Volver ao contido

Novidades

« Atrás

Instrucións aplicables aos procedementos tributarios: estado de alarma COVID- 19

Instrucións aplicables aos procedementos tributarios: estado de alarma COVID- 19

 

Para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19, o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declarou o estado de alarma. En canto aos efectos da devandita declaración sobre o cómputo dos prazos dos procedemento tributarios se dan as seguintes instrucións:

 

Prazo para o pago en período voluntario de liquidacións tributarias (Art.62. 2 LXT):

Se este prazo iniciouse con anterioridade ao 18.03.2020 e o prazo de ingreso vence entre esta data e o 30.04.2020, o prazo entenderase ampliado ao 30.04.2020.

Se este prazo comunícase con posterioridade ao 18.03.2020 estenderase ata o 20.05.2020 salvo que o outorgado pola norma xeral sexa maior, nese caso será este o que resulte de aplicación.

 

Prazo de pago aberto coa notificación dunha Providencia de constrinximento (Art.62.5 LXT):

Se este prazo iniciouse con anterioridade ao 18.03.2020 e o prazo de ingreso vence entre esta data e o 30.04.2020 o prazo entenderase ampliado ao 30.04.2020.

Se este prazo comunícase con posterioridade ao 18.03.2020 estenderase ata o 20.05.2020 salvo que o outorgado pola norma xeral sexa maior, nese caso será este o que resulte de aplicación.

 

Vencemento de prazos e fraccións de acordo de aprazamentos e fraccionamentos concedidos:

Os vencementos que se produzan entre o 18.03.2020 e o 30.04.2020 trasládanse a esta última data sen incremento da súa contía.

Se este prazo comunícase con posterioridade ao 18.03.2020 e vence antes do 20.05.2020 ampliarase a esta data sen incremento da súa contía.

 

Acordos de denegación dunha solicitude de aprazamento, fraccionamento, suspensión, compensación ou pago en especie presentada en período voluntario:

Notificados antes do 18.03.2020 concluíndo o prazo de ingreso despois do 18.03.2020, o prazo de ingreso trasládase ao 30.04.2020, salvo que o outorgado pola norma xeral sexa posterior, nese caso será este o que resulte de aplicación.

Notificados tras o 18.03.2020, o prazo de ingreso trasládase ao 20.05.2020, salvo que o outorgado pola norma xeral sexa posterior, nese caso será este o aplicable.

 

Acordos de inadmisión ou arquivo dunha solicitude de aprazamento, fraccionamento, suspensión, compensación ou pago en especie presentada en período voluntario:

Notificados antes do 18.03.2020. Se non se realiza o ingreso emitirase a providencia de constrinximento. O prazo de ingreso para abonar a débeda coa recarga de constrinximento reducida do 10% amplíase ata o 30.04.2020, se o prazo reflectido na providencia a que fai referencia o artigo 62.5 da LXT non concluíu a 18.03.2020.

Notificados tras o 18.03.2020. Se non se realiza o ingreso emitirase a providencia de constrinximento. O prazo de ingreso para abonar a débeda coa recarga de constrinximento reducida do 10% amplíase ata o 20.05.2020, salvo que o outorgado pola norma xeral sexa posterior, nese caso será este de aplicación.

 

Prazo para atender a requirimentos de documentación, atender a dilixencias de embargo ou a solicitudes de información con transcendencia tributaria ou formular alegacións en procedementos de aplicación de tributos, sancionadores, de declaración de nulidade, de devolución de ingresos indebidos, de rectificación de erros materiais e de revogación:

Se este prazo iniciouse antes do 18.03.2020 e conclúe entre esta data e o 30.04.2020 entenderase ampliado ao 30.04.2020.

Se este prazo comunícase con posterioridade ao 18.03.2020 estenderase ata o 20.05.2020 salvo que o outorgado pola norma xeral sexa maior, nese caso será este o que resulte de aplicación.

Con todo, se se atende ao requirimento ou se formulan alegacións considerarase evacuado o trámite.

 

Para  interpoñer recursos de reposición  ou  reclamacións económico-administrativas  fronte a actos  ou  resolucións notificados antes  do 14.03.2020, non finalizando o prazo á devandita data, así como para recorrer en vía administrativa as resolucións ditadas nos procedementos económico-administrativos, dispón do prazo dun mes, que se iniciará de novo o día 1 de maio de 2020 ou ben o día seguinte ao que perdan vixencia as posibles prórrogas do Real Decreto 463/2020, no caso de que ese día fose posterior ao 1 de maio.