ou para acceder a un posto de traballo do grupo D 24,90
  * Grupo V do convenio ou para acceder a un posto de traballo do grupo E 20,37
     
     
30.04.00 Expedición de certificados 2,96
     
30.05.00 Compulsa de documentos:  
  Primeiro folio 1,20
  Por cada un dos folios seguintes 0,30
     
30.06.00 Verificación de suficiencia e documentos acreditativos de lexitimación 6,00
     
30.07.00 Autorizacións máquinas recreativas e de azar  
30.07.01 Autorización de explotación e autorización de instalación e localización (por cada máquina incluída nela):  
  - Máquinas tipo "A especial" 58,28
  - Máquinas tipo "B" ou "B especial" 95,46
  - Máquinas tipo "C" 190,79
30.07.02 Modificacións no contido da autorización:  
  -       Suspensión provisional, reinicio da explotación da máquina en suspensión provisional, transmisión da autorización de explotación da máquina, traslado de máquinas a outros ámbitos territoriais, troco ou calquera outra circunstancia que altere o contido da autorización, excepto a baixa definitiva. 45,06
  -Baixa definitiva 22,53
30.07.03

Cambios no Boletín de instalación e baixa deste ou cambios de titularidade do negocio desenvolvido no establecemento que dispón dunha autorización de instalación e localización e/ou cambios na autorización de instalación e localización e a súa extinción ou denuncia da validez da autorización de instalación e localización (por cada máquina incluída):

 
  - Máquinas tipo "A" 18,08
  - Máquinas tipo "A especial" 23,32
  - Máquinas tipo "B" ou "B especial" 45,06
  - Máquinas tipo "C" 90,04
30.07.04 Petición de duplicado de documentos 19,19
30.07.06 Comunicación de cambio de titularidade do negocio desenvolvido nun establecemento que dispón de autorización de instalación e localización 19,19
30.07.07 Comunicación de localización de máquina :  
  - Máquinas tipo "A" 11,05
  - Máquinas tipo "A especial" 13,99
  - Máquinas tipo "B" ou "B especial" 22,08
  - Máquinas tipo "C" 44,17
30.07.08 Primeira inscrición, no seu caso previa homologación, de modelos de máquinas de xogo.  
  No caso das máquinas tipo B, a contía multiplicarase por cada xogo que insira a máquina:  
  -       Inscrición de máquinas tipo "A" 36,80
  -       Máquinas tipo "A especial" 150,00
  -       Homologación e inscrición de máquinas tipo "B" ou "B especial" 300,00
  -       Homologación e inscrición de máquinas tipo "C" 500,00
30.07.10 Inscrición provisional de proba de prototipos de modelos de máquinas recreativas ou de azar: 68,78
30.07.14 Comunicación de exhibición de prototipos de modelos en feiras e exposicións  
  - Máquinas tipo "A" 11,05
  - Máquinas tipo "A especial" 13,99
  - Máquinas tipo "B" ou "B especial" 22,08
  - Máquinas tipo "C" 44,17
30.07.15 Outras inscricións no Rexistro de Modelos de máquinas: modificacións substanciais da inscrición, cancelación da inscrición ou autorización da cesión da inscrición. No caso das máquinas tipo B a contía se multiplicará polo número de xogos que se modifiquen:  
  -       Máquinas tipo "A" 27,08
  -       Máquinas tipo "A especial" 93,25
  -       Máquinas tipo "B" ou "B especial" 184,01
  -       Máquinas tipo "C" 220,79
30.07.16 Inscrición no Rexistro de modelos de modificacións non substanciais da inscrición segundo o tipo de máquina:  
  -       Máquinas tipo "A" 15,34
  -       Máquinas tipo "A especial" 46,62
  -       Máquinas tipo "B" ou "B especial" 92,00
  -       Máquinas tipo "C" 110,39
30.07.17 Homologación de tarxetas prepago para máquinas tipo "B" ou "B especial" 184,01
30.07.18 Homologación de fichas, tarxetas magnéticas prepago ou outros soportes físicos autorizados para máquinas tipo "C" ou "B especial" 220,79
30.07.19 Homologación de interconexión de máquinas  
  -       Máquinas tipo "A" 200
  -       Máquinas tipo "B" ou "B especial" 300
  -       Máquinas tipo "C" 500
30.07.20 Modificación de sistemas de interconexión de máquinas de xogo:  
  -       Máquinas tipo "A" 73,59
  -       Máquinas tipo "B" ou "B especial" 92,80
  -       Máquinas tipo "C" 127,89
30.07.21 Autorización de instalación de sistemas de interconexión de máquinas de xogo e as súas modificacións:  
  -       Máquinas tipo "A" 73,59
  -       Máquinas tipo "B" ou "B especial" 92,80
  -       Máquinas tipo "C" 127,89
30.07.22 Autorización de instalación do centro de control do sistema de interconexión de máquinas de xogo tipo "A" entre establecementos 1.500,30
30.07.23 Autorización de instalación do centro de control do sistema de interconexión de máquinas de xogo tipo "B" ou "B especial" entre salóns ou bingos 1.500,30
30.07.24 Autorización de instalación do centro de control do sistema de interconexión de máquinas de xogo tipo "C" ou "B especial" entre casinos 1.500,30
30.07.25 Proba e exhibición de prototipo de modelos, por cada unidade de prototipo 80,11
30.07.26 Inscrición no Rexistro de modelos de cambio de xogo en máquinas de vídeo tipo B ou "B especial" 300
30.07.27 Recoñecementos de modelos e certificacións de laboratorio  
  -       Máquinas tipo "A" 73,59
  -       Máquinas tipo "A especial" 93,25
  -       Máquinas tipo "B" ou "B especial" 184,01
  -       Máquinas tipo "C" 220,79
30.07.28 Cesión de inscrición de modelos  
  -       Máquinas tipo "A" 73,59
  -       Máquinas tipo "A especial" 93,25
  -       Máquinas tipo "B" ou "B especial" 184,01
  -       Máquinas tipo "C" 220,79
30.07.29 Outras autorizacións e comunicacións 92,80
     
30.08.00 Rexistro de Empresas de Máquinas de xogo  
30.08.01 Autorizacións 238,45
30.08.02 Modificacións 95,46
30.08.03 Cancelación da inscrición 45,06
     
30.09.00 Autorizacións en salóns recreativos ou de xogo:  
30.09.01 Autorización de instalación 238,45
30.09.02 Permiso de apertura 381,44
30.09.03 Modificacións substanciais da autorización de instalación 238,45
30.09.04 Consulta previa de viabilidade 200,00
30.09.05 Autorización previa á suspensión de funcionamento por un período superior 6 meses 95,39
30.09.06 Modificacións non substanciais da autorización de instalación 95,39
30.09.07 Inscricións na sección cuarta do rexistro de empresas 238,45
30.09.08 Outras autorizacións e comunicacións 92,80
     
30.10.00 Bingos  
30.10.02 Autorización de instalación 238,45
30.10.03 Permiso de apertura de sala de bingo  
  -       Terceira categoría (ata 200 xogadores) 953,49
  -       Segunda categoría (entre 201 e 400 xogadores) 1191,91
  - Primeira categoría (entre 401 e 600 xogadores) 1430,22
  - Categoría especial (entre 601 e 800 xogadores) 2383,71
30.10.04 Modificación de autorizacións de instalación e os permisos de apertura 238,45
30.10.05 Outras autorizacións e inscricións 114,55
30.10.06 Inscrición de empresas no rexistro de xogo do bingo 953,52
30.10.07 Documentos profesionais 19,20
30.10.08 Homologación de material de xogo do regulamento do  bingo  
  - Homologación dos elementos materiais e da infraestrutura e elementos técnicos para explotación do xogo do bingo electrónico 1500,00
  - Modificación da homologación dos elementos materiais e da infraestrutura e elementos técnicos para explotación do xogo do bingo electrónico 160,00
  - Homologación de calquera outro material de xogo do bingo 200,00
30.10.09 Variacións de datos na inscrición de empresas no rexistro do xogo de bingo 476,82
30.10.10 Cambios de colocación da sala de bingo segundo a categoría da sala  
  -       Terceira categoría (ata 200 xogadores) 953,49
  -       Segunda categoría (entre 201 e 400 xogadores) 1191,91
  -       Primeira categoría (entre 401 e 600 xogadores) 1430,22
  -       Categoría especial (entre 601 e 800 xogadores) 2383,71
30.10.11 Peche da sala por máis de 30 días consecutivos 200
30.10.12 Transmisión da autorización de instalación 238,45
30.10.13 Modificacións substanciais da sala segundo a categoría da sala  
  -       Terceira categoría (ata 200 xogadores) 953,49
  -       Segunda categoría (entre 201 e 400 xogadores) 1191,91
  -       Primeira categoría (entre 401 e 600 xogadores) 1430,22
  -       Categoría especial (entre 601 e 800 xogadores) 2383,71
30.10.14 Modificacións non substanciais das salas 238,45
30.10.15 Cambios nos cadros de persoal ou servizo da sala 114,55
30.10.16 Cambios na maquinaria relacionada co desenvolvemento do xogo 114,55
30.10.17 Autorización de instalación para explotación da modalidade de bingo electrónico. 160,00
30.10.18 Modificación ou cancelación de autorizacións de instalación para explotación da modalidade de bingo electrónico. 238,00
30.10.19 Inscrición de sociedades anónimas para de interconexionado entre salas de bingo electrónico. 160,00
30.10.20 Modificación ou cancelación de sociedades anónimas para interconexionado entre salas de bingo electrónico. 200,00
30.10.21 Autorización do programa de xogo de modalidade de xogo do bingo electrónico.  
     
30.11.00 Casinos:  
30.11.01 Autorización de instalación ou de traslado 2860,43
30.11.02 Autorización de apertura por nova instalación ou traslado 4767,33
30.11.03 Renovación de autorizacións de instalación e apertura 2383,71
30.11.04 Modificacións substanciais de autorizacións de instalación de apertura ou que afecten ó proxecto técnico 2383,71
30.11.05 Outras autorizacións e modificacións non substanciais 476,82
30.11.06 Documentos profesionais 19,20
30.11.07 Homologación de material de xogo de casino 200
30.11.08 Autorización para a realización de torneos/campionatos dos distintos xogos autorizados 3000
     
30.13.00 Rifas, tómbolas, combinacións aleatorias e lotarías  
30.13.01 Autorización de explotación 95,46
30.13.02 Modificación da autorización de explotación 47,77
     
30.14.00 Expedición de licencias de pesca continental e matrículas de embarcacións:  
30.14.01 Clase A: válida para españois, outros cidadáns da Unión Europea e estranxeiros residentes, maiores de 18 anos ou menores de 65 anos. 18,77
30.14.02 Clase A-1: Iguales características que a clase A, pero cun período de validez de quince días 2,93
30.14.03 Clase B: válida para estranxeiros non residentes e cidadáns de países non pertencentes á Unión Europea 37,47
30.14.04 Clase B-1: iguais características que a clase B pero cun período de validez de quince días 3,76
30.14.05 Clase C: válida para españois, outros cidadáns da Unión Europea e estranxeiros residentes, menores de 18 anos ou maiores de 65 anos. 9,39
30.14.06 Clase C-1: iguales características que a clase C, pero cun período de validez de quince días 2,93
30.14.07 Clase D: licenza profesional para a pesca de anguía, angula, lamprea e especies de esteiro 46,85
30.14.08 Clase E: licenza especial para embarcacións e artefactos boiantes que se empreguen no exercicio da pesca 14,08
30.14.09 Recarga para licencias que inclúan a pesca do reo e do salmón 5,87
30.14.10 Recarga para a pesca a flote 2,93
     
30.15.00 Expedición de licencias de caza  
30.15.01 Clase A. Con armas de fogo  
  A-1 españois, comunitarios e estranxeiros residentes maiores de 18 anos 28,72
  A-2 españois, comunitarios e estranxeiros residentes menores de 18 anos ou maiores de 65 14,44
  A-3 estranxeiros, non comunitarios e non residentes 95,46
30.15.02 Clase B. Con cans, cetrería e arco  
  B-1 españois, comunitarios e estranxeiros residentes maiores de 18 anos 19,19
  B-2 españois, comunitarios e estranxeiros residentes menores de 18 anos ou maiores de 65 9,65
  B-3 estranxeiros, non comunitarios e non residentes 66,80
30.15.03 Clase C. Para a posesión ou utilización de medios ou procedementos especiais 114,55
30.15.04 Inscrición para a realización do exame de cazador e maila expedición do certificado, de ser o caso 10,20
     
30.16.00 Matrículas de terreos de carácter cinexético suxeitos a réxime especial:  
30.16.03 Matrículas de terreos cinexeticamente ordenados (Tecor).  
  A tarifa determinarase multiplicando o número de has do Tecor, coa exclusión deste as hectáreas que estean declaradas como vedado de caza (mínimo o 10% do total) e como refuxio de fauna, por 0,101852 €/ha, aplicándolle as seguintes bonificacións:  
  * Tecor municipal 50%
  * Tecor de carácter societario con máis de 200 socios, se se reúne algún dos seguintes requisitos:  
  - Ámbito territorial superior ás 25.000 ha e/ou vedado de caza superior ó 30% da extensión do Tecor 25%
  - Limitacións á caza Por razóns de protección de especies catalogadas  
  Mínimo 203,71
30.16.04 Matrículas de terreos de carácter cinexético dedicados a explotacións cinexéticas comerciais ou mixtas.  
  A tarifa determinarase multiplicando o número de hectáreas da explotación polos €/ha en función do seu carácter aberto ou cercado segundo a seguinte clasificación:  
  * Grupo I. Explotacións cinexéticas sobre terreos abertos 0,101852
  * Grupo II. Explotacións cinexéticas sobre terreos cercados 0,203702
     
30.17.00 Actuación en materia de pesca, marisqueo e acuicultura  
30.17.01 Expedición ou duplicado de permisos de explotación:  
  - A pé, tanto para marisqueo tradicional como para recursos específicos.(novo permiso ou renovación) 9,29
  - Desde embarcación, segundo tonelaxe de rexistro bruto, (novo permiso, renovación, traslado e transmisión, ampliación ou cambio de artes, para toda actividade pesqueira e marisqueira exercida desde embarcación):  
  - 0,10 TRB - 2,50 TRB 18,48
  - 2,51 TRB - 5,00 TRB 27,69
  - 5,01 TRB - 10,00 TRB 46,14
  - 10,01 TRB - 64,59
  - A pé con embarcación auxiliar (novo permiso, renovación) 11,16
30.17.02 Licencias de pesca marítima de lecer (concesión, renovación, duplicado):  
  a) Clase A (anual ) 3,69
  b) Clase A (mensual ) 2,96
  c) Clase B (anual ) 73,59
  d) Clase B (mensual) 18,40
  e) Clase C (anual ) 13,99
  f) Clase C (mensual) 6,99
  g) Clase C (validación) 6,99
30.17.03 Autorización de establecemento e cambio de base de buques pesqueiros:  
  - Establecemento de porto base 7,35
  - Cambio de porto base 7,35
30.17.04 Autorización de concursos e campionatos de pesca deportiva 22,89
30.17.05 Autorización de construción de novas embarcacións:  
  De 0 a 2,5 GT: 20,00
  De 2,5 GT a 50 GT: 28,00
  De 50 GT a 150 GT: 39,00
  Máis de 150 GT: 55,00
30.17.06 Autorización de obras de modernización e reconversión de buques:  
  De 0 a 2,5 GT: 16,00
  De 2,5 GT a 50 GT: 22,00
  De 50 GT a 150 GT: 31,00
  Máis de 150 GT: 44,00
30.17.07 Expedición de permisos de pesca especial 30
     
30.19.00 Inscrición para a realización de probas extraordinarias de aptitude para a obtención dos certificados profesionais de pesca e mergullo. 17,87
     
30.20.00 Actuacións en materia de títulos académicos e profesionais.  
30.20.01 Expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola LOXSE e dos seus duplicados:  
 
Título/Tarifas (en €) Tarifa normal Familia numerosa categoría xeral Familia numerosa categoría especial Duplicado
Bacharel 49,82 24,94 0 4,58
Técnico 20,36 10,21 0 2,36
Técnico superior 49,82 24,94 0 4,58
Conservación e restauración de bens culturais 49,82 24,94 0 4,58
Certificado de aptitude do ciclo superior do primeiro nivel de ensinanzas especializadas de idiomas 23,90 11,97 0 2,36
Profesional de música/ Profesional de danza 23,80 11,90 0 2,36
Profesional de danza 23,80 11,90 0 2,21
Superior de música 63,98 32,00 0 6,40

Técnico Deportivo

20,77

10,40

0

2,40

Técnico Deportivo Superior

50,81

25,45

0

4,67

Deseño 50,81 25,45 0 4,67
Superior de Arte Dramática 65,26 32,64 0 6,53
30.20.02 Homologación e validación de títulos e estudos extranxeiros non universitarios.  
  Solicitude de homologación ao Título Superior de Música, Danza ou Arte Dramático 90,09
  Solicitude de homologación ao Título Español de Bacharel, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, Técnico Deportivo Superior, ou Título Profesional de Música ou Danza. 45,05
  Solicitude de homologación ao Título Español de Formación Profesional, Técnico Artes Plásticas e Deseño, Técnico Deportivo . 45,05
  Solicitude de homologación ao Título Español de Conservación e Restauración de Bens Culturais. 45,05
  Solicitude de homologación ao título español Superior de Deseño, Superior de Vidro ou Superior de Cerámica. 45,05
  Solicitude de convalidación por cursos ou módulos de ensinanzas españolas de nivel non universitario. 22,52
30.20.03

Expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola LOE e dos seus duplicados:

 
 
Título/Tarifas (en €) Tarifa normal Familia numerosa categoría xeral Familia numerosa categoría especial Duplicado
Bacharel 49,82 24,94 0 4,58
Técnico 20,36 10,21 0 2,36
Técnico superior 49,82 24,94 0 4,58
Graduado/a en conservación e restauración de bens culturais 49,82 24,94 0 4,58
Certificado de nivel avanzado de idiomas 23,90 11,97 0 2,36
Profesional de música 23,80 11,90 0 2,21
Profesional de danza 23,80 11,90 0 2,21
Graduado/a en música 63,98 32,00 0 6,40
Técnico Deportivo 20,77 10,40 0 2,40
Técnico Deportivo Superior 50,81 25,45 0 4,67
Graduado/a en Deseño 50,81 25,45 0 4,67
Graduado/a en Arte Dramática 65,26 32,64 0 6,53
30.21.00 Inscrición para a realización de probas de aptitude para a obtención dos seguintes títulos ou certificados:  
30.21.01 Exame teórico para a obtención do título para o goberno de embarcacións de lecer:  
  Para o título de patrón para navegación básica 29,45
  Para o título de patrón de embarcacións de recreo 37,91
  Para título de patrón de iate 53,11
  Para título de capitán de iate 64,45
  Para o título de patrón de moto náutica "A" 28,60
  Para o título de patrón de moto náutica "B" 28,60
30.21.03 Por expedición de tarxetas acreditativas das titulacións ou dos certificados anteriores 50,01
30.21.04 Renovación de tarxetas acreditativas das titulacións de patrón de embarcación de lecer 28,60
  Cando as anteriores renovacións teñan un período de validez de dous anos 5,72
30.21.05 Validación de cada tarxeta de autorización federativa expedida pola Federación correspondente 4,32
30.21.06 Exame práctico para a obtención da titulación de embarcacións de lecer:  
  - Para ou título de patrón de navegación básica 73,59
  - Para o título de patrón de embarcacións de lecer 73,59
  - Para o título de patrón de iate 110,40
  - Para o título de capitán de iate 110,40
30.21.07 Autorización para a realización dunha convocatoria extraordinaria nunha escola recoñecida ou entidade autorizada.  
  - Para os títulos de patrón de navegación básica ou de patrón de embarcacións de recreo 147,21
  - Para os títulos de patrón de iate ou de capitán de iate 220,79
     
30.22.00 Outras actuacións en materia de xogo  
30.22.01 Expedición de certificados sobre empresas ou establecementos de xogo 45,06
30.22.02 Dilixenciado de libros de xogo 50,00
30.22.03 Autorización previa de publicidade das actividades de xogo 255
30.22.04 Autorización de instalación e apertura de locais presenciais abertos o público para a explotación de xogos e apostas da competencia do Estado 1000
30.22.05 Autorización de instalación de terminais ou equipos que permitan a participación nos xogos, apostas e lotarías da competencia do Estado, nos locais de xogo, nos establecementos de hostalería e análogos, ou en calquera outro local presencial aberto ao público. Por cada terminal 100
30.22.06 Autorización para a organización, a explotación e o desenvolvemento de xogos e apostas por medios ou sistemas informáticos interactivos ou de comunicación a distancia 1000
30.22.07 Autorización de instalación de terminais de xogo en bares, cafeterías, establecementos de hostalería e análogos, por cada terminal 100
     
30.23.00 Devolución, substitución ou modificación de fianzas constituídas por actividades de xogo 18,08
     
30.24.00 Autorizacións de espectáculos taurinos  
  - Becerros e novelos 11,61
  - novelos sen picadores 29,11
  - novelos con picadores 43,81
  - Corrida de touros 58,24
  Nos núcleos de poboación de menos de 10.000 habitantes a contía reducirase nun 20 %.  
     
30.25.00 Inscrición no Rexistro de Augas  
  - Primeira inscrición:  
  a.- Inscrición do titular e do aproveitamento 15,62
  b.- Inscrición do arrendamento e/ou gravame 15,62
  - Modificación da Primeira inscrición 7,81
  - Cambio de titular 11,74
  - Outras Modificacións 7,35
     
30.26.00 Emisión de tarxetas correspondentes ós certificados profesionais de pesca e mergullo:  
30.26.01 Por expedición das tarxetas acreditativas das titulacións 36,80
30.26.02 Por renovación e emisión de duplicado das tarxetas acreditativas das titulacións 22,08
     
30.27.00 Fotocopias compulsadas de expedientes en poder da Administración  
  a) Documentos  
  - Formato DIN A4 (€/copia) 0,10
  - Formato DIN A3 (€/copia) 0,25
  - Mínimo 5,00
  b) Planos  
  - Formato DIN A4 (€/copia) 0,30
  - Formato DIN A3 (€/copia) 0,43
  - Formato superior a DIN A3 (€/copia) 0,56
  - Mínimo 5,00
  c) Copia en soporte dixital 3,20
     
30.28.00 Dilixenciado do libro rexistro de prácticas das escolas de navegación de lecer 73,59
     
30.29.00 Actuacións en materia de rexistros ou libros xenealóxicos de animais:  
30.29.01 Recoñecemento oficial de asociacións ou organizacións:  
  Para o fomento de razas autóctonas de protección especial en perigo de extinción 29,45
  Para a levanza ou creación de libros xenealóxicos para équidos rexistrados 29,45
30.29.02 Control técnico dos libros xenealóxicos de razas de ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e supervisión do correcto funcionamento das asociacións ou organizacións que xestionen eses libros xenealóxicos, de se-lo caso (por cada actuación) 11,05
30.29.03 Recoñecemento e autorización de persoal técnico para a valoración e cualificación de animais para a súa inscrición en rexistros xenealóxicos ou revisión dos xa inscritos. 22,08
     
30.31.00 Habilitación para a inscrición no Rexistro de mediadores familiares  
30.31.01 Habilitación para a inscrición no rexistro 107,17
30.31.02 Modificación da inscrición 14,29
     
30.33.00 Actuacións do Rexistro da Propiedade Intelectual  
30.33.01 Tramitación de solicitudes de inscrición, anotación ou cancelación  
  - con carácter xeral  
  * cando o autor e o titular son a mesma persoa 10,67
  * cando o autor e o titular son distintas persoas 26,66
  - casos específicos: obras audiovisuais, programas de ordenador, bases de datos, páxinas web e multimedia.  
  * cando o autor e o titular son a mesma persoa 17,06
  * cando o autor e o titular son distintas persoas 32,00
  - por colección de obras: musicais, relatos, poemas, fotografías, etc.  
  * polo conxunto da obra 10,67
  * por cada unha das obras contidas 1,07
  No caso das obras musicais, devengarase sempre a tarifa tanto polo conxunto da obra como por cada unha das composicións musicais incluídas. Nos demais tipos de obras, o abono polos distintos títulos contidos ten carácter opcional. O pagamento das dúas tarifas supón a inclusión dos distintos títulos que forman parte dunha mesma obra, xunto co título xenérico do conxunto da obra, no correspondente asento rexistral  
  - por obras colectivas 74,65
30.33.02 Publicidade rexistral  
  -    Expedición de certificado 10,67
  -    Expedición de nota simple 4,37
  -    Expedición de copias certificadas de documentos en soporte papel (ata 10 páxinas) 10,67
  A partir das seguintes páxinas (por cada páxina) 0,10
  -    Expedición de copia certificada en soporte distinto ao papel 7,47
30.33.03 Transmisións  
  -    Tramitación de solicitudes de inscrición por transmisión de dereitos xa inscritos (segunda e sucesivas inscricións) 42,66
  -    Tramitación de solicitudes de inscrición por transmisión mortis -causa 32,00
30.33.04 Traslado de expediente 32,00
     
30.34.00 Actuacións en materia de protección e defensa dos animais domésticos e salvaxes en catividade:  
30.34.01 Declaración de entidade colaboradora para a protección e defensa dos animais domésticos e salvaxes en catividade. 13,58
30.34.02 Autorización de establecementos de animais domésticos e salvaxes en catividade. 47,52
30.34.03 Autorización para a realización de certames, concursos, exposicións ou concentracións de animais. 13,58
     
30.35.00 Certificado de capacitación para o adestramento para garda e defensa  
30.35.01 Expedición do certificado trala superación das probas correspondentes 45,27
30.35.02 Expedición directa ou homologación 22,64
     
30.36.00 Homologación oficial de centros adestradores 27,16
     
30.37.00 Autorización para o establecemento, o traslado ou modificación de explotacións cinexéticas comerciais. 45,27
     
30.38.00 Actuacións en materia de caza  
30.38.01 Expedición da guía de tenza de peza cinexética viva en catividade ou do seu duplicado 45,27
30.38.02 Autorización para a tenza de furóns con fins cinexéticos. 45,27
30.38.03 Autorización para a tenza de aves de cetrería. 45,27
30.38.04 Autorización para a caza de perdiz con reclamo (por cada actividade). 45,27
30.38.05 Autorización para as soltas de especies cinexéticas no medio natural 45,27
30.38.06 Recoñecemento e avaliación de trofeo de caza. 45,27
30.38.07 Expedición do precinto de caza maior, excepto para os precintos expedidos en cacerías con ocasión de danos autorizadas pola consellería competente en materia de medio ambiente (por cada unidade) 0,94
     
30.39.00 Actuacións en materia de asociacións  
30.39.01 Inscrición do acordo de constitución 35,38
30.39.02 Inscrición de adaptación á Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, con modificación de estatutos. 17,71
30.39.03 Inscrición do acordo de disolución 17,71
30.39.04 Inscrición de modificación de estatutos 17,71
30.39.05 Inscrición de apertura, cambio e peche de delegacións ou establecementos 17,71
30.39.06 Inscrición de federación, confederación e unión de asociacións 53,08
30.39.07 Inscrición de incorporación e separación de asociacións a unha federación, confederación e unión de asociacións 17,71
30.39.08 Obtención de informacións ou certificacións  
  Primeiro folio 3,54
  seguintes folios 1,75
30.39.09 Listaxes  
  Primeiro folio 3,54
  seguintes folios 1,75
30.39.10 Anotacións de calquera clase nos expedientes ou subministración de datos non incluídos nos apartados anteriores 7,47
30.39.11 Tramitación do expediente das asociacións declaradas de utilidade pública 18,05
     
30.40.00 Actuacións en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas:  
30.40.01 Autorización para a súa celebración en vías públicas 55,48
30.40.02 Tramitación de expedientes de apertura e funcionamento de instalacións destinadas a espectáculos e recreos públicos 98,84
30.40.03 Autorización de ampliación de horarios 31,21
     
30.41.00 Actuacións en materia de seguros  
30.41.01 Inscrición dun axente de seguros exclusivo, persoa física 10,40
30.41.02 Inscrición dun axente de seguros vinculado, dun corredor de seguros ou de reaseguros, persoa física 62,42
30.41.03 Inscrición dunha sociedade de axencia de seguros ou dun operador de banca-seguros, exclusivos ou vinculados, dunha sociedade de corredoría de seguros ou de reaseguros 145,66
30.41.04 Inscrición de cargos de administración e de dirección responsables das actividades de mediación de seguros ou de reaseguros das sociedades de axencia de seguros ou dos operadores de banca-seguros, exclusivos ou vinculados, de corredoría de seguros ou de reaseguros (por cada alto cargo) 10,40
30.41.05 Inscrición de calquera outro acto inscribible ou pola modificación dos inscritos (por cada un deles) 10,40
30.41.06 Expedición de certificados relativos á información incluída nos rexistros 10,40
     
30.42.00 Participación nas probas para a obtención do certificado de Profesionalidade 32,64
30.43.00 Habilitación profesional para a tradución e a interpretación xurada doutras linguas para o galego e viceversa  
30.43.01 Inscrición nas probas de traductores e intérpretes xurados de galego para outras linguas e viceversa 67,63
30.43.02 Expedición do carné acreditativo da habilitación como profesional da tradución xurada e inscrición no rexistro oficial correspondente 20,81
30.43.03 Expedición do carné acreditativo da habilitación como profesional da interpretación xurada e inscrición no rexistro oficial correspondente 20,81
30.43.04 Expedición do carné acreditativo da habilitación como profesional da tradución e da interpretación xurada e inscrición no rexistro oficial correspondente
31,21
     
30.44.00 Acreditacións do nivel de competencia en lingua galega  
30.44.01 Inscrición nas probas homologadas para a acreditación do nivel de competencia en lingua galega e máis a acreditación do nivel correspondente, de ser o caso 15,61
  - Para os residentes en países de América, agás Canáda e USA. 5,61
30.44.02 Validación de estudos de lingua galega polos certificados de acreditación do nivel de lingua galega CELGA 1, 2, 3, 4 ou 5 23
30.44.03 Expedición de duplicados de títulos, diplomas e/ou certificados de participación en actividades formativas ou de acreditación do nivel de coñecemento de lingua ou linguaxe administrativa galega 7
     
30.45.00 Homologación de plans de autoprotección privada e das suas modificacións e revisións. 104,04
     
30.46.00 Actuacións en materia de fundacións e colexios profesionais  
30.46.01 Inscrición inicial no rexistro (fundacións, colexios, consellos, delegacións) 35,38
30.46.02 Inscrición de modificación de estatutos 17,71
30.46.03 Inscrición de modificación do órgano de goberno (ceses, nomeamentos, substitucións, aceptacións) 17,71
30.46.04 Inscrición de delegacións de facultades, revogacións e apoderamentos 17,71
30.46.05 Inscrición de fusión, escisión e extinción 17,71
30.46.06 Inscrición de alleamento, o gravame e o arrendamento de bens 17,71
30.46.07 Inscrición de accións de responsabilidade contra os membros do órgano de goberno
17,71
30.46.09 Inscrición de intervencións temporais 17,71
30.46.10 Outros actos sometidos a inscrición 7,47
30.46.11 Obtención de informacións ou certificacións do rexistro  
  - Primeiro folio 3,54
  - seguintes folios (por unidade) 1,75
30.46.12 Expedición de listaxes de entidades inscritas  
  - Primeiro folio 3,54
  - seguintes folios (por unidade) 1,75
30.46.13 Anotacións de calquera clase nos expedientes ou subministración de datos non incluídos nos apartados anteriores 7,47
30.46.14 Expedición de copia de estatutos 17,71
30.46.15 Dilixenciado de libros (actas, diario, contas, etc.) 4,87
     
30.46.14 Expedición de copia de estatutos 17,71
30.46.15 Dilixenciado de libros (actas, diario, contas, etc.) 4,87
     
30.47.00 Inscrición no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo:  
  * Primeira inscrición 71,40
  * Modificacións da primeira inscrición 54,06
     
30.48.00 Actuacións de habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.  
30.48.01 Participación nas probas para obter a certificación acreditativa da habilitación. 49,90
30.48.02 Expedición e renovación da habilitación. 5,86
     
30.49.00 Habilitación do persoal para exercicio de funcións de socorrista acuático 49,30
     
30.50.00 Homologación de actividades formativas en materia de seguridade 80,69
     
30.51.00 Apostas  
30.51.01 Actividades empresas de fabricación e importación de material de apostas  
  - Inscrición da empresa e autorización de comercialización 238,00
  - Modificación ou cancelación da inscrición da autorización 160,00
  - Revisión da autorización cada 5 anos 180,00
30.51.02 Actividades de explotación de apostas  
  -Autorización e, de ser o caso, inscrición 238,00
  - Revisión da vixencia da autorización 180,00
  - Modificación da autorización 160.00
  - Modificación da Inscrición 160.00
30.51.03 Establecementos e lugares de apostas  
  - Autorización de tendas de apostas 1.000,00
  - Modificación ou cancelación de tendas de apostas 160,00
  - Autorización de instalación de espazos de apostas en salóns de xogo, bingos e casinos. Por cada terminal instalado 100,00
  - Revisión da autorización cada 5 anos 100,00
  - Autorización de instalación de espazos de apostas en recintos deportivos e autorización temporal de espazos de apostas en actividades feirais de actividades deportivas, por cada terminal instalado 100,00
  - Revisión da autorización cada 5 anos, por cada terminal instalado 100,00
30.51.04 Homologación do material de apostas (sistemas, terminais e demais elementos de xogo) e inscrición no Rexistro de Apostas dos modelos de sistemas e máquinas de apostas  
  - Homologación do material de apostas e inscrición 1.500,00
  - Modificación da homologación ou cancelación de material de apostas e modificación da inscrición 160,00
30.51.05 Autorización da instalación de máquinas auxiliares de apostas (en establecementos de hostalaría). Por cada máquina auxiliar instalada  
  - Autorización da instalación 100,00
  - Modificación da autorización 100,00
  - Dilixenciado das comunicacións 25,00
     
30.52.00 Actividades nas instalacións xuvenís e de tempo libre e ao aire libre  
30.52.01 Actuacións de control de inicio da actividade e/ou modificacións substanciais nas instalacións xuvenís 60,00
30.52.02 Actuacións de control de inicio de actividades de escolas de tempo libre 60,00
30.52.03 Actuacións de control de inicio de actividades ao aire libre 10,00
30.52.04 Expedición de títulos acreditativos da formación de monitor e director de actividades de tempo libre e de campos de traballo e/ou homologación destes títulos expedidos por outras comunidades autónomas ou outros estados membros 11,00
     
30.53.00 Renovación ou reposición de tarxeta sanitaria 10,00
     

Data publicación

24/10/2008

Tipo de disposición

Outros

Tipo de Contido

Ordenación

Estado

Vixente

Orixe

Autonómica