Volver ao contido

NOTA INFORMATIVA SOBRE A ATENCIÓN PRESENCIAL NAS OFICINAS (actualizada o 15.05.2020)

15.05.2020

 

 • A partir do luns 18 de maio, retómase a atención presencial nas oficinas da Axencia Tributaria de Galicia (incluídas oficinas liquidadoras) para determinados trámites con cita previa.

  O calendario de citas abrirase cada dúas semanas.

  Durante as semanas do 18/05 ao 29/05 os trámites para os cales se poderá solicitar cita previa son os de presentación de modelos 600, 620 e 650-651 (o interesado deberá acudir co modelo cuberto, que poderá confeccionar a través da Oficina Virtual Tributaria ou adquirilo nos distintos estancos autorizados a tal efecto no ámbito de cada Delegación da Atriga ou nas Oficinas de Distrito Hipotecario e, no seu caso, coa cota tributaria ingresada nunha entidade colaboradora) e o de solicitar certificado de ausencia de débedas. Para solicitar información dalgún imposto ou de recadación deberá chamar aos teléfonos que se indican na páxina web da Atriga.

 

 • No caso dos colaboradores sociais ofreceráselles, en función da oficina, un número de teléfono para solicitar a cita previa, ao que poderán chamar de 9 a 14:00h, de xeito que non poderán obter esta de modo automático.

 

 • O día da cita, non debe presentarse na oficina de atención con máis de 5 minutos de antelación á hora da cita e deberá levar o xustificante da mesma para que o persoal de control de accesos lle permita o acceso ao edificio.

  Deberanse seguir as medidas de protección ás que fai referencia o Protocolo de medidas preventivas fronte ao coronavirus nos servizos de rexistro e atención á cidadanía. Estas medidas son as seguintes:
  • O acceso ás oficinas de atención ao público se realizará de xeito individual.
  • Se nalgún momento as autoridades sanitarias determinan o uso para a poboación, con carácter obrigatorio, de elementos de protección (tales como máscaras ou luvas),os usuarios deberán portar ditos elementos de protección.
  • Deberase manter unha distancia mínima de seguridade de 2 metros cos demais usuarios e co persoal de atención ao público.
  • O tempo de permanencia dos usuarios no interior da oficina non pode superar os 15 minutos.
  • Ao entrar no edificio deberase realizar unha adecuada hixiene das mans, empregando auga e xabón ou unha solución hidroalcohólica.
  • O público visitante non poderá empregar os equipos informáticos, material de oficina ou outros obxectos dos empregados públicos.

 

 • En canto á presentación das declaracións e autoliquidacións relativas ao Imposto sobre sucesións e doazóns, Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e Imposto sobre o xogo, a Orde da Consellería de Facenda de 27 de marzo (DOG 61-Bis) establece que, cando o prazo de presentación das mesmas rematara entre o 14 de marzo e a data na que se levante o estado de alarma, dita presentación poderá facerse ata o 30 de xuño de 2020. No caso de que o levantamento do estado de alarma tivera lugar despois do 30 de xuño de 2020, o prazo ampliaríase nun mes contado dende a data do levantamento do citado estado de alarma.

 

 • Lémbrase ademais que pode confeccionar, pagar e presentar telemáticamente o Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, así como o Imposto sobre Sucesións e Doazóns na Oficina Virtual da Atriga.

 

 • A presentación de escritos e solicitudes poderá realizarse na sede electrónica da Xunta de Galicia se conta con certificado dixital ou DNI electrónico indicando o órgano competente para coñecer da súa solicitude.

 

Grazas pola súa colaboración