Volver ao contido

INFORMACIÓN DA ATRIGA DURANTE O ESTADO DE ALARMA

 

27.03.2020

Nota informativa sobre a atención presencial nas oficinas

 


23.03.2020

Instrucións aplicables aos procedementos tributarios: estado de alarma COVID-19

 


18.03.2020

Teléfonos de atención ao contribuínte durante o estado de alarma
 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de COVID-19 (entrada en vigor 18.03.2020):
1 Regulación da Suspensión de prazos no ámbito tributario: Artigo 33 e Disposición transitoria terceira.
2 Modificación do texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados: Disposición final primeira.

 


14.03.2020

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (entrada en vigor 14.03.2020) (inclúe a modificación dos apartado 4, 5 e 6 da  Disposición adicional terceira polo  Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19):
1 Disposición adicional terceira. Suspensión de prazos administrativos.
2 Disposición adicional cuarta. Suspensión de prazos de prescrición e caducidade.