Volver ao contido

Como acceder á Oficina Virtual como Colaborador Social ou Usuario Autorizado?

As persoas interesadas poderán colaborar na aplicación dos tributos. Dita colaboración poderá instrumentarse a través de acordos da Administración Tributaria con outras Administracións públicas, con entidades privadas ou con institucións ou organizacións representativas de sectores ou intereses sociais, laborais, empresariais ou profesionais. A Axencia Tributaria de Galicia ten subscrito varios Convenios de colaboración para a aplicación das novas tecnoloxías da información nos procedementos de xestión tributaria

No marco dos convenios de colaboración subscritos deberá acceder á OV Tributaria como:

 • COLABORADOR SOCIAL para a presentación, pago e remisión por vía telemática das autoliquidacións dos impostos:
  • Imposto sobre sucesións e doazóns
  • Impostos sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados
 • USUARIO AUTORIZADO para a presentación, pago e remisión por vía telemática das autoliquidacións dos impostos:
  • Taxa fiscal sobre o xogo realizado en bingos
  • Taxa fiscal sobre o xogo realizado en casinos
  • Taxa fiscal sobre o xogo realizado mediante máquinas de xogo
  • Taxa fiscal sobre o xogo de apostas deportivas e de competición
  • Imposto sobre contaminación atmosférica (ICA)
  • Imposto sobre o dano ambiental causado aproveitamentos de auga embalsada (IDMAE)
  • Canon eólico (CE)
  • Imposto compensatorio ambiental mineiro (ICAM)
  • Canon sobre os inmobles declarados en estado de abandono (CIDEA)