Volver ao contido

Como acceder á Oficina Virtual como usuario Autorizado?

Imposto sobre a contaminación atmosférica

Imposto sobre a contaminación atmosférica

Ademais do certificado dixital, para o emprego destas aplicacións cómpre ser previamente autorizado pola Consellería de Facenda. Nesta páxina web está á súa disposición a ficha para a identificación das persoas que, en calidade de usuarios autorizados van acceder á nosa aplicación informática e o modelo de solicitude de autorización para o pagamento e a presentación telemática do imposto sobre a contaminación atmosférica. Cando as persoas autorizadas actúen en representación do suxeito pasivo do ICA deberá aportar a documentación acreditativa da representación. Unha vez cubertos ambos documentos deberán remitirse á Dirección Xeral de Tributos. Poderán ser adiantadas por fax ao número 981-544169.

Ficha para a identificación de usuarios autorizados.

 1. Datos do suxeito pasivo:
  • Denominación social
  • NIF
  • Dirección
  • Concello
  • Provincia
  • Teléfono de contacto
  • Dirección de correo electrónico
 2. Datos dos usuarios autorizados:
  Cómpre que o/s usuario/s sexa/n o/s que figure/n como representante/s no/s certificado/s dixital/is outorgado/s pola Fabrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda (FNMT-RCM) ó suxeito pasivo do ICA. Para a realización do pagamento cómpre así mesmo, que esta/s persoa/s aparezan como autorizada/s da/s conta/s contra a/s que se van facer os pagamentos.
  • Nome e apelidos
  • NIF
  • Teléfono de contacto
  • Dirección de correo electrónico
  • Idioma (galego ou castelán segundo se desexe)
  • Nivel de acceso (total ou parcial)
 3. Datos do responsable de informática:
  Se dispuxeran de algún responsable de informática co que desexen que se traten os problemas desta natureza, deberán indicar os seus seguintes datos:
  • Nome e apelidos
  • NIF
  • Teléfono de contacto
  • Dirección de correo electrónico