Volver ao contido

Novidades

« Atrás

Instrucións aplicables aos procedementos tributarios: estado de alarma COVID- 19 (actualizadas o 22.04.2020)

Instrucións aplicables aos procedementos tributarios: estado de alarma COVID- 19 (actualizadas o 22.04.2020)

 

Para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19, o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declarou o estado de alarma. En canto aos efectos da devandita declaración sobre o cómputo dos prazos dos procedemento tributarios se dan as seguintes instrucións:

 

Prazo para o pago en período voluntario de liquidacións tributarias (Art.62. 2 LXT):

Se este prazo iniciouse con anterioridade ao 18.03.2020 e o prazo de ingreso vence entre esta data e o 30.05.2020, o prazo entenderase ampliado ao 30.05.2020.

Se este prazo comunícase con posterioridade ao 18.03.2020 estenderase ata o 30.05.2020 salvo que o outorgado pola norma xeral sexa maior, nese caso será este o que resulte de aplicación.

 

Prazo de pago aberto coa notificación dunha Providencia de constrinximento (Art.62.5 LXT):

Se este prazo iniciouse con anterioridade ao 18.03.2020 e o prazo de ingreso vence entre esta data e o 30.05.2020 o prazo entenderase ampliado ao 30.05.2020.

Se este prazo comunícase con posterioridade ao 18.03.2020 estenderase ata o 30.05.2020 salvo que o outorgado pola norma xeral sexa maior, nese caso será este o que resulte de aplicación.

 

Vencemento de prazos e fraccións de acordo de aprazamentos e fraccionamentos concedidos:

Os vencementos que se produzan entre o 18.03.2020 e o 30.05.2020 trasládanse a esta última data sen incremento da súa contía.

Se este prazo comunícase con posterioridade ao 18.03.2020 e vence antes do 30.05.2020 ampliarase a esta data sen incremento da súa contía.

 

Acordos de denegación dunha solicitude de aprazamento, fraccionamento, suspensión, compensación ou pago en especie presentada en período voluntario:

Notificados antes do 18.03.2020 concluíndo o prazo de ingreso despois do 18.03.2020, o prazo de ingreso trasládase ao 30.05.2020, salvo que o outorgado pola norma xeral sexa posterior, nese caso será este o que resulte de aplicación.

Notificados tras o 18.03.2020, o prazo de ingreso trasládase ao 30.05.2020, salvo que o outorgado pola norma xeral sexa posterior, nese caso será este o aplicable.

 

Acordos de inadmisión ou arquivo dunha solicitude de aprazamento, fraccionamento, suspensión, compensación ou pago en especie presentada en período voluntario:

Notificados antes do 18.03.2020. Se non se realiza o ingreso emitirase a providencia de constrinximento. O prazo de ingreso para abonar a débeda coa recarga de constrinximento reducida do 10% amplíase ata o 30.05.2020, se o prazo reflectido na providencia a que fai referencia o artigo 62.5 da LXT non concluíu a 18.03.2020.

Notificados tras o 18.03.2020. Se non se realiza o ingreso emitirase a providencia de constrinximento. O prazo de ingreso para abonar a débeda coa recarga de constrinximento reducida do 10% amplíase ata o 30.05.2020, salvo que o outorgado pola norma xeral sexa posterior, nese caso será este de aplicación.

 

Prazo para atender a requirimentos de documentación, atender a dilixencias de embargo ou a solicitudes de información con transcendencia tributaria ou formular alegacións en procedementos de aplicación de tributos, sancionadores, de declaración de nulidade, de devolución de ingresos indebidos, de rectificación de erros materiais e de revogación:

Se este prazo iniciouse antes do 18.03.2020 e conclúe entre esta data e o 30.05.2020 entenderase ampliado ao 30.05.2020.

Se este prazo comunícase con posterioridade ao 18.03.2020 estenderase ata o 30.05.2020 salvo que o outorgado pola norma xeral sexa maior, nese caso será este o que resulte de aplicación.

Con todo, se se atende ao requirimento ou se formulan alegacións considerarase evacuado o trámite.

 

Desde o 14.03.2020 ata o 30.05.2020, o prazo para interpoñer recursos de reposición ou reclamacións económico administrativas, empezará a contarse desde o 30 de maio de 2020 e aplicarase tanto nos supostos onde se iniciou o prazo para recorrer dun mes a contar desde o día seguinte á notificación do acto ou resolución impugnada e non tivese finalizado o citado prazo o 13 de marzo de 2020, como nos supostos onde non se tivese notificado aínda o acto administrativo ou resolución obxecto de recurso ou reclamación.

 

O período comprendido desde  o 18.03.2020 ata  o 30.05.2020 non computará a efectos da duración máxima dos procedementos de aplicación dos tributos, sancionadores e de revisión tramitados pola Axencia Tributaria de Galicia, aínda que durante o devandito período poderá a Administración impulsar, ordenar e realizar os trámites imprescindibles.

 

Desde o 14.03.2020 ata o 30.05.2020 quedan suspendidos os prazos de prescrición e caducidade de calquera accións e dereitos contemplados na normativa tributaria.