Volver ao contido

Acceso ao Servizo de cita previa

 

A Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) xa ten habilitado un servizo de cita previa para realizar diversos trámites de forma presencial.

  • Con este sistema evítanse aglomeracións e garántese unha adecuada prestación do servizo público coa máxima protección da saúde dos traballadores e dos cidadáns.
  • Neste momento, os prazos de presentación dos principais impostos xestionados pola ATRIGA (Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, e Imposto sobre Sucesións e Doazóns) permanecen ampliados ata o 31 de outubro do 2020.
  • Non obstante, aqueles cidadáns que así o precisen poden de xeito voluntario presentar as autoliquidacións destes impostos. Para facilitar esta presentación, a ATRIGA activa un servizo de cita previa que permitirá realizar a presentación dos modelos 620 (transmisión de vehículos), modelo 600 (transmisións) e modelos 650/651 (sucesións e doazóns).

Máis adiante, a Axencia Tributaria de Galicia irá ampliando os servizos prestados mediante cita previa.

Información e acceso ao Servizo de cita previa