Volver ao contido

Como acceder á Oficina Virtual como usuario Autorizado?

Imposto sobre o dano medioambiental augas encoradas

Imposto sobre o dano medioambiental augas encoradas

Ademais do certificado dixital, para o emprego destas aplicacións cómpre ser previamente autorizado pola Consellería de Facenda.
Nesta páxina web está á súa disposición a ficha para a identificación das persoas que, en calidade de usuarios autorizados van acceder á nosa aplicación informática e o modelo de solicitude de autorización para o pagamento e a presentación telemática do imposto sobre o dano medioambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada. Cando as persoas autorizadas actúen en representación da empresa titular do aproveitamento deberá aportar a documentación acreditativa da representación. Unha vez cubertos ambos documentos deberán remitirse á Dirección Xeral de Tributos. Poderán ser adiantadas por fax ao número 981-544169.

Ficha para a identificación de usuarios autorizados.

 1. Datos do suxeito pasivo:
  Denominación social
  NIF
  Domicilio
  Teléfono de contacto
  Dirección de correo electrónico
 2. Datos dos usuarios autorizados:
  Cómpre que o/s usuario/s sexa/n o/s que figure/n como representante/s no/s certificado/s dixital/is outorgado/s pola Fabrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda (FNMT-RCM) á empresa titular do aproveitamento. Para a realización do pagamento cómpre así mesmo, que esta/s persoa/s aparezan como autorizada/s da/s conta/s contra a/s que se van facer os pagamentos.

  Nome e apelidos
  NIF
  Teléfono de contacto
  Dirección de correo electrónico
  Sistema operativo co que traballa o usuario.
 3. Datos do responsable de informática:
  Se dispuxeran de algún responsable de informática co que desexen que se traten os problemas desta natureza, deberán indicar os seus seguintes datos:
  Nome e apelidos
  NIF
  Teléfono de contacto
  Dirección de correo electrónico